Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

AroCell AB: Kommuniké från årsstämma i AroCell AB (publ) 2019

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin
årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den
fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt
fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.arocell.com

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2018 och balansräkningen per
den 31 december 2018.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera
vinstmedlen så att ansamlad förlust om 87 340 770 kronor samt överkursfond
om 130 431 828 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Beslutet omfattade även tidigare
under året verksamma verkställande direktörer Jan Stålemark och Johan von
Heijne avseende deras respektive förvaltning.

Arvode till styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet
till styrelseordförande ska uppgå till 250 000 kronor och 150 000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen
ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman omvalde
Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Claes Post samt Gunnar Steineck samt
nyval av Karin Eriksson-Vidblom. Stämman omvalde Claes Post till
ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets
revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget
ska ha en valberedning enligt principer som är oförändrade från föregående
år. De tre största aktieägarna äger rätt att utse varsin
valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande inga? i
valberedningen.

Ändring av bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra
paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen så att de lyder:
§ 4 Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst
12 000 000 kronor
§ 5 Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Emission av teckningsoptioner till anställda
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om emission av högst
900 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i
Bolaget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 maj 2020 till och med
den 16 maj 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 90 000 kronor.

Emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
I enlighet med aktieägare Jon Eikens förslag beslutade årsstämman om
emission av högst 500 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma
styrelseledamöter i Bolaget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 maj 2020 till och med
den 16 maj 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 50 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport
eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen
bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på sa? sätt att
antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av
teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 10% av vid
tidpunkten för kallelsen utestående aktier.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Informationen ovan lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för
offentliggörande den 16 maj, 2019 kl. 14:30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB är ett svenskt företag som utvecklar standardiserade moderna
blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av
cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att
mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA ger värdefull
information som hjälper kliniker att optimera behandlingsstrategier och
prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och
uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North
med Redeye AB som Certified Adviser. Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8
121 576 90.För mer information, se www.arocell.com

Bilaga

* Kommuniké från Årstämma 2019 SE .docx

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.