Direkt till innehållet ?

Hur fungerar en aktiebok?

Jag har hört talas om något som heter ”aktiebok”. Vad är det?

Ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital, och det finns två sorters aktiebolag. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 100 000 kronor, medan ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 500 000 kronor. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet (aktiens kvotvärde). Alla aktier har lika rätt i bolaget, vilket innebär att alla aktieägare, oavsett antalet aktier, har lika stor rätt per aktie.
Varje aktiebolag ska föra en aktiebok över bolagets samtliga aktier och aktieägare. Styrelsen i bolaget har ansvaret för att aktieboken förs. I avstämningsbolag kan i stället för aktieägaren en förvaltare föras in i aktieboken, under förutsättning att denna fått tillstånd att vara registrerad som förvaltare. I aktieboken ska då antecknas att aktien innehas för annans räkning. I avstämningsbolag för bolagets centrala värdepappersförvarare aktieboken. Efter avtal hanterar VPC aktieboken för avstämningsbolagen.
Aktieboken uppdateras så fort en affär eller överföring är registrerad och kontoförd på ett korrekt sätt via en bank eller annat värdepappersinstitut. Alla förändringar i aktieboken registreras genom Kontoförande institut (KI) det vill säga genom en bank eller annat värdepappersinstitut.
I avstämningsbolag ska aktieboken innehålla uppgift om:
1. Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifi-eringsnummer samt postadress.
2. Antal aktier varje aktieägare innehar.
3. Antal aktier varje aktieägare innehar av olika aktieslag, om det finns aktier av olika slag i bolaget.
4. I förekommande fall att aktierna omfattas av förbehåll enlig avtal.
Aktieboken kan bestå av lösblads- eller kortsystem, men den kan också föras med dator eller på annat liknande sätt. I avstämningsbolag förs aktie-boken alltid med dator.
Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig hos bolaget för var och en. Om boken förs med hjälp av dator ska i stället en utskrift av den, som inte är äldre än tre månader, på begäran tillhandahållas av bolaget. I ett avstämningsbolag ska en utskrift eller annan framställning av aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget och hos den centrala värdepappersförvararen för alla som vill ta del av den. I en sådan utskrift eller framställning ska aktieägarna och förvaltarna tas upp i alfabetisk ordning, och utskriften eller framställningen får inte vara äldre än tre månader. Var och en som begär det har rätt att mot ersättning för kostnader få en aktuell utskrift av aktieboken eller del av den.
I avstämningsbolag som har mer än en aktieägare får en utskrift av aktieboken inte innehålla uppgifter om aktieägare som har högst 500 aktier i bolaget. En förvaltare är skyldig att till den centrala värdepappersförvararen lämna uppgift om varje aktieägare som har mer än 500 aktier i samma bolag registrerade i förvaltarens namn. Om en aktieägare äger samtliga aktier i bolaget, ska dock hans eller hennes aktieinnehav alltid redovisas.
För att få delta på bolagsstämman måste en aktieägare vara införd i aktieboken på avstämningsdagen. Avstämningsdagen för bolagsstämman är fem vardagar före stämman, eller vid en senare tidpunkt fastställd enligt bolagsordningen. Den som har sina aktier regi-strerade på VP-konto kommer automatiskt med i aktieboken.
Den som däremot har sina aktier i en depå måste i god tid före bolagsstämman meddela det kontoförande institutet om deltagande på stämman. Alla måste också anmäla till bolaget att de vill komma på stämman. I annons eller kallelse från bolaget framgår hur sådan anmälan går till.

 
 

Fråga rådgivningen

Som medlem i Aktiespararna och Unga Aktiesparare har du tillgång till fri aktiejuridisk rådgivning. Behöver du hjälp, kontakta oss.Fråga rådgivningen (Endast tillgänglig för medlemmar)

Om artikeln