Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Biotage: Bokslutsrapport  januari-december 2018

Fortsatt hög tillväxt och ökat rörelseresultat

Fjärde kvartalet oktober-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 234,6 MSEK (188,9), en ökning med
24,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till
jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen
med 7,9 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 35,7 MSEK (32,3)
· Resultat efter skatt uppgick till 27,3 MSEK (34,6). Minskningen
förklaras av att redovisad skattekostnad ökar med 10,5 MSEK till -8,1
MSEK (2,4). I redovisad skatt ingår förändringar av bokfört värde på
uppskjuten skatt hänförlig till aktiverade skattemässiga underskott
om -5,1 MSEK (3,5).

· Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,54) före och efter utspädning
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK
(66,2)

· Nettokassan1) per den 31 december var 67,6 MSEK (174,3). Likvida
medel uppgick till 177,0 MSEK (174,3). Räntebärande skulder var 109,4
MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kreditfacilitet som upptogs
i januari 2018 i samband med förvärvet av Horizon Technology, Inc.
(Horizon)

· Den 4 december ingick Biotage avtal om förvärv av samtliga aktier
i det privatägda bolaget PhyNexus, Inc. (PhyNexus) i Kalifornien, USA

· Den 18 december offentliggjorde styrelsen i Biotage sin avsikt att
inleda förhandlingar om förvärv av det danska bolaget Chreto ApS
(Chreto) efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att
förvärva samtliga aktier i Chreto.

Helåret januari-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 910,9 MSEK (748,1), en ökning med
21,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till
jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade
nettoomsättningen med 8,0 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 172,5 MSEK (133,6)
· Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 167,6 MSEK (138,7)
· Resultat per aktie ökade till 2,59 SEK (2,14) före och efter
utspädning

· Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 155,0 MSEK
(168,9)

· Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 90,6 MSEK (80,9)
· Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till
aktieägarna avseende 2018 om 1,50 SEK (1,40) per aktie. Enligt
utdelningspolicyn ska Biotage dela ut minst 50 procent av
nettovinsten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Den 2 januari offentliggjorde styrelsen att en rekryteringsprocess
inletts för att anställa en ny verkställande direktör. Den nuvarande
verkställande direktören Torben Jørgensen har meddelat att han avser
att fortsätta som verkställande direktör till dess att en ersättare
har anställts.

· Den 15 januari tillträdde Biotage förvärvet av PhyNexus.
Förvärvspriset uppgick till ca 21,4 MUSD, motsvarande ca 191,3 MSEK
2), varav ca 4,8 MUSD (ca 43,3 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6
MUSD (ca 58,6 MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband
med tillträdet, och resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) i
förväntade framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida
resultat.

· Den 15 januari beslutade styrelsen att emittera vederlagsaktier
för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i
Biotage ökat från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en
utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent.

1) Se definition sid 17-18
2) Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Det är med stolthet jag ser tillbaka på vad Biotage åstadkommit under
2018. Biotage sätter nytt försäljningsrekord med en försäljning
överstigande 900 MSEK för helåret. Återigen växer vi med lönsamhet
och rörelseresultatet (EBIT) ökar med mer än 25 procent under 2018.
Rörelsemarginalen för helåret förbättras med en procentenhet till
18,9 procent, att jämföra med Biotages nya lönsamhetsmål på i
genomsnitt 20 procent över en treårsperiod. Biotage når det andra
finansiella målet, en omsättningstillväxt om 8 procent.

Såväl under årets sista kvartal som över helåret är det Asien som står
för den procentuellt starkaste tillväxttakten. Det är alltjämt
systemförsäljningen inom organisk kemi som driver omsättningsökningen
i denna region. Vi har under 2018 initierat bearbetning av marknaden
för analytisk kemi i Asien och intensifierar dessa satsningar under
2019. De två mer mogna och enskilt största geografiska marknaderna
för Biotages produkter, Amerika och Europa, fortsätter att växa.
Dessa marknader växer inte med samma expansiva takt som Asien, men
det är tillfredställande att båda på helårsbasis växer snabbare än
vad den globala marknaden för våra produkter gör.

Den 1 oktober 2018 lanserade Biotage en helt ny teknologiplattform
inom Biotages största produktområde Rening. Det nya
flashreningssystemet Biotage® Selekt tillsammans med de tillhörande
förbrukningsvarorna Biotage® Sfär är en betydande satsning på
effektivare och mer miljövänlig rening. Lanseringen har tagits väl
emot av marknaden och vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta
försäljningen av dessa produkter. Inom organisk kemi i övrigt har
Biotage framgångsrikt arbetat med att sälja in lösningar för
kompletta arbetsflöden till kunderna. Även försäljningsutvecklingen
av Biotages industriella produkter har varit god under 2018 och dessa
utgjorde vid utgången av 2018 hela 10 procent av Biotages omsättning.
Produkterna inom analytisk kemi har haft lite av ett mellanår med
lägre tillväxt än vad vi förväntat oss.

Integreringsarbetet av Horizon Technology, Inc. som förvärvades i
januari 2018 har gått bra. Vi har också arbetat med att förbättra
marginalerna i den förvärvade verksamheten och de är nu i nivå med
Biotages lönsamhet i stort. Under kvartal fyra påbörjades också en
produktionsöverföring från vår nuvarande kontraktstillverkare av
indunstningssystemet V10 till Horizon. Med dessa aktiviteter tar vi
integrationen av Horizon ett steg längre samtidigt som vi ökar
kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten ytterligare i den förvärvade
verksamheten.

I början av december 2018 undertecknade Biotage avtal om förvärv av
ett annat amerikanskt bolag, PhyNexus, Inc. och vi övertog
verksamheten den 15 januari 2019. Med detta förvärv breddar vi vår
separationsverksamhet till småskalig rening av biomolekyler - ett
område som vi under en längre tid har haft ambitioner att bli
delaktiga i. Försäljningsorganisationen förstärks nu för att kunna
dra full fördel av möjligheterna i den förvärvade verksamheten. Vi
utvärderar också att flytta PhyNexus instrumenttillverkning till
Horizon.

Biotages investering i ett minoritetsägande i Chreto A/S gjordes även
den i avsikt att ta Biotage vidare in i biomolekylområdet och med
möjligheten att förvärva samtliga aktier i Chreto vid utgången av
2018 till ett förutbestämt pris. Vi gjorde dock den bedömningen att
det förutbestämda priset var för högt i förhållande till hur långt
Chreto kommit i utvecklingen och de investeringar vi bedömer
nödvändiga framöver för att kommersialisera teknologin. Därför
tackade Biotage nej till denna möjlighet, men öppnade samtidigt upp
för en diskussion om förvärv till en annan värdering.

Sammantaget har 2018 varit ett fantastiskt år och vi har skapat
möjligheter för att 2019 ska bli lika spännande. Vi ser med
tillförsikt fram mot att ta oss an PhyNexus produkter och
teknologier, och etablera Biotage på kartan för rening av
biomolekyler.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2019 hålls den 24 april 2019.
Delårsrapport för det första kvartalet 2019 publiceras den 24 april
2019.

Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publiceras den 16 juli
2019.

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november
2019.

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020.
Årsredovisningen för 2018 planeras att offentliggöras vecka 14 2019.
Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på
Biotages hemsida.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 7 februari 2019

Torben Jörgensen
Verkställande direktör och koncernchef

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7
februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
405 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på
Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/bokslutsrapport--januari-december-20...
https://mb.cision.com/Main/705/2734038/986707.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.