Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Active Biotech: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ)kallas till extra bolagsstämma torsdagen
den 4 april 2019, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29
mars 2019, dels senast fredagen den 29 mars 2019 till bolaget anmält sin
avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 29 mars 2019. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.
I Active Biotech finns 145 236 480 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB
(publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046-19 20 00
eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid
stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida,
www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning för stämman
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av
fastighetsöverlåtelse
8. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om godkännande av överlåtelse av fastighet (punkt 7)
Active Biotech har den 13 mars 2019 ingått avtal om överlåtelse av bolagets
fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av
fastighetsbolaget Estea AB.

Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK. Active Biotechs största aktieägare, MGA
Holding AB, har på önskemål av Estea åtagit sig att medverka med upp till 40
procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Överlåtelsen är därför villkorad
av att Active Biotechs aktieägare godkänner överlåtelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av mer
än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. MGA Holding AB:s röster ska
inte beaktas.

________________________

HANDLINGAR M M
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag och redogörelse avseende
punkt 7 på dagordningen, jämte oberoende värderingsutlåtande, hålls
tillgängliga hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på
www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman, och sänds till
aktieägare som begär det. För information om hur dina personuppgifter
behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Active Biotech har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund.

Lund i mars 2019
Active Biotech AB (publ)
Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
http://hugin.info/1002/R/2238458/882070.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.