Direkt till innehållet ?

Marknadslyft gav rekord i orderingång

Det går allt bättre för de svenska byggföretagen. Peab, tredje störst efter Skanska och NCC, rapporterade för andra kvartalet den högsta orderingången hittills för ett enskilt kvartal. Aktiespararen tror att den positiva utvecklingen fortsätter, och rekommendationen för aktien är köp.

Bli medlem i Aktiespararna

  • Förmåner värda 10 027 kronor
  • Medlemskap endast 595 kronor
Läs mer

Den nordiska byggmarknaden är på väg mot en kraftig återhämtning efter finanskrisen. Framför allt har den svenska marknaden repat sig – vilket är viktigt för Peab, som har 86 procent sin verksamhet i Sverige. Motsvarande andelar för Skanska och NCC är 20 respektive 63 procent.

Lyftet på den svenska marknaden är så starkt att Peab till och med talar om tecken på personalbrist inom vissa kompetensområden. Starka statsfinanser, lågt ränteläge och att det tidigare kraftiga fallet för bostadsinvesteringar upphört ligger bakom förbättringen på den svenska marknaden.

Peabs orderingång har i år ökat successivt och var under andra kvartalet 10 570 miljoner kronor – högst hittills för ett enskilt kvartal. Totalt ökade orderingången med 9,5 procent under första halvåret. Då ingår inte uppdraget att bygga nya Stockholmsarenan vid Globenområdet. Projektet, värt 2 miljarder kronor, bedöms bli orderanmält senare i år.

Förbättringen är särskilt påtaglig i bostads- och anläggningssektorerna. På dessa områden finns också ett stort behov av investeringar. Enligt Peab råder bostadsbrist i 130 kommuner, och på anläggningssidan är investeringsbehoven stora inom energi- och transportsektorerna.

Bostads- och anläggningssektorerna är viktiga för Peab och svarar för 25 respektive 36 procent av intäkterna i företaget. Övrigt husbyggande svarar för 39 procent.

Byggkonjunkturen följer normalt den allmänna ekonomiska utvecklingen, men det sker med en eftersläpning på minst ett år. Orderraset i slutet av 2008 och under 2009 slår igenom på
msättning och resultat i hela branschen i år.

Under första halvåret omsatte Peab 17,4 miljarder kronor, i nivå med utvecklingen för samma period 2009. Rörelseresultatet minskade från 724 miljoner kronor till 601 miljoner, motsvarande en marginal på 3,5 procent jämfört med 4,2 procent i fjol.

Peab har organiserat verksamheten i tre affärsenheter: Bygg, Anläggning och Industri. Bygg är störst, med runt 60 procent av koncernens omsättning. Här utför Peab entreprenader åt externa beställare och i egenutvecklade bostadsprojekt. Verksamheten omfattar såväl bostäder som kommersiella lokaler och bedrivs genom fem geografiska divisioner i Sverige samt en division i vardera Finland och Norge.

Under första halvåret var marginalen i byggverksamheten 3,6 procent, jämfört med 3,9 procent i fjol. Trenden är positiv, med en marginal på 4,6 procent andra kvartalet, främst tack vare en allt större produktion och försäljning av egenutvecklade bostäder.

Under första halvåret sålde Peab 1 164 egenutvecklade bostäder, mot 457 för samma period i fjol. Hittills i år har 1 271 bostäder produktionsstartats, jämfört med 337 i fjol. Av nyproduktionen var 73 procent redan sålda. Vid periodens utgång hade Peab 3 390 bostäder i produktion, 20 procent fler än vid årsskiftet. Även efterfrågan på hyresrätter ökar. Under första halvåret fick Peab flera order på hyresbostäder från båda kommunala och privata aktörer.

Vad gäller kommersiella lokaler påverkas efterfrågan av den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. Också inom detta område har en förbättring skett. Bakom ligger en positiv utveckling i tjänstesektorn och stark efterfrågan på bland annat moderna, effektiva lokaler. Inom övrigt husbyggande ökar investeringarna inom både vård och utbildning och energieffektivisering.

Inom Anläggning, som svarar för 25 procent av omsättningen, bygger Peab infrastrukturprojekt. I verksamheten ingår även drift och underhåll av gator och vägar åt både offentliga och privata uppdragsgivare. Affärsområdet hade en marginal första halvåret på 3,1 procent, jämfört med 4,6 procent samma period i fjol. Den stränga vintern bidrog till den svagare utvecklingen, men Peab konstaterar också att konkurrensen inom området har skärpts från stora internationella byggföretag, som försöker slå sig in på marknaden.

Enligt analysföretaget Industrifakta väntas det totala husbyggandet öka med 12 procent i volym 2010 och 11 procent 2011. Anläggningsbyggandet väntas växa med 8 procent i år och med 2 procent 2011. Dessa prognoser indikerar en total tillväxt av bygginvesteringarna på närmare 10 procent i år och 7 procent 2011.

Industri svarar för 20 procent av koncernens omsättning och består av ett stort antal dotterföretag i Sverige, Norge och Finland – verksamma med grundläggning, grus och berg, fabriksbetong, asfalttillverkning, asfaltutläggning med mera. Vidare ingår företag med byggrelaterade tjänster, som exempelvis uthyrning av kranar och maskiner. Den externa försäljningen varierar mellan 60 och 80 procent.

Inom Industri var marginalen 4,1 procent, jämfört med 5,5 procent i fjol. I takt med att byggvolymerna ökar förbättras också kapacitetsutnyttjandet, vilket successivt bör förbättra lönsamheten framöver.

Peab gjorde en vinst på 1,36 kronor per aktie första halvåret, mot 1,91 kronor i fjol. Resultatfallet är främst en följd av svag orderingång med pressade marginaler under krisåren och hårdare konkurrens inom Anläggning. Dessa faktorer kommer också att ha stor effekt på utvecklingen under andra halvåret.

På rullande tolv månader uppgår resultatet till 3,95 kronor per aktie. Det är tveksamt om Peab når denna nivå för hela 2010. De fem senaste åren har vinsten varit i medeltal runt 5,40 kronor per aktie. Det tar ett par år innan Peab åter är där. Men vi bedömer att Peab 2011 bör kunna nå runt 5 kronor per aktie. Med hänsyn tagen till en relativt hög nettoskuldsättning bedömer vi att värderingen bör ligga vid ett P/E-tal på runt 10.

 

 
 
ANNONSER