Du är här

2018-04-16

Active Biotech: Active Biotechs nyemission övertecknad

2018-04-16EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Active Biotech AB:s (publ) ("Active Biotech") nyemission med företrädesrätt
för Active Biotechs aktieägare har övertecknats. Active Biotech tillförs
därigenom en emissionslikvid om cirka 48 miljoner kronor, före
emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Active Biotechs
företrädesemission att 46 661 187 aktier, motsvarande cirka 96 procent av de
erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
anmälningar för teckning utan företrädesrätt motsvarande 14 649 060 aktier
mottagits, vilket motsvarar cirka 30 procent av nyemissionen.
Emissionsgarantin har därmed inte utnyttjats.

Tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelats
aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade
aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen tillförs Active Biotech cirka 48 miljoner kronor, före
emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar Active Biotechs aktiekapital med
cirka 250 000 kronor till cirka 750 000 kronor och antalet aktier och röster
ökar med 48 412 160 till 145 236 480.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm i slutet
av april 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling
för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical
Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för
behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs
kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För
ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Active
Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper
annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BRA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför
får inga nya aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av nyemissionen i USA och de värdepapper som ges ut i
nyemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets
direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig
endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av
Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Active Biotechs aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den
är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information
utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade
uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta
datum och kan ändras utan underrättelse därom.
180416_Active Biotechs nyemission övertecknad
http://hugin.info/1002/R/2184420/843964.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.