Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

Alfa Laval: Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) (org.nr 556587-8054, säte: Lund)
kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 16.00 på
Scandic Star Lund, Gastelyckan, Glimmervägen 5, i Lund.
Inregistrering till stämman sker från kl. 15.15.

Särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av viruset
COVID-19

Vid tiden för utfärdandet av denna kallelse bedömer
Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av viruset är mycket
hög. Rekommendationerna från myndigheten för att begränsa risken för
generell smittspridning är bland annat att undvika stora
folksamlingar och trängsel. Om man inte kan undvika folksamling så
bör tiden som spenderas i en folksamling minimeras.

Alfa Laval värnar om bolagets aktieägare liksom deras möjlighet att på
årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. Med anledning av
detta har Alfa Laval beslutat att vidta särskilda åtgärder vid
årsstämman den 23 april 2020. Arrangemanget vid Alfa Lavals årsstämma
kommer att förändras i förhållande till tidigare årsstämmor på
följande sätt.

· Ingen förtäring av mat eller dryck tillhandahålls i samband med
stämman. Det innebär att både kaffet före stämman och maten efter
stämman kommer att tas bort.

· Tiden för inregistrering ändras från kl. 15.30 till kl. 15.15.
Vänligen notera att köbildning och trängsel vid inskrivningen ökar om
flertalet deltagare kommer precis innan stämmans öppnande.

· Den sedvanliga visningen av produktionsanläggningen ställs in.
· Bolagets VD-anförande spelas in i förväg och publiceras på
bolagets webbplats www.alfalaval.com/ i anslutning till stämmans
öppnande. På stämman hålls endast ett kortare anförande av VD. De
aktieägare som har frågor till bolagets VD kommer att ges möjlighet
att i förväg inkomma med sådana frågor. Frågorna besvaras antingen i
samband med det förinspelade anförandet eller skriftligen på bolagets
webbplats. Närmare information om detta kommer att lämnas på hemsidan
i god tid före årsstämman.

· Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas.
· Stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas
rättigheter.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller
som tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman utan istället rösta
genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats. Vänligen notera att Alfa Laval inte får samla in
fullmakter eller agera ombud.

Årsstämman hålls den 23 april 2020 på Scandic Star Lund. För det fall
att en annan lokal bedöms som mer lämplig ur ett
riskminimeringsperspektiv kan stämmolokal komma att ändras närmare
stämmodagen. Information om ett eventuellt lokalbyte kommer att
publiceras på Alfa Lavals webbplats.

Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt
svår att bedöma och Alfa Laval följer utvecklingen noggrant. Om
ytterligare ändringar rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer
information om detta att publiceras på bolagets webbplats,
www.alfalaval.com/.

Program för aktieägare

15.15 Inregistrering till årsstämman påbörjas

16.00 Årsstämman öppnas

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 17 april 2020,

· dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB - jämte eventuella
biträden (högst två) - senast fredagen den 17 april 2020, gärna före
kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom
låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken. Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig,
ska vara genomförd fredagen den 17 april 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska göras på ett av följande sätt:

· via e-post till arsstamma.lund@alfalaval.com,
· på bolagets webbplats
www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/,

· per telefon på nummer 046 36 74 00 eller 046 36 65 00 vardagar
mellan kl. 08:00 och kl. 16:00, eller

· skriftligen till adressen Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00
Lund.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (högst två)
uppges. Ombud för aktieägare ska senast vid stämman överlämna
skriftlig och daterad fullmakt i original som vid tidpunkten för
stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Blankett för fullmakt
finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/ men kan även beställas
från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund. Ombud eller
ställföreträdare för juridisk person ska dessutom överlämna aktuellt
registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta
inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas in (dock ej
i elektronisk form) till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som
bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast måndagen den
20 april 2020 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid
inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns
yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2019 beslutade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

10. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Redogörelse för valberedningens arbete.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger
utses till ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 10 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2019 med SEK 5,50 per
aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndag 27
april 2020. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas
utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
torsdagen den 30 april 2020.

Punkt 12-14

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara SEK 6 155 000 (SEK 5 845 000) att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

SEK 1 850 000 (SEK 1 750 000)
· Ordförande
SEK 615 000 (SEK 585 000)
· Övriga ledamöter

Förutom det ovan föreslagna arvodet till styrelseledamöter föreslås
även att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter
som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De
föreslagna arvodena är följande:

SEK 225 000 (SEK 200 000)
· Tillägg för ordförande i
revisionsutskottet
SEK 150 000 (SEK 125 000)
· Tillägg för ledamot i
revisionsutskottet
SEK 75 000 (SEK 50 000)
· Tillägg för ordförande i
ersättningsutskottet
SEK 75 000 (SEK 50 000)
· Tillägg för ledamot av
ersättningsutskottet

Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2019.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Henrik Lange, Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Nyval föreslås av Dennis Jönsson och Ray Mauritsson. Anders Narvinger och Anna Ohlsson-Leijon har avböjt omval.

Dennis Jönsson arbetade under åren 1982 till 2019 i Tetra Pak där han
hade olika ledande befattningar i flera olika länder. Från år 2006
till 2019 var han verkställande direktör och koncernchef. Han lämnade
den rollen och Tetra Pak i slutet av april 2019.

Ray Mauritsson är sedan 2003 verkställande direktör och koncernchef i
Axis AB. Ray Mauritsson har lång erfarenhet inom Axis där han sedan
1995 har haft flera olika ledande befattningar. Ray Mauritsson är för
närvarande styrelseledamot i HMS Networks.

Nyval föreslås av Dennis Jönsson till ordförande i styrelsen. Om
Dennis Jönssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska
styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt
valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Laval AB:s hemsida,
www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/ och kommer även att
finnas tillgängligt på stämman.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av auktoriserade revisorerna Staffan Landén och...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.