Direkt till innehållet ?
Sök i forumet

Aktier - tips och analyser

 1. 1. 2011-10-10 11.01

  PharmaLundensis genomför nu en nyemission till extremt ovanliga överkursen kurs 5 kr med företräde för de egna aktiägarna trots att de (inte ännu bara ?) med tidningsannonser m m inte lyckats lyfta den extremt tunt handlade aktien på Aktietorget till mer än drygt 4 kr ( teckningen pågår t o m oktober) ?

  En blogg om chanserna att lyckas på KOL-marknaden finns på

  http://www.redeye.se/aktiebloggen/pharmalundensis-chans-stor-framgang-inom-kol-ar-mycket-liten

  • asfaltlöparen
  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 2. 2. 2011-10-11 14.16

  Länken ovan fungerar ej. I klartext :

  Jag bedömer att PharmaLundensis har mycket liten chans att lyckas inom KOL eftersom framgången hänger på flera sköra trådar, se punkt 1-4 nedan. Det finns förstås ännu fler saker som måste infrias, t ex full finansering fram till lansering m m, vilket jag dock nu bortser ifrån. Att risken är skyhög har förstås de flesta redan insett, men det är alltid intressant att försöka uppskatta storleksordningen på risknivån också.

  Aktietorgnoterade PharmaLundensis genomför nu i oktober en nyemission på drygt 5 Mkr med företräde för de egna aktieägarna (av vilka VD Skogvall och ett bolag han inkl släkten kontrollerar svarar för sammanlagt ca 74 % av aktiekapitalet men satsar endast en liten bråkdel) http://www.pharmalundensis.se/download/file/57/
  Bolaget hoppas att t ex KOL-sjuka människor ska betala överkurs eller mer bestämt 5 kr per nytecknad aktie, dvs över marknadkursen på drygt 4 kr f n. Kursen har drivits lite uppåt senaste veckan av främst (sannolikt) EN aktör via Skandiabanken som varit klart störste nettoköpare senaste månaden men under absolut sett mycket låg omsättning på max några hundratals kr om dagen. Kursen låg innan död med köp ca 2.7 och sälj 3.3 kr och dygnsomsättning kring max några tiotals tusen kr. Bolagsvärdet nu är kring 50-60 miljoner kr. PhrmaLundensis har fått en s k oren revisionsberättelse varje år 2008-2010.

  Om KOL eller Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) enligt engelska någorlunda trovärdiga och utförliga Wikipedias artikel : http://en.wikipedia.org/wiki/COPD
  Sjukdomsmekanismen eller mekanismerna är inte helt klarlagda men rökning är relativt starkt korrelerad till KOL även om det finns en hel del KOL-sjuka icke-rökare också. Sannolikt verkar det vara ett multifaktoriellt orsakat syndrom där både miljöfaktorer och ärftliga faktorer kan ingå. Svenskspråkig information finns t ex på
  http://www.netdoktor.se/rok-snusfri/?_PageId=121744

  PharmaLundensis egen HYPOTES är att kvicksilver från cigarettrök ansamlad i lungorna ger upphov till den skadliga fria syreradikalen väteperoxid som i en speciell mekanism där neuroepiteliala endokrina (NEE) celler påverkas och inte längre frisätter en avslappnande Epithelium Derived Relaxing Factor (EpDRF) och leder till en ogynnsam kontraktion i muskulaturen i de små bronkerna. Det skulle vara KOLs sjukdomsmekanism där NEE-cellernas roll alltså är central enligt bolagets hypotes. Kring dessa celler har VD Skogvall forskat.

  Jag bedömer att PharmaLundensis har en mycket liten chans att lyckas nå ända fram eftersom framgången hänger på flera sköra trådar, se punkt 1-4 nedan. Det finns förstås ännu fler förutsättningar som måste infrias, t ex full finansering fram till produktlansering m m, vilket jag dock nu bortser ifrån. Det finns dessutom inte ens några djurstudier med KOL-modeller gjorda. Googlar man på COPD och mercury fås i första träff http://community.homeandhealthtv.co.uk/eve/forums/a/tpc/f/586101191/m/646102793

  där det görs reklam för (som jag funnit är PharmaLundensis-länkat - se punkt 1 nedan) Mercurosafe och www.mercurosafe.com

  "


  However, some time ago, a friend told me to test a substance called MercuroSafe, which is supposed to be a mercury binding water purification product. To my great surprise the sputum production was dramatically reduced and the breathing was much improved already after a few days of treatment. My general well-being improved massively. My friend told me that he has several friends who take this substance at present, with similar excellent effect. We take 2 tea spoons of Mercurosafe per day. The mercurosafe is put in a glass of youghurt, stirred and eaten quickly without chewing. None of us have noticed any side effects by the treatment whatsoever. Thus, reducing the bodys mercury content strongly improves the lung function.

  If you have increased sputum production or more severe COPD you should probably test this substance (www.mercurosafe.com). You will feel much better, I can guarantee that!
  Karl

      


  Posts: 1 | Registered: 18 February 2008 "

  Den nyss inledda fas I/IIa-studien är dock redan sponsrad av Skåne University Hospital (se http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01404000 ) så nyemissionslikviden verkar egentligen inte helt nödvändig för att själva studien genomförs. Att risken för aktieägarna är skyhög har förstås de flesta redan insett, men det är alltid intressant att försöka uppskatta storleksordningen på risknivån också.

  För att PharmaLundensis ska kunna lyckas med att lotsa läkemedelskandidaten IodoCarb (joderat kol) ända fram till ett viktigt konkurrenskraftigt och värdefullt nytt läkemedel mot KOL redan inom några få år som avsett i en eller flera av de viktigaste regionerna i världen dvs främst EU och USA krävs att flera av varandra oberoende påståenden är sanna, bl a följande 4 :

  1. PharmaLundensis patentansökan för själva metoden att behandla KOL med deras verksamma substans måste beviljas främst i EU eller USA.
  50-80 % sannolikhet ? (Märkligt nog har kol-preparatet MercuroSafe sålts och gjorts forum-reklam för för KOL-sjuka i diverse länder kring år 2008. Domänerna mercurosafe.com och mercurosafe.se är associerade med PharmaLundensis vilket man kan se och söka via internet-arkivsidor t ex http://web.archive.org/web/20090417043034/http://www.mercurosafe.se/pharmalundensis/updater/admin/login.php
  Googla även på domännamnen.
  Men nu verkar de explicita websidor från bolaget självt som länkade till mercurosafe på sin egen arkiverade hemsida ha försvunnit från arkivet- efter att jag nyligen tog upp detta på ett aktieforum (Placera.nu) där personer medmisstänkt goda kunskaper även skriver sedan nyemissionen blev aktuell.
  Om bolaget eller dess ledning har sålt kolbaserade preparat till patienter kanske det påverkar patentmöjligheterna ? Är det lagligt ? PharmaLundensus åberopar märkligt nog under vetenskaplig bakgrund i memorandumet :
  "

  Bolagets hypotes stöds även tydligt av "Case Reports". Ett antal KOL-sjuka, som på eget initiativ

  intagit joderat aktivt kol, uppger att deras lungfunktion och livskvalitet förbättrats påtagligt

  efter intag av den industriella varianten av joderat aktivt kol. I flera av dessa fall fick man en klar

  förbättring av lungfunktionen (PEF-värdet) med 20-40 procent, vilket är mycket bättre än dagens

  läkemedel. Denna förbättrade lungfunktion gav även en


  klart förbättrad livskvalitet."
  Det finns dock ingen som helst vetenskaplig dokumentation till dessa påstådda "self trials" utan det vetenskapliga värdet är givetvis noll. Och VEM var det som initierade testen/testerna ? Det finns foruminlägg i olika länder om KOL från 2008 att MercuroSafe såldes från Sverige. Textreklamen förbjöds på en amerikansk COPD-sajt eftersom preparatet inte var ett registrerat läkemedel mot KOL.)


  2. PharmaLundensis angivna KOL-hypotes som bl a innebär att just kvicksilver i lungorna (härrörande från i cigarettrök) är en viktig orsak till KOL kommer att bekräftas vetenskapligt de närmaste åren (trots att omfattande vetenskaplig forskning tvärtom indikerar att kvicksilver från amalgamet är en i praktiken outsinlig många ggr större, storleksordningen 100 ggr,daglig källa vid inandning hos de många äldre personer med amalgamfyllningar än cigarettröken hos de (sannolikt inte lika) många äldre som röker, och trots att omfattande vetenskaplig forskning tyder på ett multifaktoriellt orsakat komplext sjukdomssyndrom där iofs rökning som innehåller en mängd olika potentiellt var för sig eller i kombinationer skadliga ämnen oftast ingår i sjukdomsbilden men inte alltid

  http://www.flcv.com/amalg6.html

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237008000673

  Fria syreradikaler som bolagets hypotes tar upp i en översiktlig bild av en hypotetisk sjukdomsmekanism vid KOL, bildas även vid inflammationer och sådana ses i samband med KOL, så kvicksilver behöver inte nödvändigtvis alls ingå i en sådan förklaringsmodell där fria syreradikaler bildas och orsakar skada i cellerna. Tvärtom är det en vanlig process vid infammationer att fria syreradikaler bildas.).
  5-10 % sannolikhet ?

  3. PharmaLundensis föreslagna metod - som rimligen är anpassad till deras hypotes om kvicksilver från cigarettrök och inte till tändernas rikliga kvicksilverinnehåll hos de med amalgamfyllningar (vilka de inte ens omnämner i sitt memorandum) - att med IodoCarb eliminera eller kraftigt reducera mängden kvicksilver i lungorna visas fungera i praktiken för många KOL-sjuka de närmaste åren ( trots att inga kliniska studier visat att så är fallet och en faktor som starkt talar emot det är att lungorna ständigt exponeras för relativt stora mängder inandat kvicksilver härrörande från amalgamfyllningar. Ganska få äldre personer saknar amalgam i tänderna och skulle teoretiskt kunna bli hjälpta om kvicksilver från cigarettrök hos just dessa personer vore en viktig orsak till KOL. Det kvicksilver som IodoCarb ska förhindra att det återabsorberas cirkulerar innan i och kommer från blodet. PharmaLundensis har mig veterligen inte på något sätt visat kliniskt eller ens i en human teoretisk modell att den frisatta gallan över huvudtaget INNEHÅLLER tillräckligt med kvicksilver för IodoCarb att absobera frisätts så att kvicksilverdepåerna i lungorna reduceras i någon signifikant grad under den tänkta behandlingstiden. Bolaget har inte heller visat hur stora kvicksilverdepåerna är i lungorna hos friska eller sjuka eller hur hårt kvicksilvret är bundet där i den mån det finns lagrat i lungorna. Det skulle vara ren tur om metoden i sig fungerar som avsett. Bolaget har heller inte visat att skadeprocessen är i sig är reversibel även antaget att kvicksilvret lungorna verkligen reduceras eller elimineras. ).
  10-25 % ?

  4 PharmaLundensis lyckas visa att bruket av IodoCarb under den tid som behövs för att försöka eliminera eller reducera tillröäckligt mycket alla relevanta kvicksilverdepåer i kroppen inte ger för stora negativa biverkningar (vilket skulle kunna vara fallet eftersom ämnesomsättningen inkl upptaget och återabsorberingen av näringsämnen också kan påverkas - även negativt m a p näringsämnen, och behandlingen kan komma att behövas ges länge ).
  25-75 % ?


  Sannolikheten att alla dessa fyra (för PharmaLundensis framgång enligt ovan) påståenden är sanna skulle med de uppskattade sannolikhetsintervallen bli omkring 0.06 % -1.5 % (givet att de också lyckas med övriga här ej medräknade nödvändiga kriterier).  Observera att den av PharmaLundensis kalkylerade implicita sannolikheten, 0.75 % som nyemissionskursen 5 kr skulle motsvara vilket de fick fram i memorandumet vid antagande om att framgång innebär 1 miljard i vinst, ligger inne i mitt kalkylerade sannolikhetsintervall.

  Sannolikheten för att det inte lyckas för PharmaLundensis inom KOL de närmaste åren rör sig alltså om betydligt över 90 % enligt kalkylen ovan.

  OMVÄNT innebär MITT intervall för att PharmLundensis att det kan grovt motsvara en motiverad aktiekurs nu på 0.40 kr till 10 kr :-) .

  Risk/reward är förstås svåruppskattad men sannolikt mycket dålig jämfört med t ex NeuroVive där bl a ett mycket stort antal vetenskapliga forskningsrapporter styrker den verkningsmekanism som företagets produkter baserar sig på för t ex indikationen TBI...

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78
 3. 3. 2011-10-14 15.33

  En ännu utförligare version av analysen med riktkurs högst ca 1 kr hittas här : <br/> <br/>http://www.redeye.se/aktiebloggen/pharmalundensis-riktkurs-hogst-ca-1-kr-pga-mkt-liten-kol-mot-kol-chans <br/> <br/>En erfaren mycket intelligent seriös senior forskare och intresserad av s k kvacksalveri har blivit intresserad av bolaget genom min PharmaLundensisanalys och vissa uppgifter om "testverksamheten" 2008. <br/>Han ska tydligen ha etablerade kanaler och kontakter för att gå vidare med att undersöka sånt som PharmaLundensis KOL-projekt skulle kunna klassas som.

  • asfaltlöparen
  • Anonym
  • Reg. datum: feb 2008
  • Ort: Uppsala
  • Aktiv i antal ämnen: 78

Ej inloggad!
För att delta i diskussionen i forumet måste du vara inloggad.

Om vårt forum

Du som deltar i forumet tar själv ansvar för innehållet i det du skriver. Aktiespararna har rätt att ta bort inlägg som är opassande eller som inte följer svensk lag.