Direkt till innehållet ?

När ska kallelse till bolagsstämma senast ske?

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

I bolagsordningen får det föreskrivas att kallelse till en ordinarie bolagsstämma får utfärdas senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor före bolagsstämman, detta gäller dock inte för publika aktiebolag.

Det är endast privata aktiebolag som har möjligheten att ha kortare tidsfrister för kallelse till ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen kan innehålla bestämmelser om att kallelse får utfärdas senast två veckor före stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. För privata aktiebolag för det i bolagsordningen föreskrivas att kallelse till en sådan bolagsstämma som avses i första stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma än skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman, dvs. kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte skall behandlas.

Kallelsesätt

Aktieägarna skall kallas till bolagsstämma på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelse skall även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om;

  1. ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i bolagsordningen, eller
  2. bolagsstämman skall
    a) behandla en fråga om ändring av bolagsordningen,
    b) ta ställning till om bolaget skall gå i likvidation,
    c) granska likvidators slutredovisning, eller
    d) behandla en fråga om att bolagets likvidation skall upphöra.

I ett publikt aktiebolag skall kallelse till bolagsstämma, utöver ovanstående, alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och minst en i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning.

Kallelsens innehåll

Kallelsen skall innehålla ett förslag till dagordning för bolagsstämman. I förslaget till dagordning skall styrelsen tydligt ange de ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman. Ärendena skall vara numrerade. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag skall anges, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för bolaget. Avser ett ärende en ändring av bolagsordningen, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring alltid anges. Om aktieägarna skall kunna utöva rösträtt vid en bolagsstämma med stöd av en sådan fullmakt skall det framgå av kallelsen hur de skall gå till väga för att få ett fullmaktsformulär.

Särskilda krav gäller i vissa andra slag av ärenden, exempelvis vid kallelse till stämma omfattande beslut om emission, vinstutdelning, förvärv och överlåtelse av egna aktier, minskning av aktiekapital och likvidation.

 
 

Fråga rådgivningen

Som medlem i Aktiespararna och Unga Aktiesparare har du tillgång till fri aktiejuridisk rådgivning. Behöver du hjälp, kontakta oss.Fråga rådgivningen (Endast tillgänglig för medlemmar)

Om artikeln

Anmälan