Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Archelon: Bokslutskommuniké 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Översikt perioden oktober till december
• Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
• Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december
• Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
• Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01 kr).

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har som affärsidé är att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till intäkter i takt med att tillgångar avyttras.

Archelon har under 2018 evaluerat ett flertal råvarurelaterade projekt av vilka några bedöms vara tillräckligt intressanta att arbeta vidare med. Bland dessa kan nämnas det projekt som inleddes 2016 med avsikt att i Sverige etablera fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Nya publicerade data, huvudsakligen från SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, kommer under 2019 att inkluderas i detta arbete vilket förväntas leda projektet fortsatt positivt framåt.

Archelons innehav i olika bolag omfattar, med undantag av Nickel Mountain Resources AB (publ) (NMR), olistade aktier med planerade framtida noteringar. Under året har Archelon avyttrat delar av innehavet i NMR. Antalet kvarvarande aktier i NMR utgör fortfarande Archelons värdemässigt största synliga innehav. Detta kan givetvis ändras i takt med att övriga bolag blir noterade och får ett synligt marknadsvärde.

Archelon genomförde under början av 2018 en företrädesemission som tecknades till ca 80 procent. Emissionen tillförde bolaget ca 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Totalt tecknades 27 995 066 aktier, varav 922 989 aktier av serie A och 27 072 077 aktier av serie B till en kurs om 0,15 kronor per aktie.

Det tillförda kapitalet används till investeringar och finansiering av pågående och nya projekt.

Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant.

Archelon har under andra halvåret 2018 gjort två utdelningar. Den ena i Goldore där aktieägarna erhöll en B-aktie i Goldore för varje 126 st Archelon aktier (oavsett aktieslag).

Den andra utdelningen gällde aktier i Akobo Minerals AB (publ) (Akobo) där tilldelningen var 1 Akobo aktie per 8 st Archelon aktier (oavsett aktieslag).

Akobo innehar guldkoncessioner i Etiopien där man bedriver framgångsrik prospektering.

Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet på de utdelade Goldore aktierna skall uppgå till 0,07 kr/utdelad aktie och att motsvarande värde på Akobo aktierna skall uppgå till 0,16 kr/utdelad aktie.

Bland övriga intressanta innehav kan nämnas aktier i Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS) samt även en ägarandel i Renewable Ventures Nordic AB (publ) (RVN).

AROS har sedan något år startat en fiskodlingsanläggning för stör i Strömsnäsbruk. Av störens rom tillverkas "rysk kaviar". Verksamheten är fortfarande i ett inledande skede men produktionen är stadigt ökande på god väg mot lönsamhet. Kaviaren har testats i många olika sammanhang och bedöms vara av utsökt kvalitet.

RVN är ett successivt växande investmentbolag med intressen i grön energi och relaterade tekniska innovationer.

Sammanfattningsvis är min bedömning att Archelon står väl rustat för ett framgångsrikt 2019.

Göteborg i februari 2019

Tore Hallberg

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Archelon genomförde under fjärde kvartalet en utdelning av ca 70 procent av sitt aktieinnehav i Akobo Minerals AB (publ).

Arbetet med utvärdering av projekt har fortlöpt och mynnat i beslut att intensifiera prospekteringsinsatser avseende sällsynta jordartsmetaller (REE) vilka påbörjats efter 2018 års utgång.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-02-14

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se mailto:tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2019.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2019-02-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25137
Archelon Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25138

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.