Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

Analys Addlife: Fortsatt stark tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife AB utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addlife levererade ett andra kvartal med fortsatt mycket stark tillväxt, drivet av förvärv. Den organiska tillväxten dämpades däremot något. Vår värdering bygger på att ledningen klarar att hålla en fortsatt hög förvärvstakt. 

Addlife arbetar inom Life Science och erbjuder produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden - Labtech och Medtech. Det förra riktar sig till diagnostik och forskningslaboratorier. Ungefär 10 procent av produkterna är egna varumärken. Affärsområde Medtech erbjuder medicinsktekniska produkter till sjukvården och hemsjukvården. 

Stark tillväxt

Försäljningstillväxten för det första kvartalet var 36 procent, vilket visserligen var något långsammare än de 41 procent som levererades under det första kvartalet, men fortfarande mycket bra. Totalt 2 procent var organisk tillväxt, mot 4 procent förra kvartalet. Nedgången i tillväxt beror på kalendereffekter från påsken, som gav färre arbetsdagar. Valutaeffekten i försäljningen var plus 2 procent, vilket var samma som förra kvartalet. Österrikiska Biomedica finns nu med under hela kvartalet, medan förvärvet av delar av Wellspect Health Care finns med under två månader.

Plus för Sverige och egna produkter

Den svenska marknaden har varit stabil, med ökad försäljning inom både hälsovård och laboratorier. I Norge är utvecklingen mer varierad, med svagare försäljning till laboratorier, men mer gynnsam till hälso- och hemvården. I Danmark fortsatte förbättringen från förra kvartalet, särskilt inom diagnostik. I Finland fortsatte den svaga utvecklingen till följd av osäkerheten kring planerade reformer. Central-/Östeuropa utvecklades enligt plan, med plus för Tjeckien och Rumänien, men minus för Österrike. Marknaden för egna produkter var fortsatt gynnsam i Benelux, USA och Kina.

Dämpad resultattillväxt

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8 procent, men exklusive omvärderingar av tilläggsköpeskillingar var tillväxten 13 procent. Det var dock lägre än förra kvartalets 22 procent. Finansnettot försämrades på grund valutaeffekter, samtidigt som de förvärvsrelaterade avskrivningarna ökade. Resultatet före skatt föll därför 10 procent. En nyemission i början av året har därtill ökat antalet aktier med 16 procent, vilket medförde att vinsten per aktie föll 23 procent. Förra kvartalets redovisades en uppgång på 24 procent. Bolagets långsiktiga mål ligger på en årlig resultattillväxt om 15 procent. Avkastningen på rörelsekapitalet för de senaste tolv månaderna uppgick till 53 procent. Här är bolagets mål 45 procent.   

Affärsområde Labtech dämpas 

Labtech är koncernens största affärsområde med 55 procent av koncernens försäljning, som till 92 procent består av produkt- och instrumentförsäljning och 8 procent tjänster. Omsättningstillväxten blev 28 procent utan några större valutaeffekter, vilket innebar en nedgång från 42 procent förra kvartalet. Den organiska tillväxten blev minus 1 procent, jämfört med plus 7 procent förra kvartalet. Till stor del är dämpningen en effekt av färre arbetsdagar kring påskhelgen. Rörelseresultatet (EBITA) minskade 5 procent, mot en ökning på 32 procent förra kvartalet. Marginalen blev 8,3 procent, vilket var lägre än förra kvartalets 10,3 procent. Försäljningen av diagnostikinstrument i Sverige och Danmark har varit hög, även om den dämpats något i Sverige. I Norge har utvecklingen försämrats och i Finland fortsätter marknaden att vara dämpad. De nyförvärvade verksamheterna i Central- och Östeuropa går däremot enligt plan, samtidigt som tillväxten av egna instrument utanför Norden (främst Kina, USA) fortsätter att vara hög.

Affärsområde Medtech lyfter

Affärsområdet Medtech växte under kvartalet snabbare än Labtech. Försäljningen ökade 47 procent, mot 39 procent förra kvartalet. Den organiska tillväxten förbättrades och låg på 7 procent, mot minus 2 förra kvartalet. Den organiska uppgången är en effekt av integreringen av delar av Wellspect. Produkt-/instrumentförsäljningen utgjorde 98 procent, medan tjänsteandelen följaktligen stannade på 2 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 24 procent, mot 8 procent förra kvartalet. Följaktligen steg rörelsemarginalen detta kvartal till 8,1 procent, mot 6,5 procent under det förra. Integreringen av produkterna från Wellspect har samtidigt dragit extra kostnader, vilket kommer att fortsätta fram till oktober. Den finska marknaden fortsätter att vara ett problem och här fortsätter förändringsarbetet, medan övriga Norden utvecklas stabilt. Därtill har försäljningen av de egna produkterna utvecklats bra, framförallt försäljningen till Benelux. På de nyförvärvade marknaderna i Central/Östeuropa pågår integrationsprojekt för att kunna sälja koncernens egna produkter på dessa. Inom hjälpmedel till hemvården ökar försäljningen, särskild med tonvikt på välfärdsteknologi i Norge. Däremot är Finland svagt, även här.

Prognos 2019

Genom förvärvet av Biomedica och verksamheterna från Wellspect, har koncernstrukturen ändrats markant. Därtill förändras både rörelseresultat och finansiell ställning genom IFRS16. De antaganden vi gjorde efter första kvartalet rörande tillväxt och EBITDA-marginal ligger emellertid kvar. Det innebär en omsättningsuppgång på 42 procent, att jämföra med 36 procent under det andra kvartalet, i vilket dock bara innefattar två av tre månader i Wellspect. EBITDA-marginalen beräknas till 11,7 procent, vilket är en väsentlig uppgång från 10,2 procent 2018, som i sin tur motiveras av IFRS16. I gengäld har avskrivningarna på materiella tillgångar ökat med drygt 100 miljoner kronor per år, vilket är något mer än i föregående rapport, delvis också som en effekt av Wellspectverksamheten. Även avskrivningarna på förvärvade immateriella tillgångar har ökat. Här är beloppet 12 miljoner kronor. Sammantaget ger detta en neddragning av vårt prognostiserade rörelseresultat, från 228 miljoner kronor till 208. I gengäld har de finansiella posterna minskats med 4 miljoner kronor med ledning av halvårsrapporten, liksom skatten med 8 miljoner kronor. Neddragningen av nettoresultatet blir därför lägre än rörelseresultatet, från 168 miljoner kronor till 159.

Motiverat värde

Vi har sedan tidigare ett motiverat värde per aktie på 260 kronor, vilket är något under aktuell börskurs på 275 kronor. Vi håller dock fast vid vår värdering. De stora förvärven och förändringarna kring IFRS16 skapar prognosproblem, vilket gör det svårt att mäta värdet med stor noggrannhet. Vårt motiverade värde ger ett p/e-tal 2019 på 45 och en EV/EBIT på 40. Även om det är högt ur ett normalt börsperspektiv är det bara något över genomsnittsvärderingen för den grupp av tio medtechbolag som vi följer. Den höga värderingen anser vi motiveras av förvärvet av Biomedica, som skapar en europeisk tillväxtbas som bolaget tidigare har saknat. Tillsammans med den klassledande låga kapitalkostnaden är vår bedömning att Addlife har mycket goda förutsättningar att även framöver genomföra lönsamma förvärv. Den osäkerhet vi fortfarande känner gäller koncernens rörelsemarginal i det korta perspektivet. Stora förvärv drar regelmässigt upp kostnaderna i anslutning till förvärvet, vilket vi också tycker oss kunna spåra effekter av under det första halvåret.

 

wysiwyg_image

Addlifes börskurs har gått mycket starkt

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.