Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Bonesupport Holding AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONESUPPORT HOLDING AB

Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas
härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund,
tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 8 maj 2019; och

· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019, per
post under adress BONESUPPORT HOLDING AB, att: Bolagsstämma,
Scheelevägen 19, 223 70 Lund, per e-post legal@bonesupport.com eller
per telefon 046 286 53 70. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal
biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8
maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare
som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och
revisorssuppleanter.

12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat

aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D)
beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), utsedd
av HealthCap V L.P., Johan Kördel, utsedd av Lundbeckfonden Invest
A/S, Jonas Jendi, utsedd av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens
ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny
räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet
revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara sex stycken. Vidare föreslås att ett
registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet
av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor
till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och
med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som
inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år).
Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000
kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med
föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna
i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50
000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat
jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de
övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med
föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade
belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer
och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan
Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle, Lennart
Johansson och Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att
årsstämman beslutar om nyval av Lennart Johansson som
styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Nina Rawal har
avböjt omval och den nuvarande styrelseordföranden Håkan Björklund
har avböjt omval som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns
på bolagets hemsida och i årsredovisningen (www.bonesupport.com).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB
som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Ola Larsmon kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för
valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största
aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med
"största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade
eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september
blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de
önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största
ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan
representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan
att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska
styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde
största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå
tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens
ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara
valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det
att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner
erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i
enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska
offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag
till:

(a) val av ordförande på stämman;

(b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

(c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

(d) val av revisor samt ersättning till denne; samt

(e) principer för utseende av valberedningen.

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla
ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå
uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt
med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av
ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten
vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till
förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna
ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut
om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga
villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras
av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman
beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med
ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i
bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande
befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av
styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens,
ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta
och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad
och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och
40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande
befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska
fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och
andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga
ersättningsmål beräknas för år 2019, om samtliga mål fullt ut
uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till
cirka 5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är
gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande
befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan
VD och ö...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.