Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-12

Botnia Exploration: Miljötillståndsansökan kungjord

Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations
miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om
småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse
innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.

Vindelgransele gruvor består av två guldfyndigheter, Fäbodtjärn och
Vargbäcken. Efter erhållande av miljötillstånd planeras verksamheten
att påbörjas i Fäbodtjärn som innehåller höga guldhalter med goda
möjligheter till bra lönsamhet. Verksamheten i Vargbäcken planeras
sedan att påbörjas som fas 2.

"Vi är glada att prövningen av vår miljötillståndsansökan nu påbörjas
och vårt arbete kommer nu att fokuseras på att bemöta tekniska frågor
och synpunkter i övrigt som kan komma på ansökan. Det är en
inspirerande och rolig utmaning vi står inför och tillsammans med
Advokat Magnus Fröberg och konsultfirman Ramböll som är
specialiserade på miljöfrågor ser vi fram emot att möta denna
utmaning", säger Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

Fäbodtjärn

Bolaget har beviljats bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 enligt
minerallagen med giltighetstid till 2041-09-06. Koncessionen innebär
rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt
minerallagens bestämmelser.

I gruvan planeras maximalt 120 000 ton malm per år att brytas och den
ansökta verksamheten omfattar en total brytning av 250 000 ton malm.
Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-6 år. Fyndigheten är dock
inte avgränsad mot djupet, varför det senare kan bli aktuellt med
ytterligare brytning, och i så fall kommer detta att föregås av en ny
tillståndsansökan.

Brytningen kommer att ske i underjordsgruva genom s.k.
igensättningsbrytning, vilket innebär att tidigare brutet gråberg,
företrädesvis metasedimentet, kommer att återfyllas i de hålrum som
bildats i berget. Återfyllningen minskar på så sätt behovet av
bortskaffning och deponering av gråberg som är potentiellt
syrabildande.

Bolaget har genomfört en feasibilitystudie sammanställd av GeoVista AB
som visar genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor,
representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den
kassaflödeskalkyl som upprättats visar att Fäbodtjärn under de tre
första åren kan generera en god lönsamhet. Denna kalkyl baseras på
att malmen levereras antingen direkt till ett smältverk eller till
ett externt anrikningsverk i regionen.

Bolaget har genomfört en första bedömning av mineralreserver för guld
inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession baserat på
feasibilitystudien. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på
116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld
per ton. Det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet
indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd.
Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha
ett stort djupgående.

En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk
bärkraft visats genom en feasibilitystudie innehållande en
lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre
säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som
underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.

I Fäbodtjärn har en bedömning av mineraltillgångar och mineralreserver
utförts.

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Bergsingenjör
Thomas Lindholm (MSc, FAusIMM), Kvalificerad Person från det
oberoende företaget Geovista AB.

Mineraltillgångarna har uppskattats i enlighet med den av SveMin,
FinnMin och Norsk Bergindustri utgivna FRB-standarden,2012-års
utgåva. FRB-standarden är i allt väsentligt lik t.ex. JORC-koden i
vad avser kategoriseringen. Bedömningen av mineraltillgången i
Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB,
oberoende konsult och Kvalificerad Person, i samarbete med Frank van
der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och Kvalificerad
Person.

Vargbäcken

Bolaget har beviljats bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 enligt
minerallagen med giltighetstid till 2028-10-13.
Bearbetningskoncessionen omfattar brytning av guld.

Brytningen kommer att ske i dagbrott som kommer att vara ca 260-280 m
långt och 40-50 m brett. Djupet hos dagbrottet beräknas i snitt uppgå
till ca 25 m. I dagbrottet kommer maximalt 130 000 ton malm per år
att brytas och den ansökta verksamheten omfattar en total brytning av
400 000 ton malm. Verksamheten beräknas att pågå mellan 4-7 år.
Fyndigheten i Vargbäcken är dock öppen mot djupet, varför det kan bli
aktuellt med ytterligare brytning, i så fall kommer detta föregås av
en ny tillståndsansökan.

Vargbäcken har en mineraltillgång rapporterad enligt NI 43-101:

Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200
oz.) - cutoff 0,6 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800
oz.) - cutoff 0,6 g/t

eller med en högre cutoff:

Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100
oz.) - cutoff 1,5 g/t

Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700
oz.) - cutoff 1,5 g/t

Bedömningen av mineraltillgångar är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc,
FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett
oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat,
P.Eng., kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101, tar
ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i
bedömningen.

Bolaget har utfört sovringstester med material från
guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är
möjligt att avskilja upp till cirka 70% av volymen som utgör ofyndigt
gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget.

Ingen genomförbarhetsstudie innehållande en lönsamhetsstudie har ännu
publicerats för Vargbäcken.

Den tekniska informationen för Fäbodtjärn och Vargbäcken har tidigare
publicerats.

"Utöver arbetet med miljötillståndsansökan pågår ett intensivt arbete
med våra mobiliseringsplaner. Allt för att Botnia Exploration är redo
att påbörja produktionen så fort som möjligt efter att ett
miljötillstånd har vunnit laga kraft. Guldpriset är nu på vår sida då
priset är cirka 473 000 kr per kilo jämfört med cirka 364 000 kr per
kilo då vi publicerade vår lönsamhetsstudie i juni 2018. Det priset
får gärna hålla i sig", avslutar Thomas Ljung, VD på Botnia
Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/miljotillstandsansokan-k...
https://mb.cision.com/Main/6229/2902642/1104887.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.