Du är här

2018-05-23

AdderaCare: Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2018, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade
stämman om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och
ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 100 000
kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till
övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor ska
utses och att ingen revisorssuppleant ska utses, samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Rickard Benediktsson, Marianne Dicander
Alexandersson, Jan Kvarnström, Leif Lindau och Per Nilsson omväljs
som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Per Nilsson.
Vidare beslutade stämman att bolagets revisor KPMG AB omväljs till
slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning

Stämman fastställde följande rutiner och instruktion för valberedning.

Att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en
representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna
baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2018 som bolaget
erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt
att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största
aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens
ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på
lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och
uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig
tid, som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Bolagets
styrelseordförande är sammankallande till första mötet.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn
på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse
sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och
utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den
av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart sådana skett.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer; samt

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget.
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella
resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta
dess arbete Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning
att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta
om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid
registrering av besluten.

Malmö i maj 2018

AdderaCare AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adderacare/r/kommunike-fran-arsstamma-i-addera...
http://mb.cision.com/Main/14887/2529090/846732.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.