Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Bonesupport Holding AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ 2019 I BONESUPPORT HOLDING AB

Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om totalt 874 619 723 kronor balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle,
Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart
Johansson valdes som ny styrelseordförande. Nina Rawal hade avböjt
omval som styrelseledamot och Håkan Björklund hade avböjt omval som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000
kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och
en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.
Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de
övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till
ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar
av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som
revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med
i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst &
Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största
aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.
Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och
övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat
aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier;
(C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om
överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda ("LTI 2019"). LTI
2019 innebär att upp till 30 anställda erbjuds möjlighet att delta i
ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa
förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av
stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget
("Sparaktier"). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31
december 2019 ("Investeringsperioden"). Om Sparaktierna behålls från
utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2022
("Sparperioden") och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget
under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare
stamaktier i bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"), under
förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas.
Totalt kan högst 795 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI
2019, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,51 procent av
bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på
antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av
Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till
deltagare i LTI 2019 beslutade årsstämman även att bemyndiga
styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya
aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska
kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en
teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att
bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt om
överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019.

Lund den 14 maj 2019

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar
innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas
till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.
BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade
teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska
studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina
produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan
för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund,
Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna
www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT
AB.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0)708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/kommunike-fran-arsst...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.