Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Botnia Exploration: Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2019
beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och
koncernen för 2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets
resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att
återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att
bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Pär Weihed, Johan Norman och Bengt Ljung samt nyvälja
Lars Engström och Agne Ahlenius till styrelseledamöter. Beslutades, i
enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Engström till
styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till
styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 186 000 kr)
till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 93
000 kr) kr till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att följande principer för utseende av om
valberedning ska gälla. Styrelsens ordförande kontaktar de fyra
största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över
registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september under
året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna
förslag. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse
varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för
tiden tills dess ny valberedning har utsetts enligt principer
beslutade av bolagsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att
avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den största
aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens
ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Stockholm den 3 maj 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/stammokommunike-fran-ars...
https://mb.cision.com/Main/6229/2802877/1036757.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.