Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-06

Bactiguard Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartal
Efter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje
kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var
något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter
från vår största partner BD, medan BIP-försäljningen var lägre.
Därför är det glädjande att konstatera att BIP-försäljningen hittills
i år vuxit med hela 80 procent. Även om tredje kvartalet inte var
lika starkt som det andra är utvecklingen under året mycket positiv.

Tredje kvartalet (juli-september 2018)

· Intäkterna uppgick till 35,7 (34,8) MSEK, en ökning med 3%.
· BIP-försäljningen uppgick till 3,9 (5,2) MSEK, en minskning med
24% som förklaras av att kvartalet inte innehöll några leveranser
till Kina, vilket motsvarande kvartal 2017 gjorde.

· EBITDA uppgick till 7,9 (8,4) MSEK med en EBITDA-marginal på 22%
(24%).

· Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -0,5 (-0,4) MSEK, motsvarande
-0,02 (-0,01) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 4,1 (5,2) MSEK
motsvarande 0,12 (0,15) kr per aktie.

Perioden (januari-september 2018)

· Intäkterna uppgick till 121,0 (112,3) MSEK, en ökning med 8% som
drevs av högre BIP-intäkter, samtidigt som nya licensintäkter var
lägre än föregående år.

· BIP-försäljningen uppgick till 26,1 (14,5) MSEK, en ökning med
80%. Ökade försäljningsvolymer i Kina och Indien och förändrad
produktmix ligger bakom intäktsökningen.

· EBITDA uppgick till 18,8 (25,6) MSEK, med en EBITDA-marginal på
16% (23%). Minskningen är hänförlig till högre licensintäkter från
affären med Smartwise föregående år och engångskostnader på 11,5 MSEK
för att avsluta distributionsavtalet för Kina i förtid 2018.

· Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-0,7) MSEK, en minskning som
förklaras av faktorerna ovan.

· Periodens resultat uppgick till -9,4 (-2,3) MSEK motsvarande -0,28
(-0,07) kr per aktie.

· Operativt kassaflöde uppgick till 0,1 (5,7) MSEK motsvarande 0,0
(0,17) kr per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Nytt distributionsavtal för Tyskland
· Första CVC upphandlingen i Sverige
· Upphandling av urinkatetrar i Östergötland
· Utökat sortiment av BIP Foley-katetrar
· Breddat aktieägande

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Samarbete med Mediplast för Skandinavien
· Produktgodkännande i Egypten klart
· Valberedning utsedd

VD's kommentar
Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartal
Efter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje
kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var
något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter
från vår största partner BD, medan BIP-försäljningen var lägre.
Därför är det glädjande att konstatera att BIP-försäljningen hittills
i år vuxit med hela 80 procent. Även om tredje kvartalet inte var
lika starkt som det andra är utvecklingen under året mycket positiv.

EBITDA-resultatet uppgick till nära 8 miljoner kronor i kvartalet, med
en marginal på 22%. Det är bra, även om det är något lägre än förra
året, framförallt på grund av medvetna satsningar inom försäljning
och marknadsföring. För de första nio månaderna rapporterar vi ett
EBITDA-resultat på nära 19 miljoner kronor och en marginal på 16%,
trots att vi tagit kostnader på drygt 11 miljoner kronor för att
avveckla vårt tidigare distributionsavtal i Kina. Om vi bortser från
dessa engångskostnader är resultatet och marginalen i paritet med
2017.

Nettoresultatet är fortsatt negativt vilket förklaras av de icke
kassaflödespåverkande avskrivningar på nära 25 miljoner kronor vi
årligen gör på vår teknologi, trots att det faktiska värdet stiger i
takt med att vi ökar försäljningen och utvecklar nya licensaffärer.

En viktig del av vår strategi är att utveckla nya licensaffärer. Förra
året ingick vi ett avtal med Smartwise Sweden AB avseende avancerade
vaskulära injektionskatetrar, avsedda för bl a cancerbehandling. I år
har vi tecknat avtal med Well Lead, en av världens största
tillverkare av katetrar för att bredda vårt erbjudande på den
kinesiska marknaden. Samtidigt arbetar vi aktivt med CE-märkningen av
ortopediska traumaimplantat med Bactiguards ytskikt. Processen har
pågått under mer än ett års tid och nu börjar vi närma oss målet. Vi
ser stora möjligheter i att förbättra livskvaliteten för svårt
skadade patienter, samtidigt som det öppnar möjligheter för oss att
ingå nya licensaffärer inom detta område med en betydande
marknadspotential.

Vårt samarbete med Well Lead för Kina utvecklas väl. Processen med att
söka regulatoriskt godkännande för centrala venkatetrar och
endotrakealtuber som lokalproducerats i Kina med Bactiguards
infektionsförebyggande teknologi pågår med hög intensitet. Det har
hittills gått snabbare än förväntat och vi har därmed intäktsfört
ytterligare 3 miljoner kronor, sammantaget 8 miljoner kronor i år, av
totalt cirka 10 miljoner kronor i initiala licensintäkter från Well
Lead. När produkterna väl är godkända kommer försäljningen att
generera återkommande licensintäkter, så långsiktigt är värdet av
partnerskapet betydligt större än de initiala intäkterna.

BIP-försäljningen utvecklas positivt även om den varierar mellan
enskilda kvartal. Det beror främst på att försäljningen till slutkund
sker via distributörer som lägger order för att möta efterfrågan
under fler månader. För att se tydliga trender behöver vi därför
lyfta blicken och fokusera på längre tidsperioder.

Under de första nio månaderna i år mer än fördubblades försäljningen
till Kina. Vi har nu fullt fokus på att flytta ansvaret för
befintliga kunder från vår tidigare distributör till vår nya partner.
Samtidigt har Well Lead utvecklat planer för bearbetningen av de
högst rankade sjukhusen i tre-fyra regioner och fortsätter att
utbilda sin personal.

Även i Sverige är utvecklingen positiv. Vi har under det senaste året
vunnit viktiga upphandlingar i samtliga stora och flera mindre
regioner. Upphandlingarna av urinkatetrar omfattar nu 70 procent av
Sveriges befolkning och region Skånes upphandling av centrala
venkatetrar mer än 10 procent av befolkningen. Mot den bakgrunden är
det ett naturligt steg att gå från direktförsäljning med två egna
säljare, till ett samarbete med Mediplast som med en betydligt större
säljkår på den svenska marknaden kan bearbeta sjukhusen mer
effektivt. Samarbetet innebär också att vi får möjlighet att lansera
BIP portföljen i Norge och Danmark, marknader som hittills varit
obearbetade.

I Indien har försäljningen flerfaldigats i år, från en låg nivå 2017.
Det är ett resultat av att hela produktportföljen nu är godkänd,
vilket öppnat nya möjligheter för vår partner att bearbeta sjukhusen,
framförallt intensivvården. Därför satsar vi bland annat på
seminarier och utbildning av personalen på de stora sjukhusen i de
största metropolerna.

I Europa och Mellanöstern ligger försäljningen hittills i år på i
stort sett samma nivå som 2017. Därför är det viktigt att vi flyttar
fram våra positioner. Bearbetningen av den tyska marknaden
tillsammans med vår partner Asid Bonz sker stegvis under hösten och
vi växlar upp aktiviteterna på denna viktiga marknad. Nyligen fick vi
även det glädjande beskedet att våra urinkatetrar är godkända i
Egypten, vilket öppnar en betydande potential på denna jättemarknad,
så vi ser positivt på utvecklingen i samtliga regioner.

Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att hälsa Nordea Fonder
och Fjärde AP-Fonden välkomna som stora aktieägare. Det är positivt
för Bactiguard och deras representanter kommer att ingå i den
valberedning som förbereder beslut inför stämman 2019.

Christian Kinch, VD

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2018-11-06, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard.
Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber
och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner
i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-f...
http://mb.cision.com/Main/9686/2664570/939531.pdf
http://mb.cision.com/Public/9686/2664570/8a52e25de919b865.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.