Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

24SevenOffice Scandinavia AB: Kallelse till årsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB

Aktieägarna i 24SevenOffice Scandinavia AB, org. nr. 559120-8870,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00
hos Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, Hovslagargatan 5B, 111 48
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken per torsdag 2 maj 2019,

· samt för att underlätta administrationen bör aktieägare anmäla sig
till bolaget senast torsdag 2 maj 2019, skriftligen till adress
24SevenOffice Scandinavia AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm eller
via e-post till ir@24sevenoffice.com. Vid anmälan skall anges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före
stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt
registreringsbevis). Fullmakt får inte vara äldre än fem år.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.24SevenOffice.com från och med tre veckor före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 2 maj
2019 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före
nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen

13. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkt 8

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 100 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 65 000 kronor vardera till styrelsens
ledamöter. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter och att
antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10

Inför bolagstämman föreslås omval av Karl-Anders Grønland, Ståle Risa,
Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av
Karl-Anders Grønland som styrelsens ordförande.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med
förvärv.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullmaktsformulär, samt
fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och
med tre veckor före årsstämman att hållas tillgängliga för aktieägare
på bolagets webbplats www.24SevenOffice.com. Handlingarna kommer även
att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för 24SevenOffice Scandinavia AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i
Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002,
används idag av 38 600 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG
som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som
helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom
ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/kallelse-till-...
https://mb.cision.com/Main/16552/2785014/1022945.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.