Direkt till innehållet ?

Tufft 2009 i sikte för Husqvarna

Lågkonjunkturen slog tidigt igenom i Husqvarnas försäljning och resultat. Under 2008 blev det två prognossänkningar, den första i september och den andra i december. Utsikterna för 2009 är inte särskilt ljusa. Vår rekommendation är därför att avvakta med köp av aktien.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Husqvarna vänder sig både till konsumenter och professionella användare. Verksamheten är global, och Husqvarna har representation i mer än 100 länder. Men det är marknaden i Nordamerika och Europa som dominerar med 60 respektive 30 procent av försäljningen. 

Totalt bedöms marknaden vara värd 150 miljarder kronor. Med en omsättning på drygt 30 miljarder kronor är Husqvarnas totala andel cirka 20 procent. Konsumentmarknaden är Husqvarnas största marknadssegment. Dit går 65 procent av bolagets försäljning. Men produkter för professionella användare är ett växande och framför allt ett mer lönsamt område.

Ett uttalat mål är att vara ledande inom de produktområden och på de segment där koncernen är verksam. Genom organisk tillväxt och via förvärv har positioneringen varit framgångsrik, och inom flera områden är bolaget numera etta på världsmarknaden.

Detta gäller bland annat för motorsågar, bensindrivna produkter som till exempel bärbara lövblåsare och trimmare, gräsklippare, trädgårdstraktorer, kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna samt bevattningsutrustning för konsumentmarknaderna.

För många viktiga produkter har koncernen byggt upp eller förvärvat starka varumärken. Ett exempel är inom motorsågar, där varumärkena Husqvarna och Jonsered tillsammans har en marknadsandel på 40 procent. Andra starka varumärken inom skog, park och trädgård är bland annat Gardena, Flymo och Partner. Inom sten- och byggnadsindustrierna är varumärkena Husqvarna och Diamant Boart väl etablerade.

Det långsiktiga målet är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på 5 procent. Ambitionen är också att växa genom kompletterande förvärv. De fem senaste åren har målet infriats. Den genomsnittliga årliga organiska tillväxten har varit på 5 procent, trots en svag utveckling på den amerikanska marknaden för trädgårdsprodukter. Framgången beror på förbättrade marknadsandelar, breddat produktsortiment samt tillväxt på nya geografiska marknader.

Under de senaste åren har Husqvarna även tagit stora strukturgrepp. Under de tre senaste åren har koncernen gjort åtta förvärv, med en sammantagen omsättning på 6,8 miljarder kronor.  Det största köpet är det tyska bolaget Gardena, med en omsättning på 3,8 miljarder kronor. Gardena säljer produkter för bevattning samt trädgårdsverktyg.

Ett annat stort förvärv är japanska Zenoah, som tillverkar motorsågar, trimmare, blåsare med mera och som omsätter cirka 1,2 miljarder kronor per år. Andra större förvärv är amerikanska Dixon, svenska Klippo, Jikai i Kina, King Concepts i Australien, Soff-Cut i USA och det taiwanesiska företaget Jenn Feng.

Synergierna för samtliga förvärv är betydande. Det handlar om att utnyttja försäljningskanaler, gemensam distribution, produktbyten, produktutveckling, tillverkning, inköp och administration.

Förväntningarna är att förvärven ska snabba på tillväxten och stärka marknadsandelarna. Bland annat förväntas en ökad lansering av nya och konkurrenskraftiga produkter. Genom större satsningar på marknadsföring ska potentialen i framförallt varumärkena Husqvarna och Gardena stärkas. Vidare räknar bolaget med ett stärkt och utökat återförsäljarnät.

Husqvarnas produktion utgörs till stor del av montering av inköpta komponenter. Historiskt har produktionen huvudsakligen varit förlagd till de stora marknaderna. Under senare år har det skett en förskjutning av tillverkning från Europa till de amerikanska enheterna, som visat stark produktivitetsutveckling.

De senaste förvärven har tillfört nya tillverkningsenheter i lågprisländer. Detta har möjliggjort en billigare produktion av bland annat gräsklippare i Tjeckien och motorsågar i Kina. Trenden mot allt mer tillverkning i lågprisländer väntas fortsätta. Även inköp av komponenter från lågkostnadsländer väntas öka. Komponenter och material är Husqvarnas största kostnadspost.

Det är stora säsongvariationer i Husqvarnas försäljning och resultat. Försäljningen sker framför allt under första halvåret, och andra kvartalet är normalt det resultatmässigt starkaste. Detta gäller särskilt för konsumentprodukter men även för Park och Trädgård inom Professionella produkter. Ett undantag är motorsågar, som har en högre efterfrågan och försäljning under andra halvåret. Utrustningen för byggnadsindustrin uppvisar normalt en jämnare fördelning över året.

Efterfrågan inom Husqvarnas produktområden drivs av den allmänna konjunkturutvecklingen, aktiviteten inom skogsbruket och byggnadsindustrin samt utvecklingen av den privata konsumtionen avseende kapitalvaror för hus och hem. Under många år har efterfrågan inom produktområdet ökat med 2–3 procent per år.

Under 2007 ökade koncernens omsättning med 13 procent, till 33,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 miljarder kronor, motsvarande en marginal på 10,7 procent. Exklusive förvärv och i jämförbara valutor ökade både omsättning och rörelseresultat med 3 procent.

Inom Konsumentprodukter ökade försäljningen med 8 procent till 20,6 miljarder kronor. En relativt svag utveckling i Nordamerika drog ned tillväxten. Rörelseresultatet på 1,6 miljarder motsvarade en marginal på strax under 8 procent. För Professionella produkter var utvecklingen betydligt starkare. Försäljningen ökade med 14,5 procent, till 12,7 miljarder. Rörelseresultatet på 2,1 miljarder kronor motsvarade en marginal på 16,8 procent.

Under 2008 slog lågkonjunkturen igenom allt hårdare. Redan i september kom en prognossänkning, och under de nio första månaderna minskade försäljningen med 3 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter var nedgången 5 procent. Konsumentprodukter minskade den justerade försäljningen med 7 procent och Professionella produkter med 2 procent.

Resultatet för Konsumentprodukter var 1,4 miljarder kronor, vilket var 20 procent sämre än året före. Resultatet i Professionella produkter var 1,6 miljarder, en försämring med 6 procent. Utsikterna för fjärde kvartalet var dämpade, och redan i september aviserade koncernen att personalstyrkan skulle reduceras med 850 anställda.

I mitten av december kom en ny prognossänkning, och de tidigare personalneddragningarna utökades. Sammantaget bedömdes strukturkostnaderna bli 340 miljoner kronor, varav 325 miljoner belastar fjärde kvartalet. Besparingarna väntas bli 350 miljoner kronor per år, med full effekt från tredje kvartalet i år.

Fjärde kvartalet domineras av tillverkning och utleveranser inför den kommande trädgårdssäsongen. Men utleveranserna har före årsskiftet varit betydligt mindre än normalt. Flera stora kunder valde att skjuta fram intaget av produkter till efter årsskiftet.

Fjärde kvartalet är normalt svagt. Men 2008 blev väsentligt sämre än normalt, med förlust redan före strukturkostnader. Vi räknar med en rörelseförlust på 50 miljoner och ett resultat för hela 2008 på omkring 3,70 kronor per aktie, jämfört med 5,06 kronor året före.

Kapacitetsanpassningarna kommer successivt att få genomslag under 2009. Positivt är även lägre materialpriser liksom kronans försvagning gentemot euron. Eftersom koncernen är nettoimportör från USA är dollarförstärkningen negativ. Värst är emellertid volymutvecklingen. Förväntningarna hos återförsäljarna inför 2009 är inte ljusa. Sammantaget kan 2009 bli ännu sämre än 2008.

 
 
ANNONSER