Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-28

AdCityMedia: Delårsrapport januari - mars 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

AdCityMedias nettoomsättning ökar organiskt med 22 % under årets första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget övergår under perioden till IFRS vilket innebär att nettoresultatet för helår 2017 ökar från 2 211 TSEK till 13 846 TSEK, vilket per aktie innebär en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

JANUARI - MARS 2018
Nettoomsättningen steg med 23,2 % till 34 198 (27 760) TSEK
Periodens resultat uppgick till 2 148 (2 743) TSEK
EBITDA uppgick till 4 105 (4 448) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 12,0 % (16,0)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 847 (824) TSEK
Rörelseresultat uppgick till 2 647 (3 229) TSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (1,59) kr.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,57) kr.

VD-KOMMENTAR

"organiskt växer bolaget 22 %"

Det är nu ett år sedan vi påbörjade arbetet med att skapa en mer skalbar säljstruktur vilket varit en drivande faktor i den organiska tillväxten och den orderbok vi har idag, som är betydligt större jämfört med samma period föregående år.

Under perioden visar bolaget en omsättningstillväxt med 23 % jämfört med föregående år, 34 198 TSEK mot 27 760 TSEK, organiskt växer bolaget 22 %.

Vid andra halvan av fjärde kvartalet 2017 anställdes 3,5 personer vilket medfört ökade kostnader men även att orderboken successivt stärks vilket vi gläds åt. Vidare välkomnas de två programmerare som anställts genom förvärvet av Bitlogic Media AB som tillträtts under årets period. Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra kvartalet kommer visa på en stark försäljning.

Effekten av den utökade personalen samt att det under perioden förelegat jämförelsestörande kostnader hänförliga till IFRS-konverteringen samt övriga arvoden till bl.a. konsulter har medfört att kostnaderna ökat under kvartalet. Detta i kombination med att det inom Retail Tech för perioden varit projekt där marginalerna varit något lägre än historiskt har medfört att EBITDA minskat med -8 % till 4 105 TSEK från 4 448 TSEK motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökar från 824 TSEK till 1 847 TSEK. Under perioden fortsätter vi att investera i vår egenutvecklade mjukvara Starcorp som jag spår kunna bli en "game changer" för bolaget på sikt.

Under kvartalet har bolaget övergått till IFRS vilket innebär att vi räknat om jämförelseperioderna. Effekterna på resultatet under helår 2017 innebär en ökad vinst om 11 635 TSEK och för Q1 2017 på 2 766 TSEK. Detta betyder att Bolaget går från 2 211 TSEK i nettoresultat till 13 847 TSEK, per aktie innebär detta en förändring från 1,26 SEK till 7,90 SEK.

Media

Affärsområdet Media ökar under perioden försäljningen med 25 % jämfört med samma period föregående år, motsvarande 23 756 TSEK mot 19 100 TSEK. Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgår till 25 % samtidigt som Mediebyråbarometern för perioden januari till mars visar på en ökning av investeringar i utomhusreklamen med 18 %, vilket innebär att AdCityMedia fortsätter ta marknadsandelar.

Media har under årets första kvartal med nya säljchefen och den nyligen tillsatta Yield managern påbörjat ett arbete att se över försäljningspotentialen ytterligare. ACM är idag den ledande aktören i Sverige på antalet storformatsytor i utomhusmiljö, vilket vi vill nyttja bättre genom att i högre grad rikta försäljningen mot ett paketeringstänk och satsa brett.

Retail Tech

Retail Tech har under första kvartalet ökat försäljningen med 18 % jämfört med föregående år, där hela ökningen är organisk.

Under perioden har affärsområdet vunnit upphandling gällande Skrufs nya snuskoncept till dagligvaruhandeln värt 8,8 MSEK, samt vunnit upphandlingen som Digital Signage-partner för AMF Fastigheters framtidsrustade retailkoncept "The Lobby". Vidare har avtal tecknats med bland annat gymkedjan Puls & Träning.

Förvärv

Den 21 december 2017 förvärvade vi systemutvecklingsbolaget Bitlogic Media AB som under kvartalet tillträtts vilket medfört att 800 TSEK aktiverats i mjukvara, vilket kommer att skrivas av under en femårsperiod. Vidare har förvärvet medfört att goodwillen ökat med 3 012 TSEK. Förvärvet innebär att vi nu äger samtliga rättigheter till den globala mjukvaran som utvecklats sedan 2006; Starcorp. Under kvartalet har vi från ett danskt mediabolag erhållit vår första externa licensorder för mediabokningsmjukvaran Starcorp Media Hub. Att vi redan innan release-datumet erhållit vår första order ser jag som mycket positivt och som en indikation att efterfrågan finns på marknaden.

Under perioden har vi tecknat ett förvärvsavtal avseende Norges tredje största utomhusmediabolag Prego Media. Som nämnts i tidigare VD-ord så grundades Prego 2013, har 8 anställda och är idag den tredje största aktören inom OOH i Norge. Företagets erbjudande består bland annat av analoga och digitala reklamplatser så som backlight, stortavlor, billboards och skyltar i dagligvaruhandeln. Personerna bakom företaget har erfarenhet från framstående aktörer inom mediabranschen som Clear Channel och Moveboards Media (som senare blev Nova Vista).

Under 2017 uppgick Pregos omsättning till 31,1 MNOK med en EBITDA på 3,4 MNOK. Under första kvartalet 2018 rapporterade Prego en omsättning på 5,9 MNOK vilket innebär att omsättning för Q1 2018 vid ett tillträde skulle uppgått till ca. 41,0 MSEK proforma. Målsättningen är att tillträda bolaget under juni månad.

Mer information om förvärvet finns beskrivet från pressmeddelandet den 20 februari 2018 på vår hemsida.

Jag önskar ta tillfället i akt att ge några korta tankar hur jag ser på bolagets potential framöver:
Utomhusmarknaden för reklam befinner sig i en expansiv fas där vi kontinuerligt tar marknadsandelar. Marknaden börjar även se värdet på ytorna vilket innebär potential till prishöjningar på sikt.
För tidigare förvärv har vi lyckats utvinna synergieffekter. Senaste förvärvet Prego Media AS som jag bedömer idag befinna sig där ACM befann sig för 10 år sedan har stor potential genom att digitalisera ytor och utnyttja den kompetens inom Retail Tech som koncernen besitter.
Vi har investerat i personal inom försäljning för båda affärsområdena samt i personal för att effektivisera organisationen såsom yield management och etablering.
Den egenutvecklade mjukvaran Starcorp Media- och Retail Hub som har potential att bringa in nytt medialager och nya intäktsströmmar i form av licenser. Vidare innebär detta ihop med förvärvet av Bitlogic att vi nu med våra egna programmerare och mjukvara kan skräddarsy lösningar åt våra kunder.
Medialagret uppgående till +600 MSEK ger oss utrymme att växa organiskt. Vi har under Q4 internrekryterat en etablerare inom koncernen vars jobb är att jobba med etablering av nya ytor och effektivisera befintliga. Förvärv och mjukvara bedöms även hjälpa oss öka det redan befintliga lagret ytterligare.
Bruttomarginalen är fortsatt hög, vilket innebär att vi i kombination med vår målsättning att ständigt öka omsättningstillväxten organiskt utan att personal- eller fasta kostnader bibehåller samma takt, har stor potential att utvinna höga marginalmått.

Till följd av ovan samt att AdCityMedia är det utomhusbolag i Sverige som har flest storformatsytor i utomhusmiljö är min bedömning att AdCityMedia aldrig tidigare varit så välpositionerat att möta framtiden. Utifrån den pipe och orderläge vi har i dagsläget är det med stor entusiasm som jag ser fram emot nästa kvartal.

Anders Axelsson,
VD AdCityMedia AB (publ)

För mer information:

Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2018-05-28.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23311
Delarsrapport Q1 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23312

Författare beQuoted