Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Aino Health AB (publ): Aino Health AB (publ):Aino Health tillförs ca 29,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad ...

2018-10-01

Aino Health AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 24,6 MSEK
tecknats till ca 134 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver
därmed inte tas i anspråk. Därtill genomförs en kompletterande riktad
emission till Swedbank Robur Fonder om 5 MSEK.

En extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) den 14 augusti 2018 beslutade om
godkännande av styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt
för aktieägarna, samt beslutade om ett bemyndigande för Bolagets styrelse om
ytterligare emissioner inom bolagsordningens gränser. Nyemissionen avsåg
högst 7 230 360 units, var och en bestående av en aktie och en
teckningsoption, till en kurs av 3,40 SEK.

Totalt tecknades, oaktat ersättning till garanter som väljer kvittning mot
nyemitterade units,
9 700 204 units, varav 5 427 728 med företrädesrätt och 4 272 476 utan
företrädesrätt. Emissionens fulla antal, 7 230 360 units, kommer därmed att
tilldelas. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en
kompletterande riktad emission, som tidigare kommunicerats i
emissionsmemorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 1 470 588 units
(5 MSEK) till samma kurs per aktie som i företrädesemissionen. Tecknare i den
riktade emissionen är Swedbank Robur Fonder som efter förestående
registreringar kommer att äga ca 9,2 % av Bolaget. Totalt tillförs Aino
Health i kontant emissionslikvid därmed 29,6 MSEK före emissionskostnader. De
kvittningar som beslutades av extrastämman den 14 augusti 2018 kommer att
hanteras separat enligt tidigare bolagsstämmobeslut och medför att
ytterligare ca 1 341 765 aktier och teckningsoptioner emitteras, med en
separat serie teckningsoptioner, TO2 (med identiska villkor som TO1).
Preliminärt kommer 468 824 units att emitteras som ersättning till garanter
som valt alternativet att kvitta ersättningen mot nyemitterade units.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade
units att finnas 15 934 307 aktier i Bolaget och sammanlagt 10 511 537
teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 tillsammans. Aktiekapitalet kommer att
öka med 26 278 842,50 SEK till 39 835 767,5 SEK. Smärre justeringar i ovan
angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig
registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 10 september - 26
september 2018. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit full tilldelning.
Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av tecknings-rätter har skett
i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandumet. Besked om
tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom
kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda
tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och
teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Nasdaq First North.
Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på
Nasdaq First North kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

Aino Health's VD Jyrki Eklund kommenterar:"Vi är otroligt stolta och glada
över det stora intresse som Aino Health har tilldragit sig. Vi hälsar
nytillkommande aktieägare välkomna på den spännande resa som vi har framför
oss. Vi välkomnar särskilt Swedbank Robur Fonder som en institutionell ägare.
Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra
marknadsaktiviteter, vidareutveckla vår organisation och stärka vårt
erbjudande."

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknads-missbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande genom Jyrki Eklunds,
vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 08.30 CET den 1 oktober
2018.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar
inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med
SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade
kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och
engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet
blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO)
med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

överteckning emission
http://hugin.info/173359/R/2218396/867149.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.