Direkt till innehållet ?

Rådgivning och opinion

Aktiespararnas Intressebevakning ska verka för en god miljö för enskilt aktieägande enligt vår verksamhetsidé och strategiska mål. Verksamheten omfattar: bolagsbevakning, aktiefonder, aktiebeskattning, policyarbete, äganderätt, rådgivning och internationellt samarbete.

Bolagsbevakning

Förbundet bevakar drygt 450 bolagsstämmor varje år. På bolagsstämmorna i de mest omsatta bolagen representerade förbundet också aktiefonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har inskrivet i sina stadgar att förbundets Ägarstyrningspolicy ska vara vägledande för fondens ställningstaganden i ägarfrågor.
Läs referat från bolagsstämmor här.

Aktiefonder

Aktiespararnas verksamhetsidé även aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Aktiespararna erbjuder medlemmarna aktiehandelstjänster anpassade till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande idéer. Aktiefonder är en bra sparform för den som inte vill engagera sig aktivt i aktiemarknaden eller själv fatta investeringsbeslut. Bevakningen av aktiefonder bedrivs främst genom tidningen Aktiespararen. Förbundet har deltagit som remissinstans i arbetet med den nya fondlagen, som trädde i kraft 1 april 2004. Förbundet har även deltagit i arbetet angående fondbolagens riskredovisning till kunderna.

Aktiebeskattning

Aktiesparna arbetar för att Sverige skall få en internationellt konkurrenskraftig aktiebeskattning som stimulerar enskilt aktieägande. Opinionsarbetet inom skatteområde bedrivs genom möten med politiker och företrädare för näringsliv och fackliga organisationer, debattartiklar samt seminarieverksamhet.

Policyarbete och äganderätt

Förbundet bevakar kontinuerligt de börsnoterade bolagen och i vissa fall även andra marknadsnoterade bolag. Aktiespararna har utarbetat en policy för bättre kontroll och insyn i marknadsnoterade bolag. Ägarstyrningspolicyn används till exempel vid bevakningen av bolagsstämmor och vid bedömningar av olika företagsaffärer, emissioner med mera. Vi arbetar aktivt för att rekommendationerna i policyn skall vinna kännedom och acceptans på den svenska aktiemarkanden.

Den enskildes rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle och grunden för förbundets verksamhet. Inom ramen för Ägarfrämjandet verkar förbundet för ett förstärkt grundlagsskydd för äganderätten, genom framtagning av skrifter, seminarier, internationellt komparativa studier, debattartiklar samt uppvaktningar av politiker.

Rådgivning

Varje år kontaktar närmare 5 000 medlemmar vår rådgivning för att få hjälp i framför allt, aktiejuridiska frågor. Då frågor kring deklarationen är vanliga tar vi varje år fram ”Deklarationsspecialen” – en bilaga som skickas med tidningen Aktiespararen.

Internationellt arbete

Målet med Aktiespararnas internationella arbeta är att inhämta kunskaper och sprida kunskaper och erfarenheter samt påverka förutsättningarna för aktiespararndet positivt i Sverige såväl som utomlands, men då främst inom EU. Vi arbetar bland annat med frågan om att harmonisera lagstiftningen inom EU och är aktiva i Euroshareholders och World Federation of Investors.
Läs mer om våra internationella samarbeten.