Phase Holographic

Aktiekurs

Senast betalt:
24,30
Förändring:
0,0%

Fakta

  • VD:Peter Egelberg
  • Börsvärde: 281 MSEK
  • Ordförande:Klas Cramborn
  • Nästa rapport: 2017-03-13
  • Lista:Aktietorget
  • Webbplats:www.phiab.se
  • Bransch:Industrivaror och -tjänster

Om bolaget

Affärsidé

PHIAB är specialiserat på att analysera levande celler utan att störa eller förstöra dem. Bolagets produkter möjliggör långtidsstudier genom att med några minuters mellanrum fotografera celler, s.k. time-lapse. Rörliga mikroskopbilder av levande celler är dock inget nytt. Bolagets produkter tillför förmågan att mäta cellegenskaper före, under och efter behandling på ett sätt som inte är möjligt med etablerade mätmetoder. PHIAB:s grundläggande affärsidé äratt erbjuda enkla men kraftfulla och prisvärda mikroskop som är skräddarsydda för cellbiologer.

Produkterna

PHIAB:s första produkt, HoloMonitor M3, lanserades under 2011. Den gör det möjligt för cellbiologer att över tid analysera levande cellers egenskaper på ett unikt sätt. Bolagets andra produkt, HoloMonitor M4, lanserades 2013 och möjliggör tidsanalys av levande celler direkt i den inkubator de odlas i. Detta gör det enkelt att utföra cellförsök som tidigare krävt avancerad utrustning och specialistkunskaper. Båda produkterna distribueras genom lokala distributörer i Europa, Asien och Nordamerika.

Tekniken

Det traditionella sättet att skapa en visuell bild är att en kameralins skapar bilden direkt på en ljuskänslig yta; en fotografisk film eller bildsensor. Då bilder skapas på detta sätt förloras väsentlig information vilket gör att genomskinliga objekt är svåra att se, t.ex. en glasruta, en isbit i ett vattenglas eller en levande cell.

I ett holografiskt mikroskop skapas bilden inte direkt på bildsensorn. I stället fångar bildsensorn ljusinformationen från objektet. Denna information behandlas av en dator för att skapa önskad visuell bild. Datorns programvara ersätter alltså kameralinsen och fungerar som en digital lins, vilken anpassas efter önskad visuell bild på ett sätt som inte är möjligt med en stel glaslins. Denna nya digitala anpassningsförmåga kommer i grunden att förändra ljusmikroskopet och därmed mänsklighetens förmåga att observera levande celler.

Marknaden

PHIAB:s marknad omfattar cirka 70 000 cellaboratorier. En del av Bolagets marknad befinner sig ännu i prekliniskt forskningsstadie. Denna delmarknad når full potential i det fall cellterapier blir en allmän behandlingsmetod inom sjukvården. Cellterapier baserat på stamceller är en snabbt växande gren inom medicinsk forskning där levande tas celler från patienten. Patientens celler förändras, odlas och återförs till patienten för att bota sjukdomstillstånd. Årligen satsas stora belopp på att driva denna utveckling framåt, en utveckling som kan innebära nya och revolutionerande behandlingsmetoder för folksjukdomar som idag anses vara obotliga, t.ex. diabetes, syn- och hörselnedsättning, Parkinsons och Alzheimers. Även tunnhårighet tros kunna ”botas” med cellterapier.

Det pågår cirka 200 kliniska studier av cellterapier. I dessa studier odlas de patientspecifika cellerna på ett småskaligt och hantverksmässigt sätt. För att cellterapier skall kunna bota folksjukdomar i stor skala kommer det vara nödvändigt att ”industrialisera” cellodling och den kvalitetskontroll som krävs för att göra denna nya behandlingsform säker.

På grund av att de odlade cellerna återförs in i patienten får inga främmande ämnen tillsättas vid kvalitetskontrollen. PHIAB:s oförstörande analysmetod av levande celler är enligt styrelsen, om inte den enda, en av mycket få metoder som har potential att bli den metod som kvalitetssäkrar framtidens cellterapier för miljontals patienter.