Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Arise AB: Kommuniké från årsstämma den 8 maj 2019 i Arise AB (publ)

Vid årsstämma den 8 maj 2019 i Arise AB (publ) beslutades att:

· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,

· ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2018,
· arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt
högst 1 425 000 kr och arvode till revisorn ska utgå enligt
sedvanliga normer och godkänd räkning,

· omvälja styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm och Maud
Olofsson,

· omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande,
· omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som
hålls efter 2019 varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Willfors fortsatt kommer
att vara huvudansvarig revisor,

· anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning,
· fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
· bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller
preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam-
och eller/preferensaktier,

· bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av
egna stamaktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Enligt valberedningens förslag valdes tre ordinarie styrelseledamöter:
Jon Brandsar (omval), Joachim Gahm (omval) och Maud Olofsson (omval).
Joachim Gahm omvaldes som styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt
1 425 000 kr vilket innebär att arvodet per ledamot är oförändrat
från föregående år men att det sammantagna arvordet minskar med 250
000 kr eftersom styrelsen minskas med en ledamot. 625 000 kr avser
arvode till styrelseordföranden och 250 000 kr avser arvode till
varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.
Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250
000 kr, varav dess ordförande uppbär 100 000 kr och övrig ledamot 75
000 kr. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000
kr, varav dess ordförande uppbär 50 000 kr. Styrelseledamot ska kunna
fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för Arise. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter
och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för
Arise.

Årsstämman beslutade vidare att en valberedning ska utses inför
kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka
ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober
månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande
befattningshavare innebärande bl.a. en fast lön och, från tid till
annan, rörlig ersättning. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras
på bolagets resultat.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av stam-
och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara
till stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar även
rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas
med kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många
aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier
och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller
preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående
aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för
första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med
sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett
annat antal aktier). Utgångspunkten för emissionskursens
fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna
besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående
stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition.
Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på Nasdaq Stockholm ska
priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Aktier ska kunna förvärvas för att möjliggöra förändringar i bolagets
kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller
andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna
besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier.
Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket
avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella
förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna
marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska avyttring ske
till gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Halmstad den 8 maj 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 15.15 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/arise-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-8-maj...
https://mb.cision.com/Main/707/2806911/1039916.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.