SHB

Nyheter

20 APRIL 2016

Handelsbanken 1 kv: Kärnprimärkapitalrelation 22,7 % (Ny)

(Nyhet kompletterad med andra stycket)

(SIX) Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation enligt EU:s
kapitaltäckningsdirektiv CRD IV uppgick till 22,7 procent per den 31
mars, jämfört med 21,2 procent den 31 december.

Det framgår av bankens delårsrapport.

"Periodens vinst inklusive kapitalåtgärder och efter
avdrag för en utdelningsandel 2016 på 50 procent ökade
kärnprimärkapitalrelationen med 0,9 procentenheter", skriver banken.

Kärnprimärkapitalrelation enligt CRD IV, %
1 kv 2015 2 kv 2015 3 kv 2015 4 kv 2015 1 kv 2016
21,1 21,3 21,4 21,2 22,7

Primärkapitalrelation enligt CRD IV, %
1 kv 2015 2 kv 2015 3 kv 2015 4 kv 2015 1 kv 2016
24,9 25,0 23,9 23,8 25,3

Handelsbankens räntabilitet på eget kapital för total verksamhet
steg till 13,1 procent under kvartalet, jämfört med 12,9 procent under
motsvarande kvartal i fjol.

Bankens har sedan tidigare som mål att kärnprimärkapitalrelationen
under normala förhållanden ska överstiga det kärnprimärkapitalbehov
som Finansinspektionens kommunicerar till banken med 1-3
procentenheter.

"Enligt för närvarande gällande kapitalregler bedömde
Finansinspektionen att Handelsbankens behov av kärnprimärkapital
vid utgången av fjärde kvartalet 2015 motsvarar en
kärnprimärkapitalrelation på 18,6 procent. Bankens
kärnprimärkapitalrelation vid utgången av det första kvartalet uppgick
till 22,7 procent. Den höjning av den kontracykliska bufferten som
träder i kraft i Sverige och Norge under 2016 beräknas öka
kärnprimärkapitalbehovet med ett belopp motsvarande 0,3 procentenheter
på kärnprimärkapitalrelationen", skriver Handelsbanken i rapporten.

Finansinspektionen publicerade den 1 mars två remisspromemorior
rörande högre kapitalkrav för framförallt företagsexponeringar för
banker som använder internmetod vid kapitalkravsberäkningen.

"Med beaktande av vidtagna åtgärder är Handelsbankens bedömning att
bankens kapitalnivå redan vid utgången av det första kvartalet
uppfyllde det framtida kapitalkrav som skulle bli resultatet av en
genomsnittlig riskvikt för företagsexponeringar på 30 procent i Pelare
1 och introduktionen av ett löptidsgolv på 2,5 år i Pelare 2. Den
slutgiltiga utformningen av de nya kapitalreglerna är dock ännu inte
beslutade", konstaterar Handelsbanken.


Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News