Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

AddLife: Analysguiden: Förvärven levererar enligt förväntningarna

Addlife levererade ett första kvartal med stark organisk tillväxt. Det
är affärsområde Labtech som är motorn i utvecklingen, medan Medtech
utvecklas svagare. Det stora förvärvet av Biomedica levererar också
en utveckling i linje med förväntningarna.

Stark tillväxt

Försäljningstillväxten för det första kvartalet var hela 41 procent,
varav 4 procent är organisk tillväxt och 2 procent är positiva
valutaeffekter. Resten är förvärvseffekter. Österrikiska Biomedica
finns med under hela kvartalet och utgör 84 procent av den förvärvade
försäljningen, vilket motsvarar en koncerntillväxt på 29 procent. Det
är i nivå med den tillväxt som presenterades i pro formaredovisningen
i samband med nyemissionen. Den organiska tillväxten visar att
efterfrågan på marknaden är fortsatt god.

Kraftig resultatuppgång

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent. En nyemission har
genomförts under kvartalet, vilket ökat antalet aktier med 8 procent,
räknat som ett kvartalsgenomsnitt. Effekten på vinst per aktie blev
begränsad eftersom finansnettot samtidigt förbättrades. Tillväxten i
vinst per aktie blev 24 procent, vilket är över bolagets mål om en
långsiktig vinsttillväxt på 15 procent. I resultatet 2019 ingår en
positiv resultateffekt på 1 miljon kronor, genom omvärderingar av
tilläggsköpeskillingar. Exklusive denna blir tillväxten i vinst per
aktie 21 procent.

Dämpad marginal

Eftersom rörelseresultatet steg långsammare (22 procent) än
försäljningen minskade rörelsemarginalen från 9,6 till 8,3 procent.
Nedgången förklaras av att marginalen på de nyförvärvade marknaderna
är lägre. Troligen har också förvärvet av Biomedica medfört vissa
temporära kostnader. Inom affärsområdet Labtech (60 procent av
koncernen) blev rörelsemarginalen 10,3 procent, en nedgång från 11,2
förra året. Affärsområde Medtech uppnådde en marginal på 6,5 procent,
en nedgång från 8,4 procent för ett år sedan.

Sverige utvecklas starkt

Den svenska marknaden uppvisar en fortsatt god efterfrågan och
försäljningen ökar både till sjukvården och laboratorierna. Även i
Danmark är utvecklingen positiv, efter att tidigare varit pressad.
Försäljningen till läkemedelsbolag har vänt upp. Däremot är
utvecklingen i Finland sämre. Den diskuterade hälso- och
sjukvårdsreformen lades på is efter riksdagsvalet, vilket skapar
osäkerhet. Första kvartalet var därför svagare än förra året. Däremot
uppvisar nyförvärvade Biomedica en stabil tillväxt. Särskilt bra
utvecklas Polen och Ungern, medan övriga marknader ökar i takt med
den generella tillväxten.

Labtech utvecklas starkt

Labtech är koncernens största affärsområde med 59 procent av
koncernens försäljning. Till 91 procent består den av
produktförsäljning, medan 9 procent avser tjänster. Tillväxten är
mycket stark och den organiska blev 7 procent, medan
totalförsäljningen ökade 42 procent. Rörelseresultatet ökade något
långsammare, med 32 procent, vilket drog ner marginalen från 11,2
till 10,3 procent. Försäljningen inom diagnostikområdet i Sverige och
Norge utvecklas mycket starkt, medan Finland är svagt på grund av
osäkerheten med den nämnda sjukvårdsreformen. De förvärvade
marknaderna i Central-/Östeuropa utvecklas enligt förväntan. Inom
instrument för forskningsmarknaden utvecklas Danmark allt bättre,
samtidigt som efterfrågan på egenutvecklade instrument i Kina är hög.

Medtech svagare

Affärsområdet Medtech utvecklas svagare än Labtech. Visserligen är den
totala tillväxten mycket hög tack vare förvärv (39 procent), men den
organiska ligger på minus 2 procent. Produktförsäljningen utgör 92
procent, medan tjänsteandelen är 8 procent (tidigare år noll).
Rörelseresultatet ökade med 8 procent, vilket resulterade i en
marginalnedgång från 8,4 till 6,5 procent. Den finska marknaden är
problemet på grund av osäkerheten kring den framtida strukturen. I
Finland har följaktligen bolaget påbörjat ett strukturarbete. I
övriga Norden är utvecklingen bra, vilket även gäller Benelux,
samtidigt som de nyförvärvade marknaderna i Central/Östeuropa går
något bättre än väntat.

Förändrade prognoser

Genom förvärvet av Biomedica och verksamheterna från Wellspect,
förändras strukturen markant. De antaganden vi gjorde kring tillväxt
innan kvartalsrapporten har här visat sig vara något för låga och har
därför reviderats upp. Därtill har IFRS 16 inneburit att vi reviderat
upp EBITDA-marginalen, liksom att vi ökat investeringarna i
anläggningstillgångar, liksom att vi ökat avskrivningarna. Slutligen
har vår beräkning av det initiala upplåningsbehovet till följd av
förvärven visat sig något för hög, vilken dragits ner. Däremot har
våra långsiktiga prognoser rörande tillväxt och marginal inte
förändrats. De bygger på att Addlifes utveckling de senaste fem åren
upprepas de kommande fem, vilket stämmer med bolagets målsättning. Vi
prognostiserar emellertid en viss förbättring av rörelsemarginalen
(inkl avskrivningar) jämfört med utfallet det senaste kvartalet.

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde per aktie på 260 kronor, vilket är något
över aktuell börskurs. Vi ser ingen anledning att ändra detta. Vårt
motiverade värde ger visserligen ett p/e-tal 2019 på höga 40 och en
EV/EBIT på höga 30. Det är dock ungefär i nivå med
genomsnittsvärderingen för den grupp av tio medtechbolag som vi
följer. Den höga värderingen av Addlife motiveras också av förvärvet
av Biomedica, som skapar en europeisk tillväxtbas som bolaget
tidigare saknat. Tillsammans med den klassledande låga
kapitalkostnaden är vår bedömning att Addlife har mycket goda
förutsättningar att även framöver genomföra lönsamma förvärv. Den
osäkerhet vi känner gäller koncernens rörelsemarginal i det korta
perspektivet. Stora förvärv drar regelmässigt upp kostnaderna i
anslutning till förvärvet, vilket vi också tycker oss kunna spåra
effekter av under det första kvartalet.

Läs analysen här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addlife-forvarv...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/analysguiden--forvarven-levererar-e...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.