Du är här

2018-04-18

Active Biotech: Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma,
vilken kommer äga rum torsdagen den 17 maj klockan 17.00 i bolagets lokaler,
Scheelevägen 22 i Lund.
Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes
Tidningar, bifogas.

Lund den 18 april 2018

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling
för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical
Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för
behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs
kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För
ytterligare information besökwww.activebiotech.com.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ)kallas till årsstämma torsdagen den 17
maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den somdelsupptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11
maj 2018,delssenast fredagen den 11 maj 2018 till bolaget anmält sin avsikt
att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 11 maj 2018. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.
I Active Biotech finns 96 824 320 aktier och röster. Därutöver har 48 412
160 nya aktier tecknats, men ännu inte registrerats, inom ramen för den
företrädesemission som nyligen har genomförts. Per dagen för stämman kommer
antalet aktier och röster således uppgå till 145 236 480. Bolaget innehar
inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB
(publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00
eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid
stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida,
www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade
förlust överförs i ny räkning.
Styrelse m m (punkterna 2 och 12 - 14)
Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny
Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernan) samt Per Colleen
(Fjärde AP-fonden) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fyra ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 250.000 kronor till styrelsens ordförande och
125.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Arvode
till styrelseledamot får efter överenskommelse med Active Biotech faktureras
genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att
kostnadsneutralitet för Active Biotech åstadkoms.

Styrelse: omval av Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand
och Peter Thelin.

Styrelseordförande:omval av Mats Arnhög.

Antal revisorer och revisorssuppleanter:en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode:enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer:omval av KPMG AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande
att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en
valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var
och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå
till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av
valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna
i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av
valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan
representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.
Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska
erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de
ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, eventuell rörlig lön,
pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen ska, i förekommande fall,
vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. För de ledande befattningshavare
som omfattas av ITP-planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt
ITP-planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara
högst 25 procent av den fasta lönen. Riktlinjerna överensstämmer med de
principer som hittills har tillämpats.

Emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya
aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas
med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får
inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 14 miljoner aktier
utges eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd
av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering,
kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i
kommersiella förhandlingar om partnerskap.

___________________

HANDLINGAR M M
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre
veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i april 2018
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

Kallelse till årsstämma
http://hugin.info/1002/R/2185119/844336.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.