Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

Azelio: Kommuniké från årsstämma i Azelio AB (publ) den 18 juni 2019

Vid årsstämman i Azelio AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna
följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningarna för 2018 fastställdes och styrelsen och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 323 809 528 kronor
överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2018
inte utgår.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudägaren, Blue Marlin AB:s
("Huvudägaren") förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en
revisor, utan suppleanter.

Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Mattias Bergman,
Hicham Bouzekri och Lars Thunell omvaldes och Sigrun Hjelmquist
nyvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo
Dankis omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB
omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn
Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Huvudägarens förslag, att
arvode ska utgå till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till
envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, som inte är
anställda i bolaget, ett arvode om 150 000 kronor. Därutöver
beslutades att styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist skulle erhålla en
engångsutbetalning uppgående till 63 000 kronor i syfte att täcka
kostnaden för teckning av teckningsoptioner.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa
innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av en representant
för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i
bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans
med styrelseordföranden.

Emissionsbemyndigande

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa
årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission
av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det
antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till
årsstämman uppgående till högst 15 procent. Nyemission av aktier ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra
villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att anta
ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till den nyvalda
styrelseledamoten, Sigrun Hjelmquist. Incitamentsprogrammet
innefattar emission av högst 60 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 12:25.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/azelio/r/kommunike-fran-arsstamma-i-azelio-ab...
https://mb.cision.com/Main/16031/2843365/1064620.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.