Direkt till innehållet ?

Välkommen till
Aktiespararna Lund

 

 

Ledningsgruppen för Aktiespararna i Lund, önskar er alla VÄLKOMNA till vårens aktieträffar och caféträffar. Ta gärna med era vänner!

Följ utvecklingen av vår fiktiva portfölj,senast uppdaterad av ANDERS PERSSON 9/3.

Lundaportföljen började dåligt med nedgång med -0.2 %, medan jämförbart index gick upp med 1.4 %. Denna månaden gick Atlas Copco bäst med ökning av 5.6 % och Vestas med 2.7 % + DKK-uppgång med 0.7 %, medan Indutrade gick ner -3.9 % och Novo Nordisk -3 % exkl. DKK-uppgång på 0.7 %.

Lundaportföljen har följande sammansättning: Atlas Copco A, Autoliv, H&M, Indutrade, Kinnevik, Lifco, Nibe, Novo Nordisk, Skanska, Vestas. Då Atlas Copco kommer att delas, så kommer de två delarna att vägas enligt första dagens slutkurser på det nya bolaget och det gamla efter delningen. Bolagen är utvalda efter att de finns på Large Cap-listan, som under de senaste åren fått många nytillskott, har långsiktigt god utveckling, bra management, ledande inom sitt område, prissättningskraft eller bra affärsidé. Finansiella företag som banker har valts bort liksom företag, som är tveksamma ur CSR-synpunkt, även om de visar goda resultat.

Riksbanken lämnade i sitt februaribeslut allt oförändrat. Långsiktigt ser den en nivå 2.5 – 4 % att jämföra med 3.5 - -4 % 2010. Den lägre nivån beror på lägre realräntor. CPI i januari sjönk något till 1.6 %. Förtroendeindikatorn ESI var stabilt hög på 111.6 i februari, men hushållens förväntningar om inflation ökade till 2.7 %. Finansdepartementet kommer med förslag om höjning av avgiften för bankerna till resolutionsreserven, som skall täcka riskerna för ett bankhaveri. BNP ökade 2016 med nominellt 4.7 % och reellt 3.3 %, vilket innebär en BNP-deflator på 1.36 %. 2015 var talen 6.2%, 4.1 % och 2.0 %. Har Riksbankens önskemål om ökad inflation snart uppfyllts med den låga räntan eller förstärker denna den låga inflationen? Talen för Q4 var svagare liksom indikatorer under januari och februari, vilket kan indikera en svagare tillväxt framöver. Svenskt PMI ligger stabilt på 60.9 i februari. Det går som tåget i den svenska servicesektorn med en uppgång på 7.7 % i februari. Tillverkningsindustrin hade en uppgång på 1.3 % och orderingången där stod stilla. Det svenska arbetskraftsdeltagandet ((anställda+arbetslösa 15-74 år)/befolkningen 15-74 år) ligger på toppnivå 71.4 %. Samtidigt är sysselsättningen (anställda 15-74 år/befolkningen 15-74 år) åter högt 66.2 % och arbetslösheten 5.2 % av befolkningen 15-74 år och 7.3 % av dem, som står till förfogande. Det innebär fullt kapacitetsutnyttjande och hög tid för Riksbanken att dra igång en kraftig ränteuppgång för att få upp realräntorna. Värdet på aktier noterade på svensk marknadsplats värderades vid nyår till 6479 miljarder SEK, som är en uppgång med 6 %, och hushållen i Sverige står för 11.9 %. Genomsnittsportföljen för dessa är på 517000 SEK och medianportföljen 30000 SEK. Det innebär att vissa har en betydligt större portfölj än de flesta. Slutsats: De flesta bör köpa på sig fler aktier för en god kapitaluppbyggnad.

Genom lägre kostnadsnivåer väntas oljeinvesteringarna i Norge inte sjunka så mycket i volym, som förväntat och endast sjunka med -8.5 %.

Genom att DKK varit stark har Nationalbanken sålt DKK för att upprätthålla växelkursen och därmed ökat sina utländska tillgångar.

EU-PMI steg i februari till 56. Även Frankrike visade bra tal. Trots detta och beroende på osäkerheten i kommande presidentval i Frankrike, så ökar avståndet i ränta på långa obligationer mellan Frankrike och Tyskland till rekordhöga nivåer. Även Belgien har fått höjda nivåer medan Finland, Nederländerna och Österrike ligger stabilt. Efter Brexit och Trump-valen har sannolikheten för en seger för le Pen ökat betydligt utifrån franska valundersökningar och beroende på motkandidat varierar mellan 35 och 65 % röster i andra omgången. Obligationer för 1700 miljarder EUR är under fransk lag. Det innebär att om Frankrike byter valuta efter en le Pen-vinst, så kan 1 EUR bli t.ex. 1 FRF (ny inte att förväxla med NF (nouveau franc), som kom 1960 och var 1/100 av den gamla), vilken sedan kan rutscha ut i värde jämfört med EUR. Franska staten säljer nu obligationer med 9, 19, och 49 års löptid. Samtidigt syns i marknaden en något svag efterfrågan på obligationer med lång löptid. Tyska Ifo-talen var mycket positiva och förväntningarna steg till 104. Spanien har en förhållandevis hög HICP-inflation på 3 %. M3 stiger i EU med 4.8 %. ECB verkar negativa till framtiden, även om de hävdar sig se en uppgång på väg, och fortsätter strategin med uppköp av obligationer (QE) och anger att räntorna ligger kvar eller kan bli lägre.

University of Michigans konsumentförtroendeindex visade på stabil nivå 96.3. En utförsäljning har kommit i Fjärran Östern från främst Japan av amerikanska obligationer. Detta försvagar USD och höjer räntorna på obligationerna. Janet Yellen kommer att sitta kvar hela mandatperioden fram till 2018-02-03 d.v.s. ett år till som FED-chef. Hon kommenterade också att Taylorregeln indikerar en ränta nu på 3.5-4 %, vilket dock torde leda till högre arbetslöshet och svagare ekonomi. En för långsam höjning av räntan skulle dock kunna trigga en recession. Industri-PMI var svagare än förväntat i februari på 54.3. ISM för tillverkningsindustrin ökade till 57.7 i februari. Tjänstesektor-PMI föll något till 52.6 i februari, så totalen ökade till 52.6. FED har tyst period innan 15 marsmötet. Dessförinnan ansåg chefen Janet Yellen och vicechefen Stanley Fischer, samt en hel del lokala FED-chefer att det behövs en höjning av räntan, så det är >98 % sannolikhet att så sker i mitten av mars och då med 0.25 %.

Argentina förefaller vara inne i gamla hjulspår med kraftigt ökad inflation mycket beroende på det i sig positiva i att subventioner tas bort. Samtidigt har valutan ARS stärkts mot omvärlden trots den höga inflationen och svaga ekonomin I BNP-tal, vilket ger dålig konkurrenskraft. Blir det repris på 1990-talets slut med totalkollaps? Det kan också vara en god reaktion vid minskad köpkraft, så det blir en re allokering av konsumtionen. Se upp.

Kinesisk export ökade i januari 7.9 % och importen ökade 16.7 %, vilket gav en god handelsbalans på 513.5 miljarder USD under januari. CPI ökade i januari till 2.5 %. Kina ökade i december sitt innehav av amerikanska statspapper med 9.1 miljarder USD till 1058.4 miljarder USD. Kinas officiella PMI för tillverkning steg till 51.6 och Caixin PMI till 51.7 under februari. Kinas nationella folkkongress startade i veckan och indikerar en nedåtgående BNP-tillväxt på kring knappt 6.5 %. Tunga industrin minskar kapaciteten med 150 MT kol och 50 MT stål och kolkraftverken minskar med 50 GW för att stärka miljön. Kinas utländska valutareserv ökade med 6.9 miljarder USD i februari till 3005 miljarder USD. Trots uppvärderingen av USD och kapitalutflöde, så ökade värdet beroende på innehav av utländska värdepapper (aktier) även om värdet på amerikanska obligationer gick ner. Importen ökade 38.7 % och exporten gick ner -1.3%, vilket skapade ett handelsunderskott på –9.15 miljarder USD.

Japans PMI för tillverkning ökade till 53.3 under februari.

Det finns i obligationsmarknaden både i U.S.A. och EU en oroande låg realränta på långa obligationer, men en uppåtgående nominell ränta. Det innebär att marknaden prisar in låg real tillväxt framöver. Är det första tecknet på 70-80-talsstagflation??

Amerikanska råoljelager fortsätter att växa mer än förväntat, vilket sänkte priserna. Oljepriserna på futures är stabila fem år framåt mellan 55 och 57 USD/b. Det innebär att skifferoljeproduktionen i U.S.A. lär öka på ett lönsamt sätt genom försäljning av framtida produktion. ExxonMobil tvingades skriva ner sina oljereserver med c:a 3.3 miljarder fat olja genom att de är olönsamma att ta upp i första hand oljesand i Kanada.

Atlas Copco bildar två samriskbolag för försäljning resp. utveckling och tillverkning med Hongwuhuan Group i Kina inom bergborr både aggregat och verktyg. Atlas Copco förvärvar kompressordistributören Orcan Basincli Hava Makinalari San. ve Tic i Turkiet.

Autoliv höjer sin kvartalsutdelning till 0.60 USD/aktie.

H&Ms omsättning ökade I januari med 8 % och antalet butiker med 10.6 %.

Indutrade förvärvar Ellard, som tillverkar drivutrustning, automation och tillbehör för portar och omsätter c:a 8.5 MGBP. Indutrade ökade omsättningen med 9 % under 2016 och för jämförbara enheter med 2 %. Resultatet ökade 5 % liksom utdelningen till 3.20 SEK/aktie. Finland verkar ha nått botten. De flesta affärsområden ökar kraftigt medan marin och kraftgenerering är svaga, men där har verksamheterna dragits ner för att upprätthålla marginalerna.

Kinneviks dotterbolag Black Earth Farming (24.6 %) kommer att sälja sina dotterbolag AGRO-Invest och AGRO-Invest Regions. Fram till affären är klar kommer Kinnevik inte att sälja några andelar av Black Earth Farming enligt avtal med köparen av tillgångarna. Black Earth Farming kommer sedan att likvideras och Kinnevik återfår knappt hälften av satsat belopp. Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram med låneram på 4 miljarder SEK. Kinnevik säljer Metro Sverige till Custos för 50 MSEK och fokuserar på de större digitala konsumentvarumärkena. Skatteverket fick inte prövningstillstånd vid Högsta Förvaltningsdomstolen i sin klagan om kupongskatt vid Kinneviks förvärv av Emesco. Det innebär ingen påverkan på Kinnevik. Kinnevik har sålt halva sitt innehav i Rocket International för 19.25 EUR/aktie. Det indikeras intressekonflikter i strategier. Kinneviks dotterbolag Zalando hade en svag kundtillväxt på 11 % 2016 och lägre än målet på 20-25 %. Marginalprognosen för 2017 ligger på 5-6 %. Kinnevik emitterar obligationer med fem års löptid på 1 miljard SEK, som med ränteswap kostar 1.495 %/år under löptiden.

Lifco förvärvar Hultdin System, som tillverkar redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Lifco ökade försäljningen 13.7 % under 2016 och resultatet 12.1 % för aktieägarna till 9.91 SEK/aktie. Utdelningen ökas till 3.50 SEK/aktie.

Nibe förvärvar det kanadensiska värmepumpsföretaget CGC beläget i Missisauga, Ontario till 50 % och option på resterande 50 % innan 2022. Under 2016 ökade försäljningen 16 %, varav organiskt 3.3 %, vinsten 11 % och vinsten/aktie 10 %. Utdelningen höjs 10 % till 0.88 SEK/aktie. Målet är att växa till en omsättning av 20 miljarder SEK 2020.

Novo Nordisk ansöker om registrering av semaglutid (GLP-1-analog) för dosering en gång i veckan vid typ 2-diabetes i Japan. Novo Nordisks Amerikachef Jakob Riis slutar och blir chef för Falck.

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland för 156 MEUR. Skanska bygger spårväg i Lund för 710 MSEK genom avtal med Lunds Kommun. Skanska säljer  kontor i Vanda, Finland för 31 MEUR. Skanska tecknar vägunderhållskontrakt i Hampshire, G.B. på 280 MGBP. Skanska förvärvar mark i Prag, Tjeckien för 841 MCZK för bostadsbyggande.

Vestas säljer 174 vindkraftverk på tillsammans 348 MW till kund i U.S.A. Produktionen sker i Colorado. Vestas reorganiserar verksamheten i Fjärran Östern så att ett kontor i Peking blir ansvarigt för Kina och Mongoliet och ett kontor i Singapore blir ansvarigt för resten av Fjärran Östern och Stilla Havet inklusive Indien.

    Aktieportfölj B      
  Kurs 9 feb 2017 Kurs                  9 mars 17 Ökning %-ökning  
Atlas Copco A 285.60 301.60 16.0 5.6% 100.00%
  285.60 301.60 16.0 5.6% 0.00%
Autoliv 938.00 923.50 -14.5 -1.5%  
H&M 246.10 241.10 -5.0 -2.0%  
Indutrade 174.80 168.00 -6.8 -3.9%  
Kinnevik B 234.00 237.10 3.1 1.3%  
Lifco 242.10 238.00 -4.1 -1.7%  
Nibe 70.95 71.45 0.5 0.7%  
Novo Nordisk B 240.20 233.10 -7.1 -3.0%  
Skanska 217.30 215.30 -2.0 -0.9%  
Vestas 506.00 519.50 13.5 2.7%  
DKKSEK 1.2769 1.2860 0.0091 0.7%  
Portfölj B       -0.2%  
OMXPI 551.19 559.15 8.0 1.4%  


 

Fler Artiklar

aktiviteter

Fler aktiviteter

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på lokalavdelningen i Lund

Kontakta oss

Sök lokalavdelning

Vill du se aktiviteter hos andra lokalavdelningar kan du söka här

Till söksidan