Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Bergs Timber AB: Kallelse till årsstämma i Bergs Timber AB (publ)

tisdagen den 23 juni 2020 klockan 13.00 i Mörlunda
På grund av risken för spridning av coronavirus har styrelsen beslutat
att årsstämman ska genomföras så att aktieägare kan utöva sin
rösträtt även genom poströstning. Utomstående kommer sannolikt ej
tillåtas närvara, verkställande direktörens föredragning kommer att
bli kortfattad och ingen förtäring kommer att erbjudas.

Plats

Mörlunda sågverk, Bergs Väg 13, 577 75 Mörlunda.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 16 juni 2020,

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget på något av följande
sätt:

· skicka in poströstningsformulär (se nedan)
· anmälan via brev till bolaget under adress Bergs Timber AB,
Årsstämman, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, per mail,
info@bergstimber.com eller per telefon 010-199 85 00 senast onsdagen
den 17 juni 2020. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier.
Anmälningsblankett finns tillgänglig på bolagets webbplats:
www.bergstimber.com.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas att på förhand utöva sin rösträtt vid stämman
genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär
användas som finns tillgängligt på www.bergstimber.com. Vid behov kan
detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar.
För denna service kontakta Sofia Fasth-Johansson per telefon 072 -
080 88 48. För flertalet beslutspunkter på dagordningen, nämligen
punkterna 1 och 8-17, finns möjlighet att rösta Ja eller Nej eller
avstå, vilket också framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till
info@bergstimber.com alternativt postas i original till Bergs Timber
AB, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby. För att gälla som anmälan och
beaktas vid röstningen måste det ifyllda formuläret vara bolaget
tillhanda senast onsdagen den 17 juni 2020. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar
framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha
registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
tillfällig registrering skall vara verkställd senast tisdagen den 16
juni 2020. Aktieägaren bör underrätta banken eller förvaltaren om
detta i god tid före detta datum.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original
översändas till bolaget under ovanstående adress före årsstämman. Med
fördel används fullmaktsformuläret som finns tillgänglig på bolagets
webbplats: www.bergstimber.com. Den som företräder en juridisk person
ska förete en bestyrkt kopia av registreringsbevis som får vara högst
ett år gammalt. Fullmakter i original och registreringsbevis skall
vara bolaget tillhanda senast på stämman.

Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret
2019.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2019.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende plats för årsstämma
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier.

16. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode
till densamma.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Avslutande av stämman.
Punkt 1 Val av ordförande vid stämman: Valberedningen föreslår att Michael Bertorp utses till stämmoordförande. (Förslaget innebär att styrelsens ordförande leder stämman.)

Punkt 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt
balansräkningen 478 408 382 kronor, varav överkursfond 420 388 590
kronor, disponeras på följande sätt: Överföres i ny räkning 478 408
382 kronor. (Förslaget innebär att utdelning ej lämnas.)

Punkt 11 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende plats för årsstämma

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen;
Styrelsen föreslår att paragraf 13 ändras till följande lydelse:
"Bolagsstämma skall hållas i Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun eller
Växjö kommun." (Förslaget innebär att stämma kan hållas även i
Vimmerby kommun, där bolaget idag har sitt huvudkontor.)

Punkt 12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 10 prisbasbelopp och till övriga årsstämmovalda ledamöter med 3,5 prisbasbelopp. Arvode till ordförande i revisionsutskottet skall utgå med 0,5 prisbasbelopp och övriga ledamöter i revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med 2 500 kronor per sammanträde. Till revisorerna skall ersättning utgå enligt godkänd räkning. (Förslaget innebär oförändrade arvoden.)

Punkt 13 Val av styrelse och styrelseordförande: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan några suppleanter, att omval skall ske av nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Michael Bertorp, Ingr?da Bl?ma, Jon Helgi Gudmundsson, Lars Gustafsson och Gudmundur H Jónsson samt att Michael Bertorp utses till styrelseordförande. (Förslaget innebär omval av dagens styrelse.)

Punkt 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter: Valberedningen föreslår att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor och att ingen suppleant utses. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor. (Förslaget innebär omval av dagens revisor.)

Punkt 15 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst
intill bolagets nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av
serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får
medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 34 000 000
kronor (motsvarande 34 000 000 B-aktier.) Betalning genom apport
eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan
angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen
för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall
ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela
eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k.
apportemission). Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall
grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga. Styrelsen
föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos
Bolagsverket. (Förslaget likalydande med det beslut som fattades av
årsstämman 2019.)

Punkt 16 Val av valberedning samt arvode: Aktieägare representerande mer än 50% av totala antalet röster i bolaget har föreslagit omval av Bertil Lönnäs som ordförande samt omval av ledamöterna Brynja Halldorsdottir och Michael Bertorp. Vidare innebär förslaget att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp, att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde samt att valberedningen skall utse ny ledamot om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta den avgående ledamoten. (Förslaget innebär omval av ledamöterna och oförändrade arvoden.)

Punkt 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samma riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av
årsstämman 2019 skall gälla från årsstämman 2020:

"Ersättningar till ledande befattningshavare skall utgöras av fast
lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension.
Med ledande befattningshavare menas verkställande direktör och övriga
medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar
och befogenheter. Rörlig ersättning skall begränsas till att motsvara
viss andel av den fasta lönen och baseras på uppfyllnad av
fastställda mål.

Vid uppsägning av anställningsavtal skall uppsägningstiden inte
överstiga sex månader, både från bolagets och den anställdes sida.
Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag lämnas med
högst tolv månader. Inkomst från annan anställning eller verksamhet
skall avräknas mot avgångsvederlaget.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och berättiga ledande
befattningshavare till pension från och med 65 års ålder. Rörlig
ersättning är inte pensionsgrundande. Styrelsen får frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslagstiftning
eller kollektivavtal."

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 346 728 283. Samtliga aktier är
B-aktier med vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår
därmed till 346 728 283.

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 och 15
krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden so...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.