Du är här

2015-05-22

Måndagen den 25 maj är sista teckningsdag för teckning av aktier i Insplorion

Insplorion har mottagit ett mycket stort intresse kring den pågående nyemissionen som avslutas måndagen den 25 maj. Med anledning av att emissionen snart avslutas erhåller Ni detta påminnelsemail som inkluderar en beskrivning av Insplorion samt länkar till VD-intervju och framträdande.

Insplorion utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning. 

Realtidsforskning på minsta nivå

För forskarvärlden öppnar Insplorion upp nya möjligheter att få relevanta och omedelbara resultat från den nanomiljö man undersöker. Mätinstrumentet möjliggör en fördjupad förståelse för hur man kan använda nanomaterial, grafen, tunna filmer och ytbeläggningar för en mängd olika applikationsområden: t.ex. läkemedel, biomaterial, katalys, cleantech och solceller. Bland Insplorions kunder finns redan renommerade forskargrupper på stora universitet som University of Washington, Nanyang Technological University och Technische Universiteit Eindhoven. Efter etablering inom universitetsforskning kommer försäljningsfokus för mätinstrumentet gå mot industrins forskning- och utvecklingsavdelningar.

En sensor i varje bil
De framtida möjligheterna med Insplorions sensorsystem har endast fantasin som begränsning. Dock är redan två projekt under utveckling. Ett samarbete med Volvo Technology AB utvecklar ett sensorsystem som kontinuerligt ska känna av fordonsbatteriers laddning och prestanda. En förbättrad mätning av laddningsnivå gör det möjligt att reducera kostsam service, reducera batteriets vikt och medge en längre körsträcka per laddning. Sammantaget kan Insplorions teknik medföra en förbättrad driftsekonomi för miljontals fordon världen över.
 
Ett annat industrisamarbete avser att optimera upptagningen av koldioxid vid förbränningsprocesser, så kallad ”Carbon trapping”. För att göra uppsamlingen av koldioxid så effektiv som möjligt krävs att gashalten mäts kontinuerligt med god precision i en miljö med höga temperaturer. Bättre mätning ger en mer energieffektiv uppsamling av koldioxid vilket är en viktig nyckel för att möjliggöra koldioxiduppsamling i stor skala.

Verksamhet
Bolagets verksamhet startade 2008 som ett samarbete mellan fyra forskare på avdelningen för kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola och Chalmers Entreprenörsskola. Som grund ligger en mångårig forskning inom optiska nanosensorer. Under 2010 bolagiserades projektet och under 2011 genomfördes den första försäljningen av ett instrument.
 
Insplorion har utvecklat ett CE-märkt mätinstrument som idag säljs till akademiska forskare på en global marknad. Instrumentet säljs i ett grundpaket med Insplorions egenutvecklade mjukvara, en optisk hårdvarumodul och mätceller som är anpassade för specifika mätbehov, såsom t.ex. i vätska eller gas.
 
Bolaget driver även utvecklingsprojekt med industriella partners i syfte att använda Insplorions teknik i sensorsystem för att lösa mycket specifika mätproblem i särskilda miljöer. Inom ett projekt utvecklas tekniken för kapacitetsmätning av fordonsbatterier. Insplorion avser att licensiera ut Bolagets teknik där en potentiell affärsmodell är att erhålla en royaltyintäkt för varje såld produkt som innehåller Bolagets teknik.

 
Försäljning och marknad
Bolagets mätinstrument säljs idag främst till forskare vid tekniska universitet på global basis. Dessa universitet har ett mycket högt anseende och utgör Key Opinion Leaders för vidare försäljning till andra universitet samt forskningsavdelningar inom Bolaget. Uppskattar att det idag finns mellan 5 000 och 10 000 relevanta forskningsavdelningar som är potentiella kunder för Bolagets mätinstrument.
 
Bolagets mätintrument har ett listpris på 50 000 - 60 000 euro med en bruttomarginal på mellan 60-80 %. Sedan Bolagets grundande har åtta mätinstrument sålts och Bolaget bearbetar regelbundet ett större antal leads. I takt med att Bolagets teknik vinner bredare acceptans på marknaden förväntas försäljningen öka väsentligt.
 
Insplorion använder distributörer för de marknader som av olika skäl är svåra för Bolaget självt att bearbeta. Idag har Bolaget distributörer i Irland, Japan, Kina, Polen, Sydkorea och Storbritannien. För de marknader som Bolaget saknar distributörer sker marknadsbearbetningen direkt av Bolaget. Det är Bolagets avsikt att utöka antalet distributörer under de närmaste åren, företrädesvis i Nordamerika och Europa.
 
Insplorions utvecklingsprojekt för industriella sensorsystem har ännu inte resulterat i försäljning. Projekten karaktäriseras av längre ledtider i nära samarbete med en industriell partner men har även en större affärsmässig potential vid en lyckad kommersialisering. Insplorion ser idag ett växande behov av sensorer inom industrin drivet av ökad miljöhänsyn i myndighetskrav men även ekonomiska drivkrafter såsom ökad effektivitet och produktivitet.

Bakgrund till emissionen
Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget drygt 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader om emissionen fulltecknas. Det finns även en övertilldelningsoption som kan tillföra Bolaget ytterligare 960 000 kronor. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 1,2 miljoner kronor. Medlen från emissionen ska främst användas till:

• att utöka säljorganisationen för att bearbeta nya kunder men även stödja existerande kunder och nya distributörer;

• fortsatt utveckling och utbildning av Bolagets distributörsnätverk för att göra dessa mer självständiga och effektiva i säljprocessen av Insplorions system;

• att utöka marknadsnärvaron genom att delta på ett större antal mässor och genomföra flera kundmöten;

• att vidareutveckla instrumentet med fler mätmoduler baserat på kunders önskemål, samt

• att affärsutveckla sensoraffären genom kartläggning och utveckling av existerande och nya industriella samarbetspartners. Att genomföra de tekniska utvecklingssteg för batterier och gastillämpningar som anses avgörande och som inte ryms inom ramen för mjuk finansiering.

Välkommen som aktieägare i Insplorion

Insplorion befinner sig i en mycket spännande fas i Bolagets utveckling. Den fokusering mot Life Science som vi gjort de senaste två åren har börjat få genomslag. De tidiga kunderna i segmentet börjar precis få ut sina första vetenskapliga publikationer. Detta är ett viktigt kvitto på att kunderna är intresserade av vår teknik samt att vår teknik har en viktig roll att fylla i deras forskning. Främst innebär det dock att vi nu kan genomföra skarpare och mer riktade försäljningskampanjer där vi kan visa upp referensmaterial ifrån kunder och inte bara ifrån vår egen forskargrupp på Chalmers. Att även andra får bra resultat och publikationer med tekniken ger förstås ett betydligt större genomslag, vilket vi märker i vår dagliga kundbearbetning. Mest spännande är arbetet av vår kund i Singapore där professor Nam-Joon Cho publicerat resultat där Insplorions teknik används för att visa hur specifika proteiner interagerar med cellytor. Detta ska i förlängningen ge svar på hur läkemedel skall distribueras för att ha effekt i kroppen.
 
Bolaget har även stärkts organisatoriskt där vi under slutet av 2014 rekryterat Patrik Bjöörn som försäljningsansvarig för mätinstrument. Han kommer in med mångårig försäljningserfarenhet ifrån bland annat Q-Sense, ett bolag som vi båda arbetat med i dess tidiga marknadsetableringsfas.
 
Mätinstrument
Det finns många likheter med den resa som jag gjorde med bolaget Q-Sense under början av 2000-talet och med den vi nu gör med Insplorions mätinstrumentaffär. Initialt tog det då lite tid att hitta de första kunderna för en ny teknik, men idag närmar sig Q-Sense 1 000 sålda instrument och Insplorion har alla förutsättningar att göra en lika bra resa med Insplorions mätinstrumentaffär. Vid introduktion av ny mätteknik finns alla förutsättningar för goda bruttomarginaler per instrumentförsäljning tack vare patentskydd och god teknikhöjd. Detta medför att när affären väl börjar skala upp så blir även vinstutvecklingen god för bolaget. Vårt försäljningsfokus mot universitet innan fokus på industrin innebär dels tidigt kassaflöde där universitetskunder är benägna att vara först med en oprövad teknologi som i sig ger möjlighet till att publicera nya resultat. Dessutom hjälper dessa kunder dels med att verifiera mätinstrumentaffären för kommande industriella kunder samtidigt som de är en viktig brygga vid identifiering och verifiering av användningsområden för Insplorions andra affär, sensorsystem.
  
Sensorsystem
Insplorion har en grundteknik som också lämpar sig för betydligt tuffare mätsituationer än vad som gäller i ett mätinstrument i ett laboratorium. Tekniken har god noggrannhet även vid höga temperaturer, i tuffa kemiska miljöer där andra sensorer kan ha problem med tryck och vibrationer. Grundtekniken kan även miniatyriseras och blir kostnadseffektiv vid serietillverkning och kan därmed bli en nyckelkomponent vid övervakning och automatisering av en mängd olika processer och produkter. Inom Bolaget har affärsområdet sensorsystem drivits parallellt med mätinstrumentaffären. Sensorspåret har hittills främst drivits med offentliga FoU-bidrag i samarbete med Chalmers. Under senaste året har dock intresset för sensorsystemet ökat. Bland annat har ett första skarpt projekt för mätning av laddningsnivå och åldring av bilbatterier tagit form i samarbete med Volvo Technology AB. Det har i sin tur lett till en förstärkning av bolagets IP med en riktad patentansökan för detta användningsområde. Projektet har fått ytterligare finansiering ifrån Energimyndigheten för att genomföra referensmätningar på ett bilbatterisystem. Flera andra sensorapplikationer har också identifierats som till exempel övervakning av hälsoskadliga gaser, vilket även detta lett till utökade patentansökningar.
Sensorsystemaffären är fundamentalt annorlunda än instrumentaffären, även om den bygger på precis samma teknik. Inom sensorapplikationerna löser tekniken mycket specifika mätproblem och Insplorions ambition är att utveckla industrisamarbeten kring sensorsystem till licensieringsaffärer efter att proof of concept etablerats. Sensorsystemaffären har en längre väg till marknaden och det är flera hinder som skall tas över, men det är förstås kittlande med möjligheten att vår teknik kommer effektivisera framtida fordons elenergianvändning. Likaså är det även kittlande med möjligheten till royaltyintäkter från en global miljardmarknad för fordonsbatterier.
 
Mot notering på Aktietorget
Insplorion har ansökt om notering av Bolagets aktier på Aktietorget för att på detta sätt få fortsatt möjlighet till att expandera vår affär med nytt ägarkapital. Det blir andra gången jag genomför en notering av ett mätinstrumentbolag på Aktietorget och förhoppningen är att Insplorion skall ha en lika gynnsam värdeutveckling som under den resa som jag gjorde med Medfield Diagnostics. Noteringsemissionen som genomförs under maj månad omfattar 8,6 MSEK där en betydande del kommer tecknas av nuvarande ägare men där vi nu även välkomnar nya ägare som vill delta i denna spännande resa.

Patrik Dahlqvist
VD Insplorion
Önskar Ni delta i emissionen?Det finns flera möjligheter att delta i emissionen:

  • Ladda ner teckningssedeln, signera den, scanna eller fotografera teckningssedeln och maila till emittentservice@aktieinvest.se,
  • Ni kan även skicka teckningssedeln per post till "Aktieinvest FK AB, Emittentservice, SE-113 89 Stockholm",
  • Är Ni kund hos Avanza går det även att anmäla sig via Avanzas hemsida under "Mina sidor" -> "Erbjudanden" -> "Övriga erbjudanden" senast vid midnatt den 24 maj.

Länk till teckningssedel

Erbjudande

Teckningsperiod:
27 april - 25 maj 2015.

Teckningskurs:
6,40 kronor per aktie.

Emissionsvolym:
1 350 000 aktier med en total emissionslikvid på 8 640 000 kronor.

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Tecknings- och garantiåtaganden:
Bolaget har inhämtat tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare uppgående till cirka 6,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 77 % av emissionen exklusive övertilldelningsoptionen.

Lägsta emissionsvolym:
Lägsta gräns för emissionens genomförande är 5 200 000 kronor. Därtill måste bolaget uppfylla AktieTorgets spridningskrav om minst 200 aktieägare.

Värdering (pre-money):
Cirka 22,6 miljoner kronor.

Marknadsplats:
Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att den lägsta emissionsvolymen uppnås samt att AktieTorgets spridningskrav om minst 200 aktieägare uppnås.

Länkar

Memorandum

Teaser

Teckningssedel

Bolagets hemsida

Intervju av Stockpicker

Film

http://aktiespararna.media.fnf.nu/33/aktiedagen_2015_stockholm_maj/9

Se VD Patrik Dahlqvist presentera Insplorion på Aktiedagen i Stockholm.

 

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.