Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

Acarix AB: Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

Pressmeddelande 

Malmö, 30 oktober 2019

Insiderinformation
Acarix AB

Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av högst
34 541 064 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som
beslutades av styrelsen den 25 september 2019, med stöd av bemyndigandet
från extra bolagsstämman den 16 augusti 2019 ("Företrädesemissionen").
Acarix offentliggör idag det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden om upp till cirka 83 procent av det totala
emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 51,8 MSEK före
transaktionskostnader.

Det slutgiltiga utfallet visar att 16 356 468 aktier, motsvarande cirka
47,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter
och att 3 307 570 aktier, motsvarande cirka 9,6 procent av
Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver
kommer 7 002 629 aktier, motsvarande cirka 20,2 procent av
Företrädesemissionen, tecknas av en så kallad bottengaranti och 2 000 000
aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen, tecknas av
en så kallad toppgaranti.

Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper
tilldelat 28 666 667 erbjudna aktier i Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 43 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 var införd i den av
Euroclear Sweden AB för Acarix förda aktieboken ägde företrädesrätt att
teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav.
En (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen berättigade till
tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigade till teckning
av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 1,50 SEK per aktie och
även allmänheten hade möjlighet att anmäla intresse för teckning av aktier
i Företrädesemissionen. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq
First North Premier Growth Market med rätt till deltagande i
Företrädesemissionen var den 2 oktober 2019. Första dag för handel i
Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market utan rätt till
deltagande i Företrädesemissionen var den 3 oktober 2019.

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 34 541 064 aktier varav 16 356 468
aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av Företrädesemissionen, har
tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 3 307 570 aktier anmälts
för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 19 664 038 aktier
motsvarande cirka 56,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och
utan stöd av teckningsrätter. En så kallad bottengaranti om 7 002 629
aktier motsvarande cirka 20,3 procent av Företrädesemissionen och en så
kallad toppgaranti om 2 000 000 aktier motsvarande cirka 5,8 procent av
Företrädesemissionen kommer således tas i anspråk. Styrelsen har därmed i
enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 28 666 667 erbjudna
aktier i Företrädesemissionen.

"Under ett antal månader har jag och min ledningsgrupp i Acarix haft
förmånen att träffa många både befintliga och potentiella aktieägare och vi
väldigt glada över att se en sådan uppslutning i samband med emissionen. Nu
är det fullt fokus på att genomföra de strategiska prioriteringar vi
presenterat vilket kommer att öka våra möjligheter till en förbättrad
penetration och därmed starkare tillväxt. Jag vill samtidigt tacka för det
förtroende som vi fått av båda gamla och nya aktieägare" ? Per Persson, VD
för Acarix AB

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det
EU-tillväxtprospekt som tagits fram med anledning av Företrädesmissionen.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt,
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som
inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier
komma att överlåtas till annan. De som tecknar aktier utan företräde genom
sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares
rutiner.

Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Acarix aktiekapital att öka med 28 666
667 SEK till
51 694 043 SEK. Det totala antalet aktier och röster kommer att öka med
28 666 667, från
23 027 376 till 51 694 043 aktier och röster.

För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i
Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 55,5
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter
Företrädesemissionen.

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos
Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från
Euroclear Sweden. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att
omvandling av BTA till aktier sker vilket beräknas ske omkring vecka 47,
2019.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå
KB är legal rådgivare till Acarix i samband med Företrädesemissionen.
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är
angiven av Acarix AB:s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta
pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare
information.

Per Persson, VD, e-post: per.persson@acarix.com, tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO, e-post: christian.lindholm@acarix.com, tel: +46
705 118 333

Corporate Broking
Acarix har tecknat ett Corporate Broking avtal med Redeye Aktiebolag.

Certified Adviser
Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är
Bolagets Certified Adviser.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på
huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och
turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den
meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en
patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten
erhålls på mindre än åtta minuter. Som en säker metod och lämplig för
användning inom specialist- och primärvården kan CADScor®System potentiellt
komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många
patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska
metoder. För mer information besök www.acarix.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda
detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper
i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Bolagets finansiella
rådgivare. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende
att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri
får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act.
Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i
USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i
USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt
betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har
inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt
bland annat på Acarix hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering
eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast
tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade
investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern");
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering ell...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.