Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Aptahem: Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

Aktieägarna i Aptahem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11
juni 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso,
211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när
stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 4 juni 2019, dels senast den 4 juni 2019 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Aptahem AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15
Malmö, via e-post till aptahem@fredersen.se. Vid anmälan ska anges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.

Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 4 juni 2019.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.aptahem.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner

18. Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för
räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger
att advokaten Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att en revisor och en revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordförande
och med 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Mikael Lindstam, Kjell G
Stenberg, Theresa Comiskey Olsen*, Cristina Glad och Johan Lindh,

att Kjell G Stenberg omväljs till styrelseordförande,
att auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö omväljs till revisor, samt
att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson nyväljs till
revisorssuppleant. Det noteras att Jakob Ekman avböjt omval.

*oberoende styrelseledamot, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier eller teckningsoptioner som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt
att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission eller fullt
utnyttjande av teckningsoptioner, inte ökar med mer än 25 procent av
vid tidpunkten för stämman utestående aktier. Om styrelsen beslutar
om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara
att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya
aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra
företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan
företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara
marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman
som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
dotterbolaget samt, i förekommande fall, koncernredovisningen.

Malmö i maj 2019
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/kallelse-till-arsstamma-i-aptahem-a...
https://mb.cision.com/Main/12121/2808528/1041079.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.