Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Alteco Medical: Delårsrapport 2019-04-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 785 751 SEK (3 797 339).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54 % (81 %).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 262 651 SEK
(-131 578).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,00).
Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 1 724 045 SEK (4 948 495).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 59 % (75 %).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 433 557 SEK
(-3 666 429).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,08).
· Soliditeten uppgick till 80 % (90%)
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 45 493 332 aktier
per 2019-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Delårsrapport Q3 2019-11-06

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 och efter dess slut

· Avtal om likviditetsgaranti sägs upp

· Bolaget tecknar ett föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A.

· Bolaget inleder studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland

· Alteco Medicals VD Håkan Petersson avgår vid årsskiftet
2019/2020.

· En riktad nyemission till Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG.
har genomförts vilken tillfört bolaget ca 632 000 SEK.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning det första halvåret 2019 uppgick till 1 724 045
SEK (4 948 495). Samtidigt minskade bruttovinstmarginalen till 59 %
(75 %) och detta beror på lägre pris per produkt och en lägre
försäljningsvolym.

Försäljningskostnaderna uppgick till -2 857 916 SEK (-3 940 377).
Detta beror främst på minskade lönekostnader för försäljning.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 371 133 SEK (-2 163 181).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -329 525 SEK (-1
176 829).

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -4 433
557 SEK (-3 666 429).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2019 till
814 086 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent
och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 9 457 459 SEK och bestod
främst av kassa och bank om 4 656 075 och kundfordringar om 2 334 130
SEK.

Eget kapital per 2019-06-30 uppgick till 8 512 546 SEK, vilket medför
en soliditet på 80 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 118 398 SEK och utgjordes
främst av leverantörsskulder om 441 987 SEK och upplupna kostnader om
1 273 549 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Den svaga försäljningen under andra kvartalet förklaras till stor del
av att några av våra största och viktigaste samarbetspartners valde
att senarelägga sina beställningar. Samtidigt har den strategiska
nyorienteringen mot hjärt-kärlsegmentet ännu inte fått genomslag i
försäljningsvolymerna till följd av sen studiestart i Tyskland.
Bolaget förväntar sig en bättre försäljningsutveckling och högre
bruttovinstmarginal under andra halvåret.

I Tyskland har studien nu påbörjats och målsättningen är att under
2019 ytterligare stärka evidensen för behandling av hjärt-kärl
patienter. Alteco räknar fortsatt med att under andra halvåret 2019
kunna etablera terapin på fler tyska kliniker.

Som tidigare kommunicerats så har Alteco genomfört en riktad emission
till vår samarbetspartner i Tyskland, Cormed Medizintechnik.
Emissionen tillförde Bolaget 631 800 kronor, pengar som skall
användas till att delfinansiera den pågående kliniska studien på
hjärt-kärl patienter i Tyskland. Cormeds investering visar på ett
stort intresse av att deltaga i studien och att ytterligare stärka
banden med Alteco.

Under det andra kvartalet i år erhöll Alteco den första ordern från
B.Braun Avitum Italy S.p.A. som är ett dotterbolag till den tyska
B.Braun koncernen. Det är Altecos strävan och förhoppning att avtalet
för den viktiga italienska marknaden skall leda till fördjupade
relationer och samarbete på ytterligare marknader.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.(1)

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka
170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna
drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i
blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av
endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor
utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om
cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp
stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en
hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av
translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000
operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet
utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög
risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter
per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat 6 400 produkter och hittills har flera tusen
behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade
biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i
genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta
sepsisförloppet.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare
AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en
handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i
Alteco till 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner
eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett
bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet som fanns vid årsstämman. En riktad nyemission har
genomförts efter periodens utgång om 694 286 aktier vilket innebär en
ökning av aktiekapitalet med 138 857,20 SEK. Antalet aktier efter
nyemissionen uppgår till 46 187 618 stycken.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper
som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1
(K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 14 augusti 2019

----------------------------------------------------------------------

(1) www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på
telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2019-04-01-til...
https://mb.cision.com/Main/11609/2880694/1089793.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.