Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-20

Alteco Medical: Kommuniké från årsstämma i Alteco Medical AB (publ)

Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i Alteco Medical AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
för räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade
även om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande
direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med
sammanlagt 325 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande; styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var
och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor.
Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses och att ingen
revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Anders Althin, Ugo Grondelli, Olof Stocksén och
Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande
beslutades omval av Anders Althin. Vidare beslutade stämman att
bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta
om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2019

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Telefon: 0706 - 32 00 43.

www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande
blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor
avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-,
bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett
starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis.
Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den
bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en
inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar
effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av
gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten
har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården
utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande
intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper,
breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom
hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO
(extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa
patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska
endotoxiner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alteco-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-a...
https://mb.cision.com/Main/11609/2819477/1048666.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.