Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Aspire Global: Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

Aktieägarna i Aspire Global Plc (the "Bolaget") kallas härmed till
Bolagets årsstämma, vilken äger rum tisdag den 14 maj, 2019, klockan
14:00 i Pareto Securities lokaler i Berzelii Park 9 i Stockholm,
Sverige.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar att deltaga under årsstämman ska:

· dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 8 maj 2019 (avstämningsdagen); och

· dels till Bolaget anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den
9 maj 2019.

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget
via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post till följande
adress: Aspire Global Plc - Annual General Meeting, Level G, Office
1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street Ta'Xbiex XBX 1120;
Malta.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, nationalitet eller bolagets säte, adress,
telefonnummer, e-mailadress samt eventuellt medföljande antal
biträden (dock högst två) och antal innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att få
delta på årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara genomförd senast
8 maj 2019, och förvaltaren måste därför i god tid före detta datum
informeras om detta.

Aktieägare som är berättigad att deltaga och rösta på årsstämman har
möjlighet att delta och rösta via ombud. Ombud behöver inte vara
aktieägare i Bolaget. Om deltagande sker genom ombud ska, utöver
ovanstående information, ett signerat fullmaktsformulär sändas till
Bolaget. Fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets hemsida
(www.aspireglobal.com/investors). För privatpersoner gäller att
fullmakten ska undertecknas av individen själv eller av ett ombud som
har rätt att underteckna i dennes ställe, medan fullmakter för
juridiska personer ska undertecknas av en firmatecknare eller ombud
med rätt att teckna firman. Om fullmaktsformulär är undertecknat av
ett ombud på aktieägares vägnar, ska bevis om rätten att underteckna
för aktieägaren styrkas.

Fullmakten i original, och för det fall aktieägaren är en juridisk
person registreringsbevis, eller andra behörighetshandlingar som
utvisar firmateckningsrätt för personen som undertecknat
fullmaktsformuläret, ska vara Bolaget tillhanda senast 48 timmar före
tidpunkten för årsstämman på adress: Aspire Global Plc - Annual
General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate
Rigord Street; Ta'Xbiex XBX 1120; Malta. Aktieägare som önskar delta
via ombud ombeds därför att så snart som möjligt sända sina
fullmakter, och i förekommande fall, behörighetshandlingar utvisande
firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret.

Aktieägare, eller ombud/företrädare, ska kunna uppvisa giltiga
identitetshandlingar för att ha rätt att närvara och rösta vid
årsstämman. För juridiska personer gäller dessutom att företrädaren
ska kunna uppvisa en giltig kopia av ett registreringsbevis eller
motsvarande underlag som styrker rätten att företräda aktieägare, för
att kunna närvara och rösta vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid årsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd på årsstämman;
4. Godkännande av den föreslagna dagordningen;
5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna
protokollet;

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens presentation;
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för
koncernredovisningen.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget;
13. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor;
14. Val av styrelseledamöter;
15. Val av revisor;
16. Stämmans avslutande.
Förslag

Punkt 2 - val av ordförande under årsstämman

Styrelsens ordförande Carl Klingberg föreslås till ordförande på
årsstämman.

Punkt 9 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Styrelsens ledamöter har antagit, och föreslår aktieägarna att anta,
den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
förvaltningsberättelsen samt revisions-berättelsen för räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2018.

Punkt 10 - förslag till utdelning

Styrelsen föreslår, i linje med koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som avslutades den 31
december 2018 samt förslaget i årsredovisningen, att Bolagets
aktieägare beslutar om en utdelning uppgående till 1,27 kronor per
aktie, för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för utdelning är 16 maj 2019.

Punkt 12 - beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Det föreslås antalet ledamöter inte ska ändras och att styrelsen ska
bestå av fem (5) ledamöter.

Punkt 13 - beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att årsstämman beslutar om ett arvode om maximalt EUR 300
000 (exklusive den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att
erhålla för sin tjänst som VD för Bolaget), att fördelas mellan
styrelsens ledamöter, medan den maximala bruttoersättningen Tsachi
(Isaac) Maimon för hans uppdrag som Bolagets VD inte ska överstiga
550 000 EUR (fast och rörlig lön). Det föreslås vidare att arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut 14 - val av styrelseledamöter

Carl Klingberg, Fredrik Burvall, Tsachi (Isaac) Maimon, Barak Matalon,
och Aharon Aran, samtliga för närvarande styrelseledamöter, ställer
vid årsstämman upp för omval för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det föreslås vidare att Carl Klingberg omväljs till
styrelsens ordförande.

Beslut 15 - val av revisor

Det föreslås omval av BDO som Bolagets revisor.

Övrig information

Bolaget har 45 308 620 utestående aktier per dagens datum. Varje aktie
medför en röst på årsstämman.

En kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31
december 2018, Bolagets bolagsordning samt fullmaktsformulär finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.aspireglobal.com/investors.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av aktieägare genom anmälan eller
fullmaktsformulär i samband med årsstämman kommer att hanteras av
Bolaget i enlighet med Dataskyddsförordningen enbart i syfte att
hantera aktieägarnas önskemål samt i syfte att organisera årsstämman.
Bolaget är skyldigt att varje år hålla en årsstämma och
personuppgifter krävs för att organisera stämman. Personuppgifter
kommer att raderas av Bolaget efter årsstämman. Eventuella klagomål
avseende Bolagets hantering av personuppgifter kan lämnas in till
Informations- och dataskyddsombudsmannen. För ytterligare information
om hur Aspire hanterar personuppgifter, vänligen kontakta
DPO@aspireglobal.com.

____________________

Malta, April 2019

Aspire Global Plc

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 - 79777898 eller e-mail:
tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil, CFO, Tel: +972 - 73 372 3154 eller e-mail:
mottigi@aspireglobal.com

Om Aspire Global

Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en
fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och
sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar
ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar,
riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg,
kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire
Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom
Storbritannien, Danmark, Sverige och Malta. Bolaget är registrerat på
Malta med registreringsnummer C 80711 och är noterat på Nasdaq First
North Premier Stockholm (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB,
Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aspire-global/r/kallelse-till-arsstamma-i-asp...
https://mb.cision.com/Main/16034/2788466/1025515.pdf
https://mb.cision.com/Public/16034/2788466/a19d4ed185d14b0d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.