Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

2cureX: Kallelse till extra bolagsstämma i 2cureX AB (publ)

Aktieägarna i 2cureX AB (publ), 559128-0077, kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 2 april 2019 kl. 15.00 på PwC:s kontor,
Anna Lindhs Plats 4 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 27 mars 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 27 mars 2019
skriftligen till 2cureX AB, Att: Ole Thastrup,

c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB, Box 159, 261 22 Landskrona. Anmälan
kan också göras per telefon +45 22-11 53 99 eller per e-post
ot@2curex.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 27 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.2curex.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 10 350 000 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av ny styrelseledamot.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har
föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har
föreslagit att Camilla Huse Bondesson nyväljs som styrelseledamot.
Vidare entledigas Juan Farré, Simon Hesse Hoffman samt Ulrich
Spengler, som på deras egen anmodan önskar avgång ur styrelsen.
2cureX vill därav tacka Juan Farré, Simon Hesse Hoffman och Ulrich
Spengler för deras arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter
kvarstår.

Camilla Huse Bondesson, född 1958, är en väl erfaren styrelseledamot
inom medicin- och bioteknik. Camilla Huse Bondesson har en Executive
MBA från Stockholms universitet. För närvarande är Camilla Huse
Bondesson styrelseordförande för Gradientech AB, Immuneed AB och TdB
Consultancy AB. Camilla Huse Bondesson har även över trettio års
internationell operativ erfarenhet från seniora positioner på bolag
inom medicin- och bioteknik, bland annat som General Manager för
Behring Diagnostica AB, International Product Manager för Biacore,
Marketing Director för Amersham Biosciences (nuvarande GE Healthcare
Life Sciences) samt VP Marketing för Gyros AB. Sedan 2004 arbetar
Camilla Huse Bondesson som konsult och partner på Conlega AB, ett
konsultföretag inriktad på Life Science.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett tillfälle, med aktieägarnas företrädesrätt, under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara
ett belopp om högst

25 000 000 kronor i total emissionslikvid.
Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, 2cureX, Fruebjergvej 3, 2100
Köpenhamn, Danmark och på bolagets hemsida (www.2curex.com) senast
två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i mars 2019

2cureX AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Carit Jacques Andersen, Chief Finance Officer
Chief Executive
Officer
E-post: E-post: cja@2curex.com
ot@2curex.com
Telefon: +45 Telefon: +45 20230970
22115399
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektalcancer,
äggstockcancer, bukspottkörtelcancer och förebyggande cancermedicin.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-2...
https://mb.cision.com/Main/16432/2763072/1007168.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.