Direkt till innehållet ?

Hitta kursvinnare: Köp Meda

Meda är ett globalt läkemedelsbolag inriktat på special pharma. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är bolagets aktie köpvärd…

Bli medlem i Aktiespararna

 • Förmåner värda 10 027 kronor
 • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Meda (66 kronor) börsnoterades 1995 och har sedan dess haft en intressant resa. De första åren på börsen bjöd inte på någon särskilt rolig utveckling men från slutet av 2002 till slutet av 2006 steg aktien smått fantastiska 2000 procent och noterades som högst kring 130 kronor. Därefter föll aktien kraftigt 2008, återhämade sig något 2009 och har sedan dess fört en relativt lugn tillvaro. Under 2012 har aktien sjunkit närmare 8 procent att jämföra med Stockholmsbörsen som stigit ungefär lika mycket.

Klicka på diagrammet för att förstora Meda under de senaste 10 åren.


Meda är ett läkemedelsbolag verksamt inom specialty pharma. Specialty pharma innebär att de tidiga, riskfyllda, stegen i läkemedelsutveckling undvikes och att fokus istället sker på redan befintliga läkemedel eller läkemedel som är i sen klinisk fas. Specialty pharma är en sektor som brukas delas in de tre segmenten generika, drug delivery och förvärv/inlecisinering. Generika kräver extremt stora volymer för att vara lönsamt att producera, sälja och marknadsföra. Därför görs dessa framförallt på substanser för så kallade blockbusters, storsäljare, när patenten för dessa löpt ut. Drug delivery innebär läkemedelstillförsel, det vill säga på vilka nya sätt ett läkemedel kan tillföras kroppen för att exempelvis uppnå bättre effekt med lägre dos, via tablett, kapsel, spruta, inhalator eller liknande.

Förvärv och inlicensering består av förvärv av företag och produkträttigheter samt långsiktiga samarbeten med rättighetsinnehavare. Ofta är målet att bygga upp en produktportfölj inom ett begränsat antal terapiområden för att därmed med relativt små investeringar ha möjlighet att konkurrera med avsevärt större läkemdelsföretag som ofta är extremt breda i sina terapiområden. Detta är också den nisch som Meda siktar på och vars ambition är att bli världens ledare inom. Sett till försäljningen är Meda ungefär det 50:e största läkemedelsbolaget i världen. Medas prioriterade områden är astma/allergi, hjärta/kärl, smärta/inflammation/, dermatologi och CNS (centrala nervsystemet). 

Medas produktportfölj är indelad i tre huvudområden: Specialty Products, Branded Generics samt OTC. Generellt inriktar sig Meda på specialistläkemedel riktade mot mindre patientgrupper. Tack vare att målgruppen är begränsad är det lättare att rikta marknadsföringen samtidigt som konkurrensen inte är lika hård och kunderna/finansiärerna inte heller lika priskänsliga. OTC, receptfria läkemedel, har under de senaste åren blivit allt viktigare. Inte minst på tillväxtmarknader är utvecklingen inom detta stark. 

Meda har en väldiversifierad portfölj, den största produkten Tambocor står för 6 procent av den totala försäljningen och de 10 största produkterna utgör tillsammans 30 procent av Medas totala försäljning. Tambocor är inom inom hjärta/kärl och används för behandling av hjärtarytmi (oregelbunden hjärtrytm).  Andra stora produkter är Betadine inom dermatologi för behandling och förebyggande av infektioner i hud och slemhinnor och Astepro inom Astma/allergi, en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit, ofta kallad hösnuva.

Medas tillväxtsstrategi är att konskvent tillföra egna produkter samt öka marknadsorinteringen och försäljningen av de befintliga produkterna. Det kan handla om förvärv av såväl produkträttigheter och bolag. Meda har historiskt främst arbetet med förvärv och inlicensiering. Marknadsföring och försäljning utgör kärnan i Medas verksamhet och främsta kompetenser. Den egna läkemedelsutbecklingen är dock också en viktig del och något som ämnar till att bidra med organisk tillväxt på sikt. 

Meda har egna försäljningsorganisationer i mer än 50 länder och på övriga marknader sker försäljning och marknadsföring och försäljning via distributörer och andra läkemdelsbolag. Totalt säljs Medas läkemedel i drygt 120 länder och bolaget täcker cirka 75 procent av den globala läkemedelsmarknaden. Bolagets största markander är USA, Frankrike, Tyskland och Sverige. Västeuropa står för 63 procent av den totala försäljningen. Medas har dels egna tillverkningsanläggningar, vilka står för knappt hälften av varuförsörjningen, och lägger ut resterande del på kontraktstillverkarna.

Läkemedelsmarknaden växer, dels på grund av demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad användning av läkemedel men även tack vare att utbudet av läkemedel ökar. Den genomsnittliga läkemedelskostnaden för en 60-åring är dubbelt så hög jämfört med en 20 år yngre människa.  Dessutom finns flertalet tillväxtmarkander såsom Kina, Indien Brasilien och Ryssland där myndigheterna överlag satsar mer på hälsovård vilket gör att fler människor har med och tillgång till bra läkemedel. På samma sätt har vissa länder, framförallt i Sydeuropa, dragit ned på sina hälsåvordskostnader vilket är ett tydligt exempel på att läkemedelsmarknaden inte är helt konjukturokänslig.  

Klicka på diagrammet för att förstora Medas aktiekurs under de två senaste åren.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Medas försäljning. Under fem senaste åren har försäljningen ökat med 9 procent per år. Trendlinjen ger samtidigt en prognos om en framtida tillväxt om 8 procent per år vilket inte känns osannolikt givet den tillväxtstrategi Meda har.

I steg 2 ser vi att bolaget genererat fina vinster varje år under de fem senaste åren med en genomsnittlig vinsttillväxt om närmare 15 procent.

I analyssteg 3 ser vi att den genomsnittliga vinstmarginalen uppgått till i genomsnitt 15,6 procent under de fem senaste åren. Vi ser även att lönsamheten förbättrats under de senaste åren, jag räknar därför med en genomsnittlig vinstmarginal om 16 procent under de fem kommande åren. Detta estimat kombinerar jag med tillväxtestimatet för att uppskatta framtida vinst.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Den genomsnittliga utdelningsandelen har under de fem senaste åren uppgått till 31,3 procent. De senaste två åren har dock siffran uppgått till över 40 procent och jag räknar med att detta är en siffra som sannolikt även kommer att gälla under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Det lägsta genomsnittliga P/E-talet har i genomsnitt uppgått till 12,5 och det högsta till 22,9. Det är relativt höga siffror men inte orimligt för ett bolag med så pass stabil lönsamhet och fina tillväxt. Jag räknar även här med liknande P/E-tal under de fem kommande åren.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till knappt 169 kronor vilket innebär en uppsida om cirka 156 procent från dagens kurs exklusive utdelningar. Lägsta kurs baseras på lägsta utdelningsreltade kurs om uppgår till 57,60 kronor och det är cirka 15 procent ned till denna nivå.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen: en förväntad avkastning på hela 24,3 procent årligen varav 3,8 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 95 kronor.

Meda är ett välskött bolag med fin historik och aggressiva tillväxtambitioner. Bolaget har en intressant positionering på en stor marknad i stor förändring och det finns många starka drivkrafter för tillväxt på bolagets marknad. För den som vill ha ett alternativ till bolag som exempelvis Astra Zeneca är Meda sannolikt ett bra val.
Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

/Måns Flodberg

 
 
ANNONSER

Kommentarer

 1. KåGe2012-10-23 13.49

  ni bara skriver å skriver men det händer ju inget mad meda står å stampar sina 63 - 67 kr
  är det någon som önskar 1000 st så har ja till ett pris a' 70 kr
  • rydwall2012-10-23 15.22

   Vem är textens "jag"? Ni har missat att namnge författaren. I texten görs antaganden om framtida omsättning och högsta p/e-tal som ganska uppenbart ligger på orealistiska nivåer. Därför blir också riktkursen alltför hög. Meda är värd dagens pris, men inte så mycket mer. Som sign KåGe har upptäckt.
   • Altid vinnare2012-10-25 00.33

    Detta aktien ni ska äga:
    1-Paynov
    2-Smartteq
    • G H T2012-10-25 03.50

     Trevligt med en analys önskar fler ville försöka sig på det inklusive mig själv.

     Jag har själv inga problem läsa andras analyser eller rekar eftersom jag alltid gör en egen bedömning om jag blir intresserad. Den stora fördelen med att läsa andras ideer är att jag ofta hittar nya uppslag eller aktier som jag glömt bort då jag inte tyar hålla koll på allt som går handla på börserna.

     Tack för analysen.