Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Asarina Pharma: Asarina Pharma AB offentliggör prospekt i samband med nyemission om 142,8 MSEK inför notering på Nasdaq F...

Styrelsen i Asarina Pharma AB ("Asarina Pharma" eller "Bolaget") har
beslutat att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier samt
notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår
till 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst
142,8 MSEK ("Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt
antal aktier värderas Bolaget till omkring 172 MSEK. I Erbjudandet
har ett antal institutionella och privata investerare inklusive
Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen,
Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder åtagit sig att
sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 129 MSEK, motsvarande 90
procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en
övertilldelningsoption ("Övertilldelningsoptionen") om ytterligare
högst 350 000 aktier, motsvarande cirka 7,4 MSEK, som kan komma att
utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett prospekt som
idag, den 27 augusti 2018, har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Asarina
Pharma har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på
Nasdaq First North med preliminärt första datum för handel den 24
september 2018.

Asarina Pharma är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag
fokuserat på kroniska sjukdomar associerade med menstruationscykeln.
Asarina Pharma utvecklar läkemedelskandidaten Sepranolon för
behandling av premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS) samt för
menstruell migrän.

Bolaget bedriver en klinisk fas IIb-studie inom PMDS som beräknas
slutföras innan utgången av 2019. Vidare planerar Asarina Pharma att
under första halvåret 2019 inleda en klinisk fas IIa-studie med
Sepranolon inom menstruell migrän. Både PMDS och menstruell migrän
är betydande sjukdomar där det idag saknas tillräckliga
behandlingsalternativ. Om pågående och planerade kliniska studier
faller väl ut bedömer Asarina Pharma att Sepranolon har en betydande
kommersiell potential.

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 21 SEK per aktie.

· Erbjudandet innefattar en nyemission om 6 800 000 nya aktier,
motsvarande en emissionslikvid om 142,8 MSEK före emissionskostnader
och vid full teckning.

· I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har
Bolaget, på begäran av Erik Penser Bank, åtagit sig att emittera
ytterligare högst 350 000 nya aktier, motsvarande högst 5,1 procent
av antalet aktier i Erbjudandet.

· Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet
fulltecknas kommer Erbjudandet att avse 7 150 000 nya aktier i
Asarina Pharma, motsvarande cirka 44,6 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

· I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även emittera 476 190 nya
aktier till IdInvest till följd av konverteringar av Bolagets
brygglån. Vidare kommer Bolaget i samband med Erbjudandet att
emittera 207 462 nya aktier som utgör betalning i enlighet med
samarbetsavtal med Ergomed plc.

· Efter konvertering av brygglånen, betalning till Ergomed plc samt
förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen
utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 16
037 218, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet
aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 337 MSEK
baserat på emissionskursen om 21 SEK per aktie.

· Ett antal institutionella och privata investerare inklusive
Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen,
Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder åtagit sig att
sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 129 MSEK, motsvarande 90
procent av Erbjudandet.

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till
allmänheten i Sverige.

· Ett prospekt med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet
offentliggörs idag den 27 augusti 2018.

· Beräknad första handelsdag för Asarina Pharmas aktier på Nasdaq
First North är den 24 september 2018 under kortnamnet "ASAP" och med
ISIN-kod SE0011641794

· Utfallet planeras att offentliggöras omkring den 17 september 2018
och beräknad likviddag är den 20 september 2018.

Bakgrund till Erbjudandet

Den pågående fas IIb-studien inom PMDS och den planerade fas
IIa-studien inom menstruell migrän innebär viktiga potentiellt
värdeökande händelser för Asarina Pharma under de kommande två åren.
För att möjliggöra kliniska studier samt övriga aktiviteter genomför
Asarina Pharma det förestående Erbjudandet. Av nettolikviden avses
omkring 70 MSEK användas till en fas IIa proof of concept-studie inom
menstruell migrän, cirka 30 MSEK till processutveckling och
produktionsuppskalning, cirka 20 MSEK till utveckling av nya
administrationsformer och resterande del till löpande kostnader och
förstärkning av Bolagets rörelsekapital.

Asarina Pharma befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt
värdeskapande aktiviteter under de kommande åren och genom
Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North
möjliggörs att Bolaget tillförs finansiering samt breddar sin
aktieägarbas. Noteringen innebär vidare att Bolaget får tillgång till
aktiemarknaden och därmed förutsättningar för framtida finansiering.
Asarina Pharma har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå
kommersiella relationer med större läkemedelsbolag och en listning på
Nasdaq First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets
kommersiella möjligheter.

Kommentar från Asarina Pharmas VD, Peter Nordkild

Asarina Pharma utvecklar Sepranolon som, för första gången, kan
möjliggöra en effektiv behandling av PMDS. Trots att PMDS är en
vanligt förekommande sjukdom där omkring fem procent av alla kvinnor
i fertil ålder drabbas saknas det idag behandlingar som riktar in sig
på de bakomliggande mekanismerna. Vi har i tidigare kliniska studier
sett att Sepranolon kan reducera symptomen med 80 procent och i vår
pågående studie är vår ambition att verifiera tidigare resultat samt
ytterligare stärka säkerhetsprofilen för Sepranolon. För att
undersöka Sepranolons effekt på menstruell migrän planerar vi även
att under första halvåret 2019 initiera en fas IIa proof of
concept-studie.

Sepranolon adresserar betydande indikationsområden med ett stort
medicinskt behov, vilket gör att det finns ett stort kommersiellt
värde i produkten. Givet att vi kan erhålla ytterligare starka
kliniska data inom PMDS, och potentiellt därutöver påvisa en effekt
inom menstruell migrän, bedömer vi att det finns goda förutsättningar
att skapa betydande värden i Bolaget.

Preliminär tidplan

Teckningstid: 28 augusti - 13 september 2018

Offentliggörande av utfall: 17 september 2018

Likviddag: 20 september 2018

Preliminär första dag för handel: 24 september 2018

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.asarinapharma.com) samt på Erik Penser Banks hemsida
(www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via
e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande
tillfällen:

· Aktiespararna, Aktiekväll i Göteborg, 4 september kl 17.00
· Presentation Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, 10
september kl 12:00 och 18:00

· Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 11 september kl 10.20
Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till
seminarium@penser.se. Anmälan till Aktiespararna återfinns på
www.aktiespararna.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet
samt Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Telefon: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Om Asarina Pharma AB

Vi är ett svenskt biotechföretag, som utvecklar Sepranolon, världens
första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom
(PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj
bygger på 40 års forskning kring sjukdomar som PMDS,
menstruationsrelaterad migrän där kvinnorna försämras under senare
delen av menstruationscykeln. Med vår innovativa familj av
GAMSA-substanser (GABAA Modulating Steroid Antagonists), är målet
att introducera en ny generation säkra och specifika behandlingar för
tillstånd som idag i stort sätt är obehandlade, och därmed bli ett
ledande kvinnohälsobolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/asarina-pharma/r/asarina-pharma-ab-offentliggo...
http://mb.cision.com/Main/17069/2601866/898199.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.