Du är här

2018-06-13

Arc Aroma Pure AB : 180613 Bokslutskommuniké 2017/2018

Bokslutskommuniké 2017/2018Arc Aroma Pure AB (publ) Tre applikationsområden under kommersialiseringSammanfattning av fjärde kvartalet februari-april 2018 (Q4) * Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (4,9) MSEK.
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,1 (3,4) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (3,2) MSEK.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,23 (0,37) SEK.

Med "Bolaget" och "Arc Aroma Pure" avses Arc Aroma Pure AB med
organisationsnummer 556586 - 1985.

Väsentliga händelser under perioden * ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad, där Valberedningen har fått
uppdraget att komma med förslag som stärker styrelsens kommersiella
inriktning.
* Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under
olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB ("ArcAroma") presenterar nu de
framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade
resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering.
* Global marknadslansering för ArcAroma och oliveCEPT® inleds i Chile.
* ArcAroma stärker informationsflödet till den finansiella marknaden med
nyhetsbrev.
* ArcAroma tecknar försäljnings- och distributionsavtal för oliveCEPT®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * CEPT® patent beviljas i Kanada.
* ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag.

Finansiell översikt----------------------------------------------------------
| Feb-Apr Feb-Apr Helår |
| |
| 2018 2017 2017/2018 |
| Rörelsens intäkter, MSEK 3,1 4,9 15,3 |
| EBITDA, MSEK -3,1 3,4 12,6 |
| Resultat efter skatt, MSEK -3,5 3,3 13,8 |
| Resultat per aktie -1,23 0,37 0,70 |
----------------------------------------------------------
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 3,1 MSEK (4,9 MSEK) och för
helåret
15,3 MSEK (13,7 MSEK). Merparten, 2,8 MSEK (4,8 MSEK), under kvartalet och
14,3 MSEK (12,0 MSEK)
för helåret utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter.

Resultat
Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till -3,5 MSEK (3,3 MSEK) och
för helåret till
13,8 MSEK (8,3 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en vinst vid
avýttring av
andelar i Optifreeze. Denna vinst uppgick under motsvarande kvartal föregående
år till
6,5 MSEK och under helåret föregående år till 22,2 MSEK.
Under kvartalet och helåret redovisas en nedskrivning på 7,6 MSEK
i samband med värderingen av innehavet i Optifreeze till börskurs 2018 04 30.
Denna kostnad redovisas som övrigt totalresultat och ingår inte i resultat
efter skatt.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt
genomsnittligt antal
utestående aktier under perioden.

Lån
Lån har upptagits under kvartalet som per bokslutsdatum uppgår till 2,1 MSEK.

Moderbolaget
Det som ovan nämnts under rubrikerna Rörelsens intäkter och Lån avser även
moderbolaget.
Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till - 3,5 MSEK (3,8 MSEK) och
för
helåret till - 11,8 MSEK ( 11,2 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en
vinst vid avyttring av
andelar i Optifreeze. Denna vinst uppgick under motsvarande kvartal föregående
år till
6,5 MSEK och under helåret föregående år till 22,2 MSEK.

Förslag till Resultatdisposition
Balanserat resultat 9 211 770
Överkursfond 15 613 860
Årets resultat -11 771 878
I ny räkning överförs 13 053 843

Risker och osäkerhetsfaktorerEtt antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. Inga väsentliga
förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret
2017/2018. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i
Årsredovisningen för 2016/2017, som finns tillgänglig på bolagets web-sida.

AktieägarinformationAktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Aktiekapitalet utgjordes 2018 04 30 av
A-aktier 908 000, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127.
Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av
A-aktier 908 000, B-aktier 7 919 727, totalt 8 827 727.

Utdelning
Det föreslås att ingen utdelning skall utgå för detta räkenskapsår.

Finansiell kalender

----------------------------------------------------------
| Årsredovisning 2017/2018 19 september 2018*) |
| Delårsrapport kvartal 1 2018/2019 19 september 2018 |
| Årsstämma 16 oktober 2018 |
| Delårsrapport kvartal 2 2018/2019 12 december 2018 |
----------------------------------------------------------
*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt
bolagets adress.
VD har ordet"Resultaten från det EU-finansierade forskningsprojektet bekräftar oliveCEPT® vilket bidrar till det ökade intresset och alla de förfrågningar som vi får från medelhavsområdet."Nyligen avslutades ett treårigt EU-forskningsprojekt under namnet FieldFOOD
som har forskat kring PEF-teknologins potential att påverka växtbaserade
livsmedel positivt. Resultaten är positiva för ARCAROMA då de bekräftar
potentialen i vår CEPT® teknologi. Vi är övertygade att detta medför att vi
kommer att se en acceptans för tekniken på främst den europeiska marknaden.
Marknadsförutsättningarna för oliveCEPT® stärks ytterligare genom vårt
utökade distributörsnätverk som nu täcker in stora delar av medelhavsområdet.

Aktiva diskussioner pågår i skrivande stund med potentiella kunder i Spanien,
Italien, Grekland och Marocko/Tunisien. Vi förbereder oss för ett
marknadsgenombrott för oliveCEPT®, utifrån den nya situationen räknar vi med
att få in kundorders relativt omgående och fram till slutet av juli för att
sedan inleda nya samarbeten och installationer i slutet av september.

Jag har uppmärksammat att vi får frågor kring vår finansiering. Jag vill
därför kort nämna att vår bryggfinansiering är säkerställd som jag ser det
framtill dess att vi har uppnått ett positivt kassaflöde. Jag vill också
nämna OptiFreeze i detta sammanhang. Som ägare ser att värderingen har
påverkats negativt under perioden men bolaget utvecklas väl och jag är
övertygad om att fokus på OptiFlower och OptiDry är vägen till framgång och
därmed en annan värdering.

Under kvartalet uppnådde reningsverksanläggningen i Qingdao, med två bioCEPT®
installationer, och vår kinesiska kund åter full kapacitet i gasproduktionen.
Detta var möjligt efter att genomfört olika justeringar och uppgraderingar i
linje med våra erfarenheter från bland annat OX2. De goda resultaten i
Qingdao är positiva nyheter inför kommande biogasprojekt i regionen. Våra
förutsättningar stärks även av de rådande kinesiska statliga subventionerna
för hantering av bioavfall som ska driva på förbättringen av luftkvaliteten i
storstadsregionerna. I detta sammanhang passar våra kostnadseffektiva
lösningar väl in - vi kan öka utrötningsgraden och effektiviteten i
produktionen.

Vi ser även positiva signaler på den svenska biogasmarknaden där regeringen
har tillsatt en utredning som ska titta på marknadsförutsättningar och
potentiella styrmedel för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom
biogasproduktion.

Efter periodens slut inleddes en förstudie med bioCEPT®, hygiCEPT® och
bioraffCEPT® tillsammans med ett världsledande bioteknikbolag. Detta
kundfinansierade samarbete innebär att våra applikationer utvärderas i
kundens befintliga biogasanläggning och avloppsreningsverk. Målet är att öka
produktionstakten, kapaciteten och effektiviteten samt att avfallet skonsamt
kan hygieniseras. Arbetet i förstudien innebär ett nytt spännande kapitel för
oss, där goda resultat som påvisar en tydlig kvalitetsökning, kommer ge oss
ännu bättre förutsättningar i vårt fortsatta lanseringsarbete.

Som ni alla märker händer det mycket inom ArcAroma och i dess närhet. Fokus
har nu flyttat från vårt laboratorie och vår verkstad ut på marknaden och
till våra kunder. Den dagliga verksamheten handlar inte längre om att
utveckla vår produkt, vilket vi naturligtvis också gör, nu är fokus att vi
skall hjälpa våra kunder att nå en bättre lönsamhet genom att producera på
ett effektivare och smartare sätt. Det är en mycket stor utmaning - men vi
tar den gärna.

Johan Möllerström
VD, Arc Aroma Pure AB (publ)

För ytterligare information
Johan Möllerström, VD
+46 (0)768 868 178
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2018 klockan 08:30
CET.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika
utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc
Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser
Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Bokslutskommuniké 2017_2018
http://hugin.info/171458/R/2198846/852610.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arc Aroma Pure AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.