Du är här

2018-03-22

Acando: Kallelse till Acando ABs årsstämma den 26 april 2018

Aktieägarna i Acando AB (publ) org.nr. 556272-5092 kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på Sheraton Stockholm
Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april
2018 kl. 12.00.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

- per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00-17.00

- per post till adress: Acando AB, Box 16061, 103 22 Stockholm

- via Acandos hemsida: www.acando.com (https://www.acando.com/investor-relations-se/arsstamma/)

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall
förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får
utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av
respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acando.com
och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i
årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före den 20 april 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i
anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat
revisionsbolag.

9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.

10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val
av styrelseledamöter.

11. Val av styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedning.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.

16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

17. Beslut om aktiesparprogram 2018

a) införande av aktiesparprogram 2018,

b) bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C,

c) bemyndigande att besluta om återköp av aktier av serie C,

d) beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B,

e) om årsstämman inte beslutar enligt punkt b-d) ovan, aktieswapavtal med tredje part.

18. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter samt revisor
eller registrerat revisionsbolag, arvoden samt val av styrelse,
styrelseordförande, revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av
Börje Bengtsson (ordf.), Ulf Hedlundh, Åsa Nisell och Ulf J
Johansson.

Valberedningen föreslår enhälligt:

att till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson

att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex och att antalet revisorer skall uppgå till en

att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande skall erhålla 600.000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 240.000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 300.000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott

att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning

att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Lena Eliasson, Magnus Groth, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas

att årsstämman omväljer Ulf J Johansson till styrelsens ordförande

att till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2019), i enlighet med rekommendation från styrelsens revisionsutskott, välja revisionsföretaget KPMG, som har för avsikt att utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s
styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,40 kr per aktie
samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 april 2018.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 maj
2018.

Beslut om principer för utseende av ledamöter till valberedningen
(punkt 13)

Regler för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor, gäller
tillsvidare.

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda
av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller
ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse ledamot. Namnen
på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte
ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till
röstetalet största aktieägaren, men ej vara styrelseledamot i Acando.
Styrelsens ordförande skall, om denne inte tillhör de röstmässigt
fyra största ägarna, adjungeras till valberedningen.

2. Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik
från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före
årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka
som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp
aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear
Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget
skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att
genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam
hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande
ansvarar för att kalla till valberedningens konstituerande möte.

3. Att om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör
de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och
den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet
största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens
ordförande äga utse ledamöter.

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två
månader före årsstämman skall i stället för att ingå i valberedningen
ha rätt att utse en person som adjungeras till valberedningen.
Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så
snart sådana skett.

4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor
att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,

(b) förslag till styrelse,

(c) förslag till styrelseordförande,

(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

(e) förslag till revisorer,

(f) förslag till arvode för bolagets revisorer och

(g) i förekommande fall, förslag till revidering av principer för
utseende av valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall
fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på
valberedningen. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga
kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån nyemission kan
ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande
av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av
aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall
utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna
emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom
eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte innefatta
rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission
skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst
intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens
bedömda marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från
företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera
aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen äger
dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera
bemyndigandet enligt denna punkt 14 med det bemyndigande som framgår
under punkt 15 avseende överlåtelse av egna aktier av serie B på sätt
som innebär att det totala antalet aktier av serie B som erläggs som
ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det
registrerade aktiekapitalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14
krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv
och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.