Du är här

2006-08-15

Lär dig mer om optioner, del 2

I första delen av Stock Magazines optionsskola kunde vi läsa om de olika positioner man kan ta när man handlar med optioner. Att köpa eller utfärda köp- eller säljoptioner kan vara ett bra sätt att sprida sin risk, och man kan som bekant tjäna pengar både i upp- och nedgång. Det som är viktigt är att ha en riktig marknadsuppfattning. I denna optionsartikel tar vi upp vilka faktorer som bestämmer optionens värde, och om andra derivat du kan lära dig mer om.

Aktiemarknaden är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom den på ett effektivt sätt tillför företagen den finansiering de är i behov av. På liknande sätt kan man säga att optionsmarknaden är samhällsekonomiskt viktig, eftersom den omfördelar risker. De som vill kan utöka sitt risktagande, medan en riskavert person kan sälja bort risken. Man brukar säga att det finns tre större grupper som använder sig av optionsmarknaden.

”Hedgers” är ute efter att minska risken i den underliggande aktien, och bland dessa återfinns exempelvis institutionella investerare. Spekulanter är de som söker en högre avkastning genom att ta på sig en högre risk, och hit hör bland annat privata investerare. Den sista gruppen som använder sig av optioner är de så kallade arbitragörerna, det vill säga de som tjänar pengar på arbitrage. De drar nytta av skillnaden i köp- och säljkurser, och kallas för market makers.

Ovanstående parterna behöver varandra. Institutionerna behöver spekulanterna, eftersom de tar den risk som institutionerna vill bli av. Båda dessa parter behöver även market makers, som sätter priser och som alltid kan agera köpare eller säljare.

Vad bestämmer då optionspriset?

Realvärde

En options pris, även kallat optionens premie, består av ett realvärde och ett tidsvärde. Realvärdet beräknas som den gällande aktiekursen minus optionens lösenpris (om det gäller köpoptioner) eller lösenpriset minus aktiekurs (för säljoptioner). Vid en stigande aktiekurs stiger realvärdet för en köpoption, eftersom du då kan sälja den dyrare på börsen, medan värdet på en säljoption sjunker, eftersom du då måste köpa optionen till ett dyrare pris när du ska sälja din position. Det motsatta förhållandet gäller vid en fallande aktiekurs.

Optionens lösenpris påverkar också realvärdet. Ju lägre (högre) lösenpris för en köpoption (säljoption) desto större realvärde, eftersom det alltid är bättre att ha rätten att köpa något för ett lågt pris än för ett högt.

Den sista faktorn som påverkar realvärdet är eventuella framtida aktieutdelningar, eftersom en utdelning normalt leder till ett fall i aktiekursen som sedan diskonteras in i optionspriset. Med diskontera menar man kortfattat att man reda på vad en framtida utdelning är värd i dag. Man tar då hänsyn till gällande marknadsränta, eftersom ett belopp i dag är mer värt om ett par år genom förräntning av kapitalet.

Tidsvärde

Optionens andra faktor, tidsvärdet, påverkas av optionens löptid, volatilitet (kurssvängningar) och den riskfria räntan, även kallad marknadsräntan.

Ju längre löptid på optionen desto mer är den värd, eftersom sannolikheten att den underliggande aktiekursen rör sig i en fördelaktig riktning är större. Även en hög volatilitet ger ett större värde på optionerna. Ju mer kurserna förväntas svänga, desto större är sannolikheten att den underliggande aktiens kurs kan anta mycket höga eller låga värden, och köparen är då beredd att betala mer för optionen samtidigt som säljaren förväntar sig mer betalt.

Även marknadsräntan påverkar optionens värde, då denna styr räntevinster på placerat kapital. Eftersom ett optionsköp binder betydligt mindre kapital än motsvarande aktieköp, senarelägger investeraren en stor utbetalning, och dessa pengar kan således förräntas ända fram till lösendagen. En stigande marknadsränta ökar således köpoptionens värde men minskar säljoptionens värde. Dessa ränteeffekter har dock inte så stor inverkan på optioner med kort löptid.

Vad händer sen?

Det är långt ifrån alla optioner som behålls till slutdagen. Många köps och säljs på andrahandsmarknader, eller neutraliseras under löptiden. Detta sker antingen genom att man begär lösen, vilket innebär att innehavaren väljer att utnyttja optionen. Man kontaktar då sin mäklare, som köper eller säljer de aktier man har rätt till. Ett alternativ till detta är kvittning, vilket innebär att du säljer en innehavd option, eller köper tillbaka en utfärdad option. Detta kan ske när som helst under löptiden och är mycket vanligt, eftersom de som investerar i optioner ofta inte är intresserade av den underliggande aktien, utan snarare av den eventuella vinst som en kursrörelse i aktien kan ge upphov till.

Om du inte kvittar eller begär lösen på ditt optionsinnehav sker en automatisk stängning på slutdagen, och ditt köp eller din försäljning regleras i din depå. Undantaget är då optionerna saknar realvärde, eftersom de då förfaller värdelösa.

Många möjligheter

Även om köp- och säljoptioner kan ge dig det placeringsbehov eller den riskspridning du söker, kan du uppnå mer skräddarsydda lösningar genom att kombinera köp- och säljoptioner. Detta kan vara något att fördjupa sig i, för dig som är insatt i grundläggande optionshandel. Det finns även så kallade indexoptioner, vilket innebär att du erhåller rättigheten att köpa eller sälja ett index till ett visst pris. Detta index är ofta baserat på den berörda börsens mest omsatta aktier, och i stället för att förutspå en specifik akties kursutveckling räcker det med att förutspå den generella börsutvecklingen. Utöver optioner finns det även andra derivat som kan uppfylla ditt placeringsbehov, nämligen terminer och warranter.

Terminer och warranter

En aktieterminsaffär är ett avtal om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris. De engelska begreppen futures och forwards är exempel på sådana. Den stora skillnaden mot ett vanligt aktieköp är att betalning och leverans av aktierna inte sker vid avtalets ingående, utan först på en bestämd framtida leveransdag (se faktaruta).

En warrant däremot är en slags skräddarsydd option med lång löptid. Dessa skiljer sig från standardiserade optioner genom att de är begränsade i sitt antal och att de utfärdas med specifika villkor av en eller ett fåtal aktörer, där det är utfärdaren som bestämmer villkoren. Till skillnad från till exempel en köpoption, utfärdas en warrant av ett företag, där begreppet ”teckningsoption” kan vara bekant för den som regelbundet läser dagspress.

Som du märker är ovanstående bara ett halmstrå i den djungel av möjligheter som derivat av olika slag utgör. Är du intresserad av att lära dig ännu mer om derivatmarknaden anordnar Unga Aktiesparare med jämna mellanrum utbildningar och föreläsningar.

Vi kan även rekommendera dig att läsa Optionshandboken och Warranthandboken som finns till försäljning i Aktiespararnas egen webbutik.

Till butiken

 

Författare Daniel Grythberg

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.