HiQ

Pressmeddelanden

11 APRIL 2013

HiQ International: ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)Vid årsstämman i HiQ International AB den 11 april 2013 fattades i
huvudsak följande beslut:

· Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen,
Lars Stugemo, Anders Ljungh, Johanna Fagrell Köhler, Erik Hallberg och
Ulrika Hagdahl. Nyval skedde av Raimo Lind. Jukka Norokorpi har avböjt
omval. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till
styrelseordförande.
· Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen
samt bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2012.
· Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och obligatoriskt
inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att ca 127 Mkr,
motsvarande 2,40 kr per aktie kommer att skiftas ut till bolagets
aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och
inlösen inkluderade;
· o   Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie
delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad
inlösenaktie.
· o   Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk
inlösen av aktier, varvid 52 751 523 inlösenaktier indrages.
· o   Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid
bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före
beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Betalning för varje inlösenaktie uppgår till 2,40 kronor. Avstämningsdag
för aktiesplit är den 29 april 2013. Handel i inlösenaktier skall ske
från och med 30 april 2013 till och med 15 maj 2013. Avstämningsdag för
indragning av inlösenaktier är den 22 maj 2013. Betalning av
inlösenbeloppet väntas ske omkring den 27 maj 2013.

· Årsstämman beslutade att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner.
Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 800
000 optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av
den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på
Stockholmsbörsen under tiden från och med den 23 april 2013 till och med
den 7 maj 2013, och för högst 800 000 optionsrätter (Serie II) uppgår
teckningskursen till 110 procent av genomsnittliga senaste betalkursen
för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under 10 handelsdagar närmast
efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2013. Rätten att
teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm
AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida
anställda inom koncernen i Sverige och Finland. HiQ Stockholm AB får
teckna och överlåta sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av
Serie I och II. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor,
motsvarande cirka 1,9 procent av aktie­kapital och röster efter
utspäd­ning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare
optionsprogram upp­går den sammanlagda utspäd­nings­effekten till cirka
5,6 procent.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för
avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande
är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en
bonusbetalning som efter skatt motsvarar optionspremien. Om inte
koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella
lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15
procent), utbetalas endast 50% av subventionen.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får
endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med
styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse
av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller
verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid
överlåtelsetillfället.
· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av
sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv och
erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.
· Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt
principer för utseende av denna. Styrelsens ordförande baserat på
ägandet den 31 juli 2013 sammankalla de tre största aktieägarna i
bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant
eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till
ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall
bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor
och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för
utseende av valberedning, samt ordförande vid årsstämma.
· Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och andra
ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens
förslag.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000

Fredrik Malm, Ekonomichef, HiQ International, tel.: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.
12:50 den 11 april 2013.
HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom
kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa
områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 anställda
och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se


-----------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/arsstamma-i-hiq-international-ab--publ-,c9399289
Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/450/9399289/111740.pdf