Du är här

2010-07-27

Hitta kursvinnare: Öka i Avanza

Avanza är en av Sveriges ledande banker för sparande via Internet. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare bör man öka i aktien …

Avanza Bank (240 kronor) är resultatet av en rad olika sammanslagningar av olika bolag, huvudsakligen Avanza, Aktiespararnas Aktiespar Fondkommission och HQ.SE Holding år 2000 och 2001. Nätmäklaren Avanza grundades 1997. Aktien handlas i dagsläget på Nasdaq OMX Mid Cap, och har under de tio senaste åren genererat en totalavkastning på närmare 1 500 procent. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen som har genererat en totalavkastning på mer blygsamma 75 procent under samma tid.

Starkast var utvecklingen under perioden 2003–2005 då aktien steg med cirka 700 procent tack vare en stark börsutveckling och en mycket imponerande vinsttillväxt. 2006–2008 var Avanza en relativt tråkig, ”stillastående”, aktie och 2008 gick den ungefär som börsen med en nedgång på nästan 50 procent. 2009 var dock ett av Avanzaaktiens bästa år med en uppgång på cirka 135 procent. Även under första halvan av 2010 har Avanza utklassat börsindex med en uppgång på cirka 44 procent exklusive en generös utdelning om 8 kronor per aktie, jämfört med en mer blygsam uppgång i index på cirka 10 procent.

Diagram – Avanzas aktiekurs de tio senaste åren
Klicka pför att se diagrammet.

Avanza är en bank med tydlig nisch på sparande via Internet, och bolaget bedriver alltså ingen fysisk verksamhet med bankkontor eller liknande. Grundfilosofin är att kunderna själva ska sköta sina värdepappersaffärer via bolagets webbplats, www.avanza.se, och på så vis få mer pengar över tack vare låga avgifter. Avanza tar inte ut några depåavgifter och courtaget är lågt, i synnerhet jämfört med de svenska storbankerna. Exempelvis erbjuder Avanza en depålösning som kallas Mini där minimicourtaget uppgår till låga nio kronor per affär. Bolaget har även den helt avgiftsfria indexfonden Avanza Zero, som speglar utvecklingen för Stockholmsbörsen (huvudsakligen OMXS 30-index).

Avanza erbjuder även något som kallas Superlånet där kunderna kan låna med sina värdepapper som säkerhet till en förmånlig ränta. Avanzas aktieutbud är gediget, med handel på samtliga nordiska börser samt i USA och Kanada. Vissa storbanker har historiskt sett framförallt rekommenderat och erbjudit sina egna fonder, vilket Avanza inte har gjort genom att erbjuda kunderna över 1 000 olika fonder.

En annan viktig framgångsfaktor för Avanza är den lättnavigerade hemsidan med stor tillgång på information och olika verktyg som ger en god överblick och underlättar kundernas investeringsbeslut. En viktig del på webbplattformen är Placera.nu, som dagligen erbjuder köp- och säljtips. Det är viktigt för Avanza att kunderna förstår vad de gör och på hemsidan finns det därför bland annat skolor och ”pedagogiskt förklarad” information om olika finansiella instrument.

På senare år har olika försäkringslösningar blivit viktiga för Avanza och framförallt gäller detta kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringen är en attraktiv sparform, som innebär att ingen kapitalvinstskatt behöver betalas samt att affärerna inte behöver deklareras. I stället betalas en schablonskatt på hela depåns värde per den 1 januari varje år, i år 0,84 procent. Kapitalförsäkringar är inget nytt fenomen, men Avanza har tillsammans med Nordnet revolutionerat marknaden genom att inte ta några avgifter för tjänsten samt erbjuda snabba och kostnadsfria insättningar och uttag. Storbankerna och flertalet försäkringsbolag tar i många fall ”flera” procent i avgift på depåvärdet årligen samt någon procent på varje insättning eller uttag. Avanza satsar även på en rad andra pensions- och försäkringsprodukter såsom IPS, Pensionsförsäkring, Avtalspension, Tjänstepension och livförsäkring.

Courtageintäkterna från framförallt aktiehandel, men även för derivat såsom optioner, warranter, terminer samt börshandlande fonder och certifikat, utgör i dag cirka 50 procent av Avanzas totala intäkter. Detta tal har stadigt minskat på senare år, vilket har varit ett led i Avanzas strategi – att minska sambandet mellan börsutvecklingen och intäkterna. Ett gott börsklimat tenderar att leda till många genomförda affärer medan många kunder stoppar huvudet i sanden vid dåligt börsklimat. I stället har intäkter från räntenettot och provision på fonder ökat stadigt. Räntenettot, skillnaden mellan ränteintäkter och -kostnader, tenderar att öka i takt med att styrräntan stiger och bedöms därför få en allt större andel av bolagets intäkter under kommande år. Eftersom Avanza i de flesta fall knappt betalar ut någon ränta alls för likvida medel på kundernas depåer, inte ens då styrräntan uppgår till tre procent, är detta en betydande intäktskälla.

Fondprovisioner innebär att Avanza får en så kallad kickback på de avgifter som fondbolagen tar ut på Avanzas kunders sparande. Ofta uppgår kickbacken till cirka 50 procent av de totala fondavgifterna. Avanza har även några mindre intäktskällor såsom försäljning av handelsapplikationer, analystjänster samt Corporate Finance-tjänster till noterade bolag. Tack vare den stora kundmassan är det ofta effektivt att genomföra ägarspridningar samt börsnoteringar via Avanza.

Räntenetto och fondprovisioner tillsammans täcker i princip hela Avanzas kostnadsmassa, vilket gör att bolaget sannolikt kommer att tjäna pengar även i ett riktigt dåligt börsklimat, då ”få och små” aktieaffärer genomförs. Eftersom Avanza tjänar pengar på antingen courtage, räntenetto eller fondprovision oavsett hur kunderna agerar är det viktigaste att det inte sker något nettoutflöde från depåerna. Avanzas affärsmodell bygger på skalbarhet och bolaget vill ta lite betalt från varje kund, men i stället ha många kunder. En stor del av kostnaderna är även fasta, vilket tyder på god potential i vinstillväxt i takt med att kundtillväxten och därmed intäkterna ökar snabbare än kostnaderna. Avanza har trots de låga avgifterna en betydligt bättre tillväxt och lönsamhet än samtliga svenska storbanker.

Avanza har ett tydligt kundfokus, och till skillnad från många andra bolag som erbjuder finansiella tjänster utgår Avanza från kundnyttan som en produkt skapar före vilken intäktspotential som produkten kan tänkas ha. Enligt en undersökning kan hela 96 procent av kunderna tänka sig att rekommendera Avanza till familjmedlemmar och vänner, vilket är ett gott bevis på ovanstående. Avanza har flera olika kunderbjudanden såsom Mini, Bas, Grund, Private Banking och Pro med tillhörande olika förmånsnivåer. De huvudsakliga skillnaderna är courtage- och räntenivåer samt extra service. Avanzas största kundgrupp är privatpersoner, även om företagssidan också växer stadigt – framförallt inom tjänstepension.

Trots erbjudandebredden har Avanza två huvudsakliga målgrupper, som definieras som entusiasterna och pragmatikerna. Entusiasterna är de som vill lägga mycket tid på sitt sparande, en målgrupp som Avanza har nått väl ut till. Pragmatikerna vill/kan inte lägga lika mycket tid på sitt sparande, men är beredda att se över alternativen. Just i denna målgrupp bedömer Avanza att det finns stor tillväxtpotential – framförallt i samband med att Avanza breddar sitt erbjudande för att kunna tilltala ännu fler kunder. Tillsammans utgör de båda målgrupperna cirka fyra miljoner potentiella kunder, enligt Avanza.

En viktig framgångsfaktor för Avanza är bolagets webbplats.

Avanza är den största aktören på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm), inklusive Burgundy och First North, mätt i antal avslut med en marknadsandel på närmare 12 procent under 2009. Mätt i volym är Avanza den fjärde största aktören med en marknadsandel på cirka 6 procent. Ser man till den totala sparmarknaden i Sverige, som i dagsläget uppgår till närmare 4 000 miljarder kronor, har Avanza en mer blygsam marknadsandel på strax under två procent. Eftersom Avanza har en betydligt större andel av nettoinflödet i sparvolym, som var 6,1 procent under 2009, stiger bolagets andel av sparmarknaden successivt och indikerar en mycket god långsiktig tillväxtpotential. Sparmarknaden förväntas att växa med cirka 10 procent om året, dock påverkad av börsutvecklingen, och sparandet via Internet växer betydligt snabbare.

Storbankerna och de stora pensionsbolagen har, trots sina höga avgifter, fortfarande en dominant ställning på den svenska sparmarknaden. Avanza är den största aktören med renodlat Internetfokus tätt följd av ärkerivalen Nordnet. Den största skillnaden mellan de båda aktörerna är att Avanza, än så länge, fokuserar på Sverige medan Nordnet har kunder i hela Norden samt i Tyskland och Luxemburg. Andra aktörer med Internetfokus är Skandiabanken och Saxo Bank, som numera äger svenska E*Trade.

En längre period av dystert börsklimat vore negativt för Avanza, även om risken att bolaget skulle förlora mycket pengar vid ett sådant scenario bedöms som relativt liten. Risken för stor konkurrens finns, men eftersom storbankerna fortfarande inte verkar ha insett hotet från de renodlade Internetbankerna samtidigt som storbankerna tenderar att vara trögrörliga känns risken för konkurrens relativt liten. Avanza och Nordnet kan själva ta en stor del av marknaden utan att i större utsträckning behöva ta varandras kunder.

Något som starkt bidragit till den kraftiga kundinströmningen för just Avanza och Nordnet är kapitalförsäkringar. Regeringen utreder för närvarande alternativ för hur traditionellt sparande kan beskattas med en schablon likt för kapitalförsäkringar. Detta skulle sannolikt minska populariteten för kapitalförsäkringar och sänka Avanzas konkurrensfördel något.

Risken i Avanza är betydligt lägre än i de flesta andra banker, och sedan 2001 har kreditförlusterna i genomsnitt uppgått till mindre än 0,01 procent per år. Avanza tar för övrigt i princip inga risker med disponibla medel och har exempelvis ingen tradingverksamhet.

Diagram – Avanzas aktiekurs de två senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Avanzas intäkter. Under de fem senaste åren har dessa ökat med i genomsnitt 15,8 procent per år. Med tanke på att Avanza fortfarande har en mycket liten andel av den totala sparmarknaden och fortfarande växer snabbt bör den höga tillväxttakten kunna hålla i sig. Väljer Avanza dessutom att expandera utanför Sverige tillkommer ytterligare betydande tillväxtpotential.

I steg 2 ska vi bedöma Avanzas historiska lönsamhet. Vi kan här konstatera att vinstutvecklingen har varit mycket imponerande med en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på 21 procent. Det fortsatt starka beroendet av börsutvecklingen syns dock tydligt i siffrorna, och vinsten minskade med 21 procent under 2008. Avanza har ett finansiellt mål om 15–20 procents vinsttillväxt per år under de fem kommande åren. Jag tror inte detta ska bli några problem att nå detta. Eftersom Avanza har varit relativt konservativt med sina mål historiskt sett så räknar jag med att bolaget når det övre intervallet om 20 procents vinsttillväxt under de fem kommande åren.

I analyssteg 3 ser vi att Avanza har haft en hög och stabil vinstmarginal på cirka 52 procent under de fem senaste åren. Eftersom Avanza uttalar ett vinsttillväxtmål i stället för, som för många andra bolag, försäljningstillväxts- och marginalmål är vinstillväxten mest relevant att titta på. I punkt 3.3 anger jag alltså en egen prognos om årlig vinsttillväxt på 20 procent per år.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Avanza har ingen uttalad utdelningspolicy, men bedömer däremot att 70 procent av vinsten kommer att delas ut långsiktigt. De fem senaste åren har den genomsnittliga utdelningstakten uppgått till 76,1 procent och under de tre senaste åren till 85,3 procent i genomsnitt. Jag tycker därför att 80 procent är ett rimligt antagande för den genomsnittliga utdelningstakten under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Lägsta P/E-tal har under de fem senaste åren uppgått till i genomsnitt 10,7 och högsta P/E-tal till i snitt 21,6. Eftersom risken är låg i Avanzas verksamhet, och sannolikheten för förlustår ytterst begränsad, bör aktien belönas med ett högt P/E-tal. Dessutom är tillväxtpotentialen fortsatt mycket god. Jag tror inte att Avanza kommer att handlas till ett P/E-tal under 11 under de fem kommande åren och ett högsta P/E-tal på 22 känns inte främmande. De båda P/E-talen ger ett genomsnitt på 16,5. Detta känns som en rimlig, om något försiktig, värdering av Avanzas aktie.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 452,6 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 90 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs uppgår till 160 kronor, vilket ger en nedsida på cirka 33 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på 18,4 procent årligen varav 4,8 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden bör man öka i aktien upp till 257 kronor.

I en teknisk analys (TA) framgår det tydligt att aktien befinner sig i en stadigt stigande trend i det långsiktiga perspektivet. Trenden är positiv även i ett kortsiktigt perspektiv, vilket vi kan avläsa på det uppåtriktade 18-dagars glidande medelvärdet (den röda linjen). Aktien steg kraftigt under april och rekylerade nästan lika snabbt ned till cirka 200 kronor. Sedan dess har aktien vid två tillfällen vänt upp vid just 200 kronor, vilket innebär att det är en stödnivå.

Sannolikt utgör även trendgolvet, den långa uppåtlutade linjen, ett dynamiskt stöd. Motstånd finns vid årshögsta strax under 260 kronor. Eftersom trenden är positiv i såväl det kortsiktiga som det långsiktiga perspektivet är det inte helt otroligt att motståndsnivån testas under de kommande veckorna. Det finns dock risk för att aktien inte orkar bryta igenom motståndet i första skedet.

TA-diagram – Avanzas aktiekurs de 18 senaste månaderna
Klicka för att se diagrammet.

Avanza är en framgångssaga och har sedan starten legat i framkant med låga avgifter, ett attraktivt erbjudande och inte minst en lättnavigerad webbplats fullspäckad med information/tjänster som en investerare kan tänkas behöva. Bolaget har hittills lyckats med tricket att växa mycket till låg risk, vilket sannolikt även gäller en lång tid framöver. Avanza platsar i de flesta portföljer och är ett utmärkt substitut till andra finansrelaterade aktier, exempelvis storbankerna.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 30, 2010   

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.