Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

aXichem AB: aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018

aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018

2018-01-01 - 2018-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 344 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -9 666 tkr (-7 180 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -9 927 tkr (-7 375 tkr).
Finansiellt netto, -261 tkr (-195 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 3 771 tkr (5
743 tkr).

Soliditeten uppgick till 76 % (88 %).
Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar
har under året gjorts med 3 675 tkr (3 244 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under året gjorts med 1 302 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,66
kr (-0,50 kr). Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till
1,94 kr (2,29 kr).

2018-10-01 - 2018-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 658 tkr (-2 312 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 781 tkr (-2 359 tkr) för
perioden.

Finansiellt netto, -123 tkr (-47 tkr).
Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar
har under perioden gjorts med 1 622 tkr (993 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med 499 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om
-0,19 kr (-0,16 kr).

Viktiga händelser under 2018

· I januari meddelades att bolagets vice VD, Lucas Altepost,
förvärvat 4 500 aktier i aXichem. Altepost har sedan slutet av 2016
varit engagerad i aXichem och tillträdde tjänsten som vice VD i
augusti 2017.

· I februari kommunicerade aXichem att huvudägarna i bolaget
erbjudit delar av bolagets styrelse och ledning köpoptioner avseende
aktier i aXichem. Priset som optionen berättigar till är 0,04 kronor
per aktie. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat
enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt
att, under perioden 1 december 2020 till och med 28 februari 2021,
förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 60,00 kronor per
aktie.

· I februari meddelades vidare att, i linje med den plan som
tidigare kommunicerats, att en ny ansökan lämnats in om godkännande
för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. Den nya ansökan
är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv
(EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018.

· Den 27 februari publicerades aXichems bokslutskommuniké för
räkenskapsåret 2017.

· I mars meddelade bolaget att en order erhållits från
försäljningsbolaget Chr. Olesen Group avseende aXiphen® feed, för
leverans till en slutkund i Mexiko, där produkten kommer att ingå i
en pilotproduktion av kycklingfoder. Ordervärdet uppgår till cirka 32
890 Euro.

· I april godkändes en vetenskaplig artikel för publicering i
tidskriften "Toxicology research and application". Artikeln redogör
för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems
naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker
att använda. Artikeln har titeln "A 90-day toxicity and genotoxicity
studies with high-purity phenylcapsaicin". Utöver att artikeln
stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande
steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally
Recognized As Safe) hos Food and Drug Administration (FDA). En
GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i
USA.

· Den 18 april meddelades att Bolaget fått sin produkt aXiphen
godkänd enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i enlighet med
Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande
innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.

· Den 2 maj kallade aXichem till Årsstämma.

· Den 15 maj publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2017.

· I maj meddelades även att artikeln "A 90-day toxicity and
genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin" fanns
tillgänglig på hemsidan för tidskriften "Toxicology research and
application" samt på aXichems hemsida.

· Den 31 maj hölls aXichems årsstämma. En kommuniké från stämman
finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

· I juni beslutade styrelsen, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission av 192 560 nya
A-aktier till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82
kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK
före transaktionskostnader. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr.
Olesen Group och aXichemhar, samt att diversifiera aXichems
aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den
marknad där Bolaget verkar. Den riktade emissionen är därtill ett
tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och
stärka Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom
förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig.

· Den 20 augusti meddelades att bolaget inlett ett samarbete med
schweiziska Erbo Spraytec avseende produktion och logistik av
bolagets produkt aXiphen®. Erbo Spraytec kommer att producera en
skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, samt
ansvara för paketering och skeppning, för vidare leverans till
producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel
(food).

· I augusti fick bolaget besked från europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority), att
ansökan är bedömd som komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i
processen, vilket innebär att granskningen kommit in i slutfasen.

· I oktober lanserade aXichem ett nytt varumärke inom området
nutraceuticals - aXivite. aXivite är en version av bolagets
naturanaloga capsaicin, aXiphen, och riktar sig till den snabbt
växande marknaden för nutraceuticals. Nutraceuticals ett samlingsnamn
för kosttillskott och funktionella livsmedel, en kombination av
engelskans ord för näring och läkemedel - nutrition och
pharmaceuticals.

· I oktober meddelades att huvudägarna i bolaget erbjudit delar av
styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset
som optionen berättigar tillär 0,17 kronor per aktie. Ersättningen
motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes
formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1
oktober 2021 till och med 31 december 2021, förvärva en aktie i
aXichem till ett lösenpris av 140,00 kronor per aktie.

Optioner har förvärvats enligt följande:

Vice VD Lucas Altepost, 50 000 optioner

Styrelseordförande Jan Gustavsson, 20 000 optioner

Styrelseledamot Jakob Axelsson, 10 000 optioner

Styrelseledamot Jörn Berthelsen, 10 000 optioner

Styrelseledamot Gunilla Savring, 10 000 optioner

· Den 15 oktober meddelade bolaget att ett intentionsavtal tecknats
med det norska bolaget Brynsløkken med målsättningen att gemensamt
etablera aXiphen® som ingrediens i produkter för användning inom
vattenbruk. Brynsløkken producerar idag påväxthämmande ytbehandling
för bland annat fiskeredskap, under varumärket Notorius, med Chile
som huvudmarknad.

· Den 22 november kommunicerades att aXichem, inom ramen för sin
ansökan om godkännande enligt europeiska Novel Food, mottagit några
frågor från EFSA (European Food Safety Authority), vilket är normalt
förfarande i granskningsprocessen. Bolaget bedömde att EFSAs frågor
kan besvaras i god tid innan tidsfristen i slutet av januari och att
det inte behövs några ytterligare studier eller någon annan åtgärd
som förändrar det antagande om tidpunkt för godkännande som tidigare
angivits.

· Den 4 december meddelades att bolaget står i begrepp att inleda
ett samarbete med en av världens tio största aktörer inom
jordbruksproduktion. Den asiatiska producenten har verksamhet i inom
flera områden, bland annat uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap
samt foder- och livsmedelsproduktion. Inom ramen för samarbetet
kommer tester på sammanlagt 840 000 kycklingar att genomföras.

· Den 18 december fattade aXichems styrelse beslut, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 41
MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen avser finansiera en offensiv kommersialisering
av aXiphen® inom fjäderfäfoder. Företrädesemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden till motsvarande 80
procent. Villkoren i företrädesemissionen innebär att 22 befintliga
aktier ger rätt att teckna en ny aktie av serie A till en
teckningskurs om 60 SEK per aktie. För att möjliggöra tilldelning
till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i
företrädesemissionen, samt för att potentiellt kunna bredda Bolagets
ägarbas, förbehåller styrelsen sig möjlighet att utöka
företrädesemissionen med ytterligare högst 250 000 aktier av serie A
som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per aktie, en s k
övertilldelningsoption. Vid fullt utnyttjande av
övertilldelningsoptionen tillförs bolaget ytterligare 15,0 MSEK.

Övriga händelser under 2018

· I mars, i maj samt i september publicerade RedEye uppdaterade
analyser av aXichem. Den senaste analysen är tillgänglig på RedEyes
hemsida www.redeye.se.

· I mars intervjuades VD Torsten Helsing av RedEye och kommenterade
bland annat ordern från Chr. Olesen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Den 15 januari 2019 offentliggjorde bolaget emissionsprospekt

· Den 5 februari 2019 meddelade styrelsen att aXichems nyemission
med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats.

Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför styrelsen
har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission. Bolaget
tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. Genom
företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer totalt 931
784 A-aktier att ges ut.

· Den 12 februari 2019 kommunicerades att aXichem förstärker
organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Tech-nical
Officer.

· Den 25 februari kommunicerades att aXichem ska ingå ett avtal för
samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en
produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som
ingrediens. Det kommande avtalet avser även att upplåta en exklusiv
licens f...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.