Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

ahaWorld: Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2019

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
togs enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. Det noterades att styrelsen och VD inte deltog i
beslutet.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslöt att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Staffan
Lindgren, Joakim Dahl och Peter Bertilsson. Till ny styrelseledamot
valdes Soheil Amorpour. Till revisor beslöts omval av Mazars SET
Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorn

Beslöts att arvode för sina uppdrag som ledamöter ersättas med vardera
80 000 kronor och ordföranden ska ersättas med 140 000. Arvode till
revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förvärv av Wiget Group AB
Beslöts att godkänna bolagets förvärv av Wiget Medias media- och
affiliateverksamhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande lydelse:

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 110 000 kronor och högst 24 440 000
kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

Stämman godkände styrelsens beslut om emission av aktier
Beslöts om nyemission av högst 106 950 185 aktier varigenom
aktiekapitalet kan öka med högst 11 888 828,45 kr. För nyemissionen
gäller följande villkor.

· Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma
de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som
aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Två (2) aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en
kurs om 0,65 kr per aktie.

· För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till
det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska
fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal
aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

· Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 22
maj 2019.

· Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 24 maj 2019 till och
med den 11 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning.

· Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den
tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på
särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning,
dels tiden för betalning.

· De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Riktad nyemission av aktier

· Beslöts om nyemission av högst 16 153 846 aktier varigenom
aktiekapitalet kan öka med högst 1 795 698,66 kr. För nyemissionen
ska följande villkor gälla.

· Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Wiget Media AB.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolaget förvärvat Wiget Group från de teckningsberättigade och
därigenom åtagit sig att emittera aktier till de teckningsberättigade
i syfte att kunna reglera likviden för förvärvet.

· De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,65 kronor per aktie,
vilket motsvarar aktiens marknadsvärde.

· Teckning av aktier ska ske senast den 31 maj 2019. Betalning för
tecknade aktier ska erläggas senast den 31 maj 2019. Styrelsen ska ha
rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Styrelsen kan
komma att medge kvittning enligt 13 kap 41 § ABL.

· De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

· Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar
bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar som kan visas
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

· De nya aktierna ska inte berättiga till teckningsrätter i den
samtidigt föreslagna företrädesemissionen.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission vid
överteckning

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i
företrädesemissionen beslöts att bemyndiga styrelsen att senast den
17 juni 2019 besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 23
000 000 aktier till en emissionskurs om 0,65 kr per aktie. Emissionen
kan ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna
tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare
emissionslikvid vid en eventuell överteckning av
företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt samt att
kunna kvitta garantiersättningar. Styrelsens beslut får förenas med
villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner inom den vid var tid gällande bolagsordningens
gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta
om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller
genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse

Beslöts om ett incitamentsprogram till de personer som är eller blir
anställda inklusive den verkställande direktören i Bolaget
("Anställda") på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram
2019/2022"). På initiativ från aktieägaren Barego Holdings AB
(närståendebolag till avgående styrelseledamot Özkan Ego), beslöts
att inkludera styrelseledamöter i programmet på samma sätt som en
anställd.

För genomförandet av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 beslöts att (A)
emission av teckningsoptioner serie 2019/2022 med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till de Anställda på följande villkor.

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på
följande villkor:

· Bolaget ska utge högst 10 059 590 teckningsoptioner som ger rätt
till teckning av 10 059 590 nya aktier. Överteckning kan inte ske.

· Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma AHA Technology AB, org. nr.
556750-0169 ("Dotterbolaget ") med rätt och skyldighet för
Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i
enlighet med vad som anges i punkt B nedan.

· Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med
tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska
utföras i anslutning till bolagsstämman av oberoende
värderingsinstitut. En preliminär beräkning baserat på en
teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 275
procent av Bolagets nuvarande aktiekurs ger värdet 0,05 kronor på
optionen.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier
öka med 10 059 590 aktier vilket motsvarar en utspädning om högst 6,0
procent av aktierna och rösterna baserat på maximalt antal aktier i
Bolaget efter genomförda emissioner beslutade på årsstämman.

Stockholm den 15 maj 2019 - ahaWorld AB (publ)

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46
(0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se
www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.
ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av
2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag
leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik
paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer
information: Erik Ahlberg 072-503 35 35 erik.ahlberg@ahaworld.se -
Länkar: http://www.wigetmedia.com, http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com,
http://www.ahabingo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahaworld/r/kommunike-fran-arsstamma-den-15-ma...
https://mb.cision.com/Main/11632/2814951/1046090.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.