Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-13

Beslut vid extra bolagsstämma i Instalco

Vid en extra bolagsstämma i Instalco AB (publ) i dag den 13 januari 2022 beslutades det om en uppdelning av bolagets aktier och ändring av bolagsordningen.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (s.k. aktiesplit, 5:1). I syfte att möjliggöra uppdelningen av aktierna beslutade stämman även att ändra § 5 i bolagets bolagsordning om gränserna för det lägsta och högsta antalet aktier på så sätt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna. Bolaget kommer inom kort att återkomma med mer information om när uppdelningen av aktierna förväntas bli verkställd. Aktieägare i bolaget kommer inte att behöva vidta någon åtgärd i samband med uppdelningen av aktierna.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman och den ändrade bolagsordningen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.instalco.se.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 110-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Författare Cision