Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Beijer Ref AB: Beijer Ref AB Q3-2019

Tillväxt trots lägre priser på köldmedier

Nettoomsättningen ökade med 9,6% under tredje kvartalet jämfört med
samma period föregående år och uppgick till 3 953 mkr (3 607).
Organisk tillväxt uppgick till 5,2%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 358 mkr (339), vilket är
en ökning med 5,5% jämfört med

föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (9,4%), varav 0,2%
är en positiv IFRS 16-effekt.

Periodens resultat uppgick till 256 mkr (240). Resultat per aktie
uppgick till 2,00 kronor (1,88).

Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 453
mkr (589).

Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive
denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt
med 7 mkr och nettoresultatet med 0,5 mkr.

CEO kommenterar

Hållbar tillväxt

Under tredje kvartalet ökade koncernens omsättning och resultat
jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen uppgick
till 3 953 mkr (3 607 mkr), vilket är en ökning med 9,6% varav 5,2%
är organisk. Omsättningsökningen beror framför allt på en ökad
försäljning av HVAC och OEM.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgår till 358 mkr (339 mkr) och
rörelsemarginalen till 9,1% (9,4%). Marginalen är något lägre jämfört
med föregående år. Den främsta anledningen är en fortsatt nedåtgående
prisutveckling för köldmedier. Vår bedömning har hela tiden varit att
prisnivån kommer att stabiliseras, något som vi ännu inte sett. På
sikt bör utfasningsprogrammet enligt den europeiska
F-gasförordningen, som pågår fram till 2030, innebära en prishöjning
på köldmedier. Dessutom tas allt hårdare tag för att förhindra
illegal handel med köldmedier, något som vi välkomnar. Köldmediernas
andel av den totala omsättningen sjunker och bedöms fortsätta minska.

Av koncernens övriga produktsegment, motsvarande cirka 90% av den
totala affären, ökar försäljningen inom HVAC som nu utgör 38% (34%)
av bolagets omsättning. Även bolagets OEM-sortiment fortsätter att
öka i försäljningsandel och utgör nu cirka 10% (9%). För att kunna
möta marknadens allt högre efterfrågan på miljövänlig kylteknik har
Beijer Ref fattat beslut om att investera i en ny
produktionsanläggning för OEM-tillverkning i Padua, Italien. Förutom
produktion och lager kommer byggnaden att rymma kontor samt
utbildnings- och utvecklingscenter för naturliga köldmedier.
Anläggningen beräknas stå klar i slutet av 2020. Vi kommer även att
investera i en produktionslinje för att hantera miljövänliga
köldmedier som CO\2\ och propan i bolagets fyllningsenhet i Göteborg.

Samtliga regioner förutom Norden visar på såväl omsättnings- som
resultattillväxt. Ser vi till våra geografiska regioner så påverkas
utfallet till viss del av säsongsvariationer. Det är glädjande att
såväl Asia Pacific som Afrika visar på resultatförbättring. I Asia
Pacific har vi dessutom genomfört ett antal åtgärder som har bidragit
till såväl omsättningsökning som bättre marginaler. I Afrika har vi
fått nya order på grön miljövänlig teknik.

Marknadens intresse för vår gröna kylteknik fortsätter att öka och
därför utbildar vi kunder, leverantörer och vår egen personal i
hantering av naturliga köldmedier. Vårt utbildningskoncept Beijer Ref
Academy, som just tar fasta på detta, är mycket uppskattat. Vår
första akademi invigdes för cirka ett år sedan i Italien. Nu har vi
etablerat ytterligare akademier i Frankrike och Kina och fler
etableringar väntar.

Beijer Ref har vuxit till att i dag vara verksamt i 36 länder. Även om
bolagen arbetar självständigt arbetar vi också som en koncern med en
gemensam värdegrund och centraliserade projekt. För att bidra till
utveckling och ökad kunskap har vi under kvartalet lanserat
utbytesprogrammet Beijer Ref Exchange Program. Medarbetare från olika
delar av Beijer Ref får möjlighet att prova en ny tjänst vid ett
annat bolag inom koncernen. Jag är övertygad om att den här typen av
aktiviteter stärker oss som koncern och bidrar till ökad motivation,
laganda och förser oss med nya insikter.

Min bedömning är att vi har goda möjligheter att fortsätta växa, trots
osäkra omvärldsfaktorer. Förvärv är en viktig del av strategin och
utvärderas löpande. Bolagets likviditet är god och koncernen har ett
starkt kassaflöde, vilket innebär att vi har kapacitet att genomföra
ytterligare förvärv. Sammantaget har vi parerat väl utefter de
förutsättningar som råder på marknaden. Vår strategi är väl förankrad
i bolaget vilket ger oss en stark position inför framtiden.

Per Bertland, CEO

Tredje kvartalet 2019

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 9,6 procent till 3 953 mkr (3 607)
under tredje kvartalet 2019, varav 1,7% förklaras av förvärven som
gjordes under 2018. Justerat för valutakursförändringar och förvärv
var den organiska omsättningsökningen 5,2 procent. Samtliga regioner
utom Norden visar på omsättningstillväxt. Kommersiell kyla utgör 52%
(57) av bolagets försäljning, 38% (34) är HVAC och OEM utgör 10% (9)
av total omsättning. De två sistnämnda visar på organisk tillväxt på
18% respektive 14% under kvartalet. Köldmedier fortsätter att minska
och utgör 12% (14) av den totala omsättningen.

En försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 91 mkr
(195), motsvarande 2,7% (8,8) eftersom merparten av bolagets
omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 358 mkr (339) under det tredje
kvartalet, vilket är en ökning med 5,5 procent. Rörelsemarginalen
uppgick till 9,1% (9,4%) och den främsta förklaringen är lägre priser
på köldmedier. Rensat för IFRS 16-effekter är bolagets finansnetto i
princip oförändrat jämfört med föregående år trots ökad belåning.

Resultatet före skatt var 344 mkr (331). Periodens resultat var 256
mkr (240). Resultat per aktie uppgick till 2,00 kronor (1,88).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet var 371 mkr 2019 jämfört med 390 mkr för 2018.
Rörelseresultatet är högre i kvartalet men ej kassaflödespåverkande
poster har ökat med 76 mkr avseende avskrivningar på
nyttjanderättstillgångar till följd av övergång till IFRS 16. Betald
skatt under kvartalet är högre, vilket förklarar minskningen.

Rörelsekapitalet har under kvartalet minskat med 212 mkr jämfört med
en ökning om 198 mkr föregående år. Detta ger ett positivt kassaflöde
från den löpande verksamheten om 583 mkr mot 191 mkr föregående år.
Förändringen i rörelsekapital mellan åren förklaras främst av lägre
lageruppbyggnad.

Koncernen har vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter
uppgående till 1 453 mkr (589).

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive
rörelseförvärv uppgick till 36 mkr (36) under kvartalet och avser
främst investeringar i anläggningstillgångar.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Koncernen har gjort ett mindre kompletteringsförvärv under kvartalet
avseende resterande aktier (40%) i AC & Ref Parts CQ Patton Pty Ltd i
Australien och äger nu 100% av bolaget. Bolaget har en årlig
omsättning på ca 25 mkr fördelat på två försäljningsfilialer. Bolaget
ingår i sin helhet fr o m 1 juli 2019 i koncernens redovisning.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Beijer Ref har fattat beslut och fått bygglov för att investera i en
ny fabrik för grön kylteknik för att kunna möta marknadens
efterfrågan på kylaggregat som är baserade på naturliga köldmedier.
Produktionskapaciteten utökas därför hos dotterbolaget SCM Frigo
S.p.a, utanför Padua, Italien, ett av Beijer Refs snabbast växande
dotterbolag. Bolaget utvecklar kylaggregat som är baserade på det
miljövänliga köldmediet CO\2\. SCM Frigo är en av de globala ledarna
på marknaden. Efterfrågan på miljövänliga kylaggregat drivs av den
europeiska F-gasförordningen och en allmän grön trend. Förordningen
innebär att F-gaser, som är det viktigaste köldmediet för industriell
och kommersiell kyla, ska reduceras med 80 procent fram till 2030.
Byggnationen påbörjas under hösten 2019 och anläggningen ska stå klar
i slutet av det fjärde kvartalet 2020. Investeringen beräknas uppgå
till cirka 10M Euro. Anläggningen kommer att ha en tydlig grön
profil.

OM AKTIEN

Sedan den 2 januari 2019 finns Beijer Refs B-aktie på Nasdaq OMX
Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapitalet i Beijer Ref uppgår till
371 685 513 kronor fördelat på 127 434 690 aktier, och därmed ett
kvotvärde på 2.92 kronor. Det finns två aktieslag, A-aktier och
B-aktier, vilka representerar tio respektive en röst. Beijer Ref hade
7 716 aktieägare den 30 september 2019 (7 214). Andelen utländska
ägare uppgår till 4,4% (4,9) motsvarande ett innehav av kapitalet om
57,6% (57,0). Per 30 september 2019 finns 9 918 720 A-aktier och 117
515 970 B-aktier. Bolagets tio största aktieägare innehar 79,7%
(80,7) av rösterna och 66,1% (68,1) av kapitalet. Snittomsättningen
för Beijeraktien var i kvartalet 153 439 aktier (113 766) per dag
till ett genomsnittligt inköpspris om 217 kronor (181). Slutkursen
den 30 september uppgick till 224 kronor (185).

RISKBESKRIVNING

Beijer Ref-koncernens verksamhet påverkas av ett antal
omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan
kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av
den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken
styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är
normalt förknippade med risker, exempelvis förlust av nyckelpersoner.
Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar
och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende
med flera, analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för
att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref är i sin
verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk
och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som
koncernens. För ytterligare information, se koncernens
årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
Beijer Ref tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och
värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Beijer Ref
har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den
framåtriktade metoden. Lättnadsregeln att inte upprätta ett
jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts
per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal k...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.