Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-05

Arc Aroma Pure AB : 190405 Arc Aroma Pure AB (publ) offentliggör utfall – företrädesemissionen övertecknad

Pressmeddelande 2019-04-05

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA
ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, (“ArcAroma” eller “Bolaget”)
har avslutat den nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen och godkändes av extra
bolagsstämman den 8 mars 2019 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga
utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades
den 2 april 2019, visar att 1 276 625 aktier tecknades med stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, och
att 484 232 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande
cirka 30 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således
övertecknad med cirka 10 procent och garantiåtagandena som lämnats av ett
antal externa investerare behöver inte tas i anspråk. För att tillgodose
denna överteckning av Företrädesemissionen har styrelsen, med stöd av
bemyndigandet från extra bolagsstämman den 8 mars 2019, beslutat att, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 156 077 aktier av
serie B (”Övertilldelningsemissionen”).

Kommentar från VD Johan Möllerström
”Vi är mycket glada över den genomförda nyemissionen där såväl befintliga
som nya aktieägare visat ett stort intresse och förtroende för ArcAroma.
Med en övertecknad Företrädesemission och nyttjande av
Övertilldelningsemissionen ges vi goda förutsättningar att fortsätta
accelerera vår marknadsexpansion inom Bolagets prioriterade
applikationsområden och expandera organisationen för att möta den ökande
efterfrågan samt investera i ökad produktionskapacitet.”

Teckning och tilldelning
Den som på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, den 15 mars 2019 var
registrerad som aktieägare i ArcAroma ägde rätt att med företräde teckna
nya aktier av serie B i Bolaget. För varje innehavd aktie erhölls en (1)
teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1)
ny aktie av serie B i ArcAroma till teckningskursen 24,0 SEK per aktie.
Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt 85
procent.

Utfallet i Företrädesemissionen visar att totalt 1 276 625 aktier av serie
B tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 80 procent av
Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 484 232 aktier av serie B utan
stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30 procent av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med cirka
10 procent och garantiåtagandena som lämnats behövde inte tas i anspråk.

För att tillgodose överteckningen av Företrädesemissionen har styrelsen,
med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 8 mars 2019,
beslutat att emittera 156 077 aktier av serie B och därmed delvis nyttja
Övertilldelningsemissionen. Aktierna i Övertilldelningsemissionen kommer
att emitteras till en teckningskurs om 24,0 SEK per aktie, motsvarande en
teckningslikvid om cirka 3,7 MSEK och på de övriga villkor som anges i
prospektet som Bolaget offentliggjorde den 13 mars 2019 (”Prospektet”).
Sammantaget tillförs Bolaget genom Företrädesemissionen och
Övertilldelningsemissionen därmed cirka 42 MSEK före emissionskostnader.
Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller de
personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full
teckning.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i
Prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 8 april 2019. Tecknade
och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 10
april 2019 i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas
ut. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier i
Övertilldelningsemissionen tillfaller de personer som tecknat aktier i
Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets
aktiekapital att öka med 160 478,0 SEK till sammanlagt 1 123 346,4 SEK.
Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 604 780 aktier till totalt
11 233 464 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte
deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 14,3 procent av kapitalet och
8,3 procent av rösterna.

Efter registrering av aktierna som emitteras inom ramen för
Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital
öka med ytterligare 15 607,7 SEK till totalt 1 138 954,1 SEK. Antalet
aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 156 077 aktier till totalt
11 389 541 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsoptionen ensamt
uppgår till cirka 1,4 procent av kapitalet och cirka 0,8 procent av
rösterna i Bolaget. Utspädningseffekten för Företrädesemissionen och
Övertilldelningsemissionen tillsammans uppgår till cirka 15,5 procent av
kapitalet och 9,0 procent av rösterna.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First
North Premier fram till dess att Bolaget registrerat Företrädesemissionen
hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 17, 2019.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Morris AB är
legal rådgivare till ArcAroma i samband med Företrädesemissionen och
Övertilldelningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81
78.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik
Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se

.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger
ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått
olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.
ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 5 april 2019 kl. 13:30

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.