Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-11

BrandBee Holding AB: Brandbee Holding AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Brandbee Holding AB (publ), 559046-7717, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdag den 12 november 2019 kl. 10.00 på
Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 november 2019,
och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 6 november 2019
skriftligen till Brandbee Holding AB, Att: Bolagsstämma, Karlavägen
58, 114 49 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post
ir@brandbee.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 6 november 2019 , vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.brandbee.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 58 202 685 st. Det har dock påbörjats en
företrädesemission motsvarande 58 202 685 aktier vilket kommer att
medföra att antalet aktier vid tidpunkt för den riktade emissionen
kommer att uppgå till 116 405 370 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1.
Stämman öppnas

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Beslut om ändring av Bolagsordning enligt styrelsens förslag

8.
Föredragning och beslut om nyemission enligt styrelsens förslag

9.
Föredragning av förslag och beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

10.
Val av ny styrelseledamot för att ersätta Gunnar Mannerheim som valt
att lämna styrelsen på egen begäran.

11.
Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen (punkt
7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 2 000
000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och
högst 16 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från
lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier till lägst 80
000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier

Föredragning och beslut om nyemission enligt styrelsens förslag
(punkt 8)

Den tidigare genomförda emissionen övertecknades med 198%. Styrelsen
har på grund av övertäckning beslutat föreslå för stämman att de som
tecknat sig för över 10 000 kr ska erbjudas möjlighet att teckna sig
för samma villkor, 0,10 kr per aktie, i en riktad emission.

Emissionen ska riktas till nedan angivna företag och sker således med
avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. Vissa skall äga rätt att
erlägga teckningskursen genom kvittning.

Kontant betalning
Fortic AB 1 320 745 aktier
Mykles AB 1 320 074 aktier
City Capital Partners AB 2 201 242 aktier
Dividend Sweden AB 2 201 242 aktier
Totalt: 7 043 303 aktier, 704 330,3 kr

Betalning genom kvittning
City Capital Partners AB 10 000 000
Dividend Sweden AB 25 000 000
Citroq Capital AB 14 968 449
Totalt: 49 968 aktier, 449 4 996 844,9 kr

Totalt antal nya aktier: 57 011 752 st
SEK: 5 701 175,20

Om teckning sker enligt ovan ökas aktiekapitalet med 2 850 587,60
kronor.

Teckningskursen är 10 öre per aktie.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 2019-11-12.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Föredragning och beslut om att ge styrelsen bemyndigande att emittera
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ( punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i
enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom
kvittning eller med apportegendom.

Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier
som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till
ska sammanlagt uppgå till högst 60 000 000 aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om 3.000.000 kronor. Skälet till avvikelsen
från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

Godkännande av val av ny styrelseledamot (punkt 10)
Styrelsen kommer senast två veckor innan stämman presentera namn på
förslaget till ersättare för Gunnar Mannerheim, som valt att ställa
sin styrelseplats till förfogande på grund av tidsbrist.

Övrigt
Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
Aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 58, 114 49 i Stockholm
samt på bolagets webbplats (www.brandbee.com) senast två veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen (2005:551).

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.
Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/brandbee-holding-ab-kal...
https://mb.cision.com/Main/14440/2930874/1122240.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.